Räntetak

Trygga din ekonomi mot  räntehöjning

Räntetak garanterar att räntenivån på ditt lån inte överstiger den avtalade gränsen även om räntenivån stiger. Du får ändå vara med på en nedgång om referensräntan faller. Du kan ansluta Räntetak till antingen ett nytt eller befintligt lån.

Räntetak Egenskaper Räntor och Priser Villkor Konsument- kreditinformation Räntetak

Dina fördelar med räntetak

  • Du drar nytta av euriborräntas låga nivå och av en eventuell nedgång i referensräntan.
  • Du kan vara säker på att referensräntan inte överstiger den överenskomna nivån.
  • Lånetiden för bostadslånet kan vara längre än ränteskyddets giltighetstid, eftersom räntornas betydelse är störst i början av lånetiden då lånebeloppet ännu är högt.
  • När euriborräntan är under den valda räntetaksnivån följer lånets referensränta euribor. Då gynnas du av en låg nivå på euriborränta och eventuella sänkningar i räntenivån. Om euriborräntan går upp, stiger referensräntan på ditt lån ändå inte över det valda taket.Räntetak
Egenskaper
  • Ett lån med räntetak är flexibelt eftersom referensräntan är euribor. Du kan alltså göra ändringar i betalningsplanen och andra ändringar på samma grunder som i andra euriborlån.
  • Du kan välja 3, 5, 7 eller 10 år som giltighetstid för taket. Du kan också välja mellan olika nivåer, dvs. högsta gränser för räntetaket. Alternativen finns på fliken Priser och räntor.
  • Du kan teckna räntetak för ett lån med referensräntan 12 månaders euribor.
  • Du kan också lägga avgiften för räntetak till det lånekapital som du amorterar.
Räntor och Priser

  • För räntetaket betalar du vid uttaget av lånet en avgift, vars belopp bestäms på basis av lånebeloppet, räntetakets giltighetstid och nivå samt marknadsräntorna. Avgiften för räntetak kan också läggas till lånekapitalet.
  • Avgiften för räntetak varierar dagligen i takt med hur räntorna fluktuerar på marknaden. Ring Nordea Kundtjänst eller besök vårt kontor om du vill veta dagens pris på avgiften.
För närvarande säljs följande räntetak
Referensränta
LängdTaknivå
12 mån. euribor3 år0,50 %
12 mån. euribor5 år0,50 %
12 mån. euribor5 år1,00 %
12 mån. euribor7 år1,50 %
12 mån. euribor7 år2,00 %
Villkor Konsument- kreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.  Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden.  Blanketten som finns på dessa sidor är kalkylerat av typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga. 

På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning.

Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.