Nordea Hypoteksbank Abp

Vi är en solid finsk hypoteksbank och en del av den starka europeiska finanskoncernen Nordea. Vårt bolag bedriver hypoteksbanksverksamhet som avser emission av masskuldebrevslån med säkerhet.

Nordea Hypoteksbank Abp är ett finskt dotterbolag som Nordea Bank AB (publ) äger till 100 procent. Bolaget förvaltar bostadsfinansieringshelheten i anslutning till Nordeas verksamhet i Finland.

Uppgifter om bolaget

Nordea Hypoteksbank Abp
Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA 
Hemort: Helsingfors
FO-nummer: 2743219-6
Momsnummer: FI27432196

Verksamheten övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon 010 831 51, fax 010 831 5328. Europeiska centralbanken har beviljat Nordea Hypoteksbank Abp koncession 15.8.2016.

Styrelsemedlemmar Förvaltnings- och styrningssystem Styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar och meritförteckningar

  • Petri Nikkilä, ordförande, medlem sedan 2017 (resumé)
  • Hanna-Maria Heikkinen, medlem sedan 2016 (resumé)
  • Riikka Laine-Tolonen, medlem sedan 2016 (resumé)
  • Ola Littorin, medlem sedan 2016 (resumé)
  • Nina Luomanen, medlem sedan 2016 (resumé)
  • Nicklas Ilebrand, medlem sedan 2017 (resumé)
  • Markku Pehkonen, medlem sedan 2016 (resumé)

Nordea Hypoteksbank Abp inledde sin verksamhet 1.10.2016.

Thomas Miller (resumé) är verkställande direktör. 
Ställföreträdare för verkställande direktören är Tarja Ikonen.

Förvaltnings- och styrningssystem

Nordea Hypoteksbank Abp (bolaget, kreditinstitutet) följer kraven på förvaltnings- och styrningssystem enligt 7 kap. 1 § i kreditinstitutslagen.

Bolagets styrelse godkänner kreditinstitutets riskstrategi och övriga strategiska mål samt ser till att efterlevnaden av målen och strategin övervakas på ett tillförlitligt sätt.

Bolagets risktagning och riskhanteringssystem ska uppfylla kraven i 9 kap. i kreditinstitutslagen.

Styrelsens sammansättning och arbete

Bolaget följer kraven som gäller styrelsens sammansättning och arbete enligt 7 kap. 2 § i kreditinstitutslagen.

Styrelsen har godkänt verksamhetsprinciper för kreditinstitutet som främjar mångfald i styrelsens sammansättning. Tillräcklig mångfald ska beaktas beträffande utbildning, kompetens och professionell erfarenhet både vad gäller enskilda styrelseledamöter och hela styrelsen. Dessutom ska kön, ålder och geografisk härkomst beaktas i styrelsen som helhet. Tillräcklig mångfald säkerställer att olika åsikter och erfarenheter kommer fram. Styrelsen har godkänt som mål att könen är jämlikt representerade i styrelsen och utarbetat en policy för att nå detta mål.

Styrelsens kommittéer

Eftersom bolaget inte är ett systemviktigt kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen, har bolagets styrelse endast en revisionskommitté. Kommittén har de uppgifter som enligt kreditinstitutslagen hör till kommittén. Enligt styrelsens syn uppfyller tillsättandet av en revisionskommitté kraven i kreditinstitutslagen enligt vilka ett kreditinstitut ska ha förvaltnings- och styrningssystem som är heltäckande och rätt dimensionerade i förhållande till verksamhetens art, omfattning och komplexitet och som säkerställer att institutet leds effektivt och enligt försiktiga affärsprinciper samt att kreditinstitutets styrelse effektivt kan övervaka ledningen av kreditinstitutet.

Revisionskommitté:

Hanna-Maria Heikkinen, ordförande
Markku Pehkonen
Satu Vartiainen

Ledningens tillförlitlighet och kompetens samt tidsdisposition

Bolaget iakttar kraven på ledningens tillförlitlighet och kompetens enligt 7 kap. 4 § i kreditinstitutslagen samt kraven på ledningens tidsdisposition enligt 7 kap. 5 §.

Bolagets verkställande direktör har tillsatt en ledningsgrupp som assisterar och stöder hen i ledningen av den dagliga verksamheten. Ledningsgruppen består av bolagets verkställande direktör, ekonomichef (CFO), chef med ansvar för operativ verksamhet (COO), chef med ansvar för bostadslåneprodukter och -processer (Head of Mortgage products) och riskhanteringschef (CRO).

Oberoende riskhanteringsfunktion

Bolaget har en oberoende riskhanteringsfunktion som leds av CRO Niko Nordlund.