Andra priser på lån och krediter

Lån garanterat av Garanti-Stiftelsen 

Pris
Uppläggningsavgift2,00 %
Byte av gäldenär 

Pris
Om gäldenären byts eller om den andra gäldenären åtar sig ensam ansvaret för lånet200,00 € 
Överföring av lån till en annan bank 

Pris
Vid överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran debiteras av den andra banken.  Gäller ej lån som förmedlats ur statens medel120,00 €
Byte av gäldenär för livslångt bostadslån 

Pris
När ett livslångt bostadslån beviljat av Kansallispankki med bankens samtycke överförs på en annan gäldenär debiteras av den nya gäldenären168,00 €
LimitFlexkredit 

Pris
Höjning av kreditlimit75,00 €
Som direktdebitering/mån.2,80 €
Utan direktdebitering/mån.3,70 €
Verifikat- och faktureringskopior/st.10,00 € 
Ändring av betalningsplan17,00 € 
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 €
Betalningspåminnelse5,00 €

Expeditionsavgift för sändning av avi eller kreditbetalningsblankett 

Pris
Faktura på papper
- lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats före 1.3.1992 av Föreningsbanken i Finland Ab
1,18 €
Faktura i nätbanken
- lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats före 1.3.1992 av Föreningsbanken i Finland Ab
1,00 €
Faktura på papper
- lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats före 1.7.1995 av Kansallis-Osake-Pankki
6,00 €
Faktura i nätbanken
- lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats före 1.7.1995 av Kansallis-Osake-Pankki
1,00 €
Faktura på papper
- övriga lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats före 1.5.2006
6,00 €
Faktura på papper
- övriga lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats sedan 1.5.2006
6,00 €
Förhandsmeddelanden och betalningsspecifikationer över statslån som debiteras automatiskt eller faktura på papper0,00 €
Övergång till utskrift på papper (ändring i tidigare avtal om bruk av nätbanken för leverans av förhandsmeddelande, betalningsspecifikation eller faktura)25,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat 

Pris
Om lånet debiteras automatiskt, debiteras en avgift varje gång som en betalningsrat för lånet automatiskt debiteras förvaltningskontot - lån beviljade före 1.11.20060,00 €
Om lånet debiteras automatiskt, debiteras en avgift varje gång som en betalningsrat för lånet automatiskt debiteras förvaltningskontot - lån från 1.11.20062,30 €
Sändning av kredithandling 

Pris
En avgift (inkl. moms 24 %) uppbärs av gäldenären för varje sändning av ett kreditdokument till en annan bank eller exempelvis Finlands konsulat utomlands för att få en säkerhet eller någon annan underskrift. Avgiften uppbärs vid sidan om de utgifter som andra aktörer debiterar. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.20,00 €
Utfärdande av intyg 

Pris
Intyg över beloppet av skuld och betald ränta för en kredit som debiteras automatiskt på basis av uppdrag i betalningsplanen - banken tillställer kunden intyget utan särskild begäran
För intyg över kreditbelopp och betalda räntor som banken sänder på begäran av kunden (inkl. postavgifter), debiteras10,00 €
För meddelande som ges via kundservice med bankkoder eller via kundposten i nätbanken om kreditbelopp med uppskattning av räntor för en bestämd tid, debiteras faktiska arbetskostnader (inkl. postavgifter), minst10,00 €
För intyg om skuldens belopp med uppskattning av den ränta som skall betalas för en bestämd tid debiteras faktiska arbetskostnader (inkl. postavgifter), minst10,00 €
Annullering av kredituttaget 

Pris
Kunden debiteras en ersättning för inhibering av kredittuttag eller ändring av uttagstidpunkten om
• referensräntan är euribor och lånebeloppet är över 3.000.000 euro eller
• kunden och banken har kommit överens om att använda en fast ränteprocent för krediten minst 2 bankdagar före krediten lyfts.
Som ersättning för att uttaget inhiberats uppbärs  
• av en privatkund 1 % av den beviljade kreditens belopp,
dock minst 
Dessutom uppbärs eventuella faktiska kostnader för hävning och omplacering av refinansieringen.
1% av den beviljade kreditens belopp, dock minst 168,19 €

 

Privatkunders valutakrediter, kreditavtal som ingåtts före 1.1.2017

Pris
I samband med en valutakredit debiteras en uppläggningsavgift på det beviljade kapitalet, för bostadslån minstminst 2 % dock minst 500,00
Uppläggningsavgift för övriga krediter minstminst 3 % dock minst 500,00
Vid förlängning av kredittiden debiteras uppläggningsavgiften på det kapital som förlängs.

Ändringar av kreditvillkor

  • kreditvalutan
  • räntebestämningsperioden
  • betalningsplanen
  • eller något annat villkor,

tär detta möjligt på räntebestämningsperiodens ändringsdag, när man avtalar om det med banken minst fem bankdagar innan den aktuella räntebestämningsperioden byts. Då debiteras 170,00 € som engångsavgift.

 

Kreditvillkoren kan inte ändras mitt i en räntebestämningsperiod.

Betalningsförsummelse

Om direktdebiteringen av krediten misslyckas i brist på täckning eller om gäldenären på annat sätt har försummat betalningen av ränta, amortering e.d. inom utsatt tid, debiteras av gäldenären en avgift för alla påminnelser eller meddelanden som tillställs gäldenären, borgensmannen eller ställare av tredjemanspant per telefon eller skriftligen.

Rater i valuta skall betalas till den kurs som gäller på betalningsdagen, dock minst till förfallodagens kurs. 

5,00 €
Förtida återbetalning av lån 

Tidigarelagd återbetalning av bostadslån som lyfts 1.12.2010 eller senare

För förtida återbetalning av lån debiteras en avsägelseavgift

  • när det beviljade lånet överskrider 20.000,00 euro och
  • räntan på skulden är fast eller räntebestämningsperioden minst tre år. 

Avsägelseavgiften debiteras under ovannämnda förutsättningar också för förtida återbetalning av en del av lånet.

Förtida återbetalning av annan kredit än bostadskredit som lyfts 1.12.2010 eller senare 

Om räntan på krediten är fast har banken rätt att få en kompensation av gäldenären om han återbetalar krediten eller en del av den i förtid.

Beloppet av kompensationen får inte överstiga en procent av det återbetalda kreditbeloppet eller, om det vid tiden för den förtida betalningen återstår mindre än ett år tills kreditavtalet löper ut, en halv procent av det återbetalda kreditbeloppet. Som kompensation kräver man högst ut ränta för tiden mellan den förtida återbetalningen och den tid då kreditavtalet upphör att gälla.

Någon rätt till kompensation för banken föreligger dock inte om det av krediten har betalats högst 10 000 euro i förtid under det senaste året eller om återbetalningen sker med stöd av utbetald låneskyddsförsäkring.

Tidigarelagd återbetalning av lån som lyfts 1.1.1994-30.11.2010 

För förtida återbetalning av lån debiteras en avsägelseavgift

  • när det beviljade lånet överskrider 16 818,79 euro och
  • räntan på skulden är fast eller räntebestämningsperioden minst tre år och 
  • räntenivån på ett motsvarande nytt lån som banken erbjuder under skuldens betalningstid är lägre än den överenskomna räntan på det lån som gäldenären återbetalar i förtid.

Avsägelseavgiften debiteras under ovannämnda förutsättningar också för förtida återbetalning av en del av lånet.

I avsägelseavgift debiteras högst skillnaden mellan den ränta som skuldebrevet anger och räntan på motsvarande nytt lån för den återstående kredittiden för ett lån med fast ränta eller för den återstående räntebestämningsperioden för en skuld som är bunden till en referensränta.

Råd om lån och krediter

Couple walking in the city  

Flexibel ekonomi med konsumentkredit

Det lönar sig att samla lån och konsumentkrediter i Nordea.

Feet in sand  

Planera ekonomin

Börja med att skriva upp alla inkomster och utgifter när du ska granska din ekonomin på längre sikt.