Frågor och svar om låneskyddet

Varför lönar det sig att teckna låneskydd?


Med låneskydd kan du se till att amorteringen av lånet löper planenligt även om något oväntat inträffar i ditt liv. Den mest omfattande versionen av Låneskydd Plus hjälper med återbetalningen av lånet om den försäkrade drabbas av arbetslöshet, tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet), allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall, permanent skada på grund av olycksfall eller dödsfall. Med låneskyddet tryggar du inte enbart dig själv utan även make, barn, övriga nära anhöriga och eventuella borgensmän.

Vad kostar Låneskydd Plus?

På försäkringspremiernas storlek för Låneskydd Plus inverkar i respektive skyddsslag försäkringsbeloppet och den försäkrades ålder och kön; i skyddet för allvarlig sjukdom beror premiens storlek också på om den försäkrade röker eller inte.

De specifika grunderna för försäkringsersättning och ersättningsbegränsningarna för försäkringsskydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen . Be oss om en kalkyl för ditt lån och hur du tryggar din framtid. Besök vårt kontor eller kontakta Kundtjänsten på numret 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18.

Hur betalas låneskyddet?

Det är enkelt – du kan betala försäkringspremien i delar, i samband med betalningen av räntan för lånet, enligt premieperioden, i efterhand.

Vilka är förutsättningarna för att kunna teckna  låneskydd?

Låneskydd Plus förutsätter att du är 18–59 år och tagit upp lån hos Nordea, frisk och arbetsför på det sätt som försäkringsbolaget förutsätter och att du varit bosatt i Finland, Sverige, Danmark eller Norge de senaste fem åren. Den som ansöker om försäkring ska också fullständigt behärska finska eller svenska. 

För att skydd i händelse av arbetslöshet eller tillfällig arbetsoförmåga ska beviljas förutsätts även att sökanden under de sex senaste månaderna har varit fortlöpande i arbete och i arbets- eller tjänsteförhållande i Finland eller hos en finländsk arbetsgivare i utlandet och att anställningen fortgår. Den försäkrade personen ska vara bosatt i Finland. Dessutom förutsätts att sökanden inte vet, eller inte rimligtvis kan anses veta, att han eller hon kan vänta sig bli permitterad eller arbetslös. 

Utöver de ovannämnda villkoren förutsätts att försäkringsbolaget godkänner försäkringsansökan. De specifika grunderna för försäkringsersättning och ersättningsbegränsningarna för försäkringsskydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen.

Kan jag få låneskydd för ett lån som jag tagit upp redan för ett par år sedan?

Det kan du. Du kan teckna Låneskydd Plus för ett nytt eller gammalt bolån eller konsumentkredit som beviljats av Nordea. Låneskyddet får du enkelt och behändigt genom att gå in på Nordeas kontor och underteckna det avtal som krävs. 

Kan jag teckna låneskydd för ett större eller mindre belopp än vad jag har lån?  

Ja. Ersättningsbeloppet för skyddet vid permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall och dödsfallsskyddet kan också avtalas att täcka ett större eller mindre belopp än lånebeloppet. Beloppet som utbetalas vid allvarlig sjukdom kan dock inte vara större än det återstående lånebeloppet. I händelse av arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga avtalas en särskild månadsersättning, som kan motsvara skötselkostnaderna för lånet eller vara högre eller lägre.

Vid arbetslöshet eller tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet) kan månadsersättningen avtalas till högst 1 350 euro i månaden. I händelse av permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall kan engångsersättningen vara högst 200 000 euro, engångsersättningen vid allvarlig sjukdom kan vara högst 150 000 euro och engångsersättningen för dödsfallsskydd kan vara högst 250 000 euro.

Vad händer med låneskyddet om jag vill förlänga lånets amorteringstid?

Du kan förlänga försäkringstiden för Låneskydd Plus till att motsvara den nya lånetiden, om du kan avge en ny godtagbar hälsoutredning. I annat fall kvarstår försäkringstiden för låneskyddet i enlighet med det försäkringsavtal som gällde före ändringen av lånetiden.

Jag skulle vilja höja det ursprungliga försäkringsbeloppet i Låneskydd Plus, hur ska jag göra?

Du kan höja beloppet om du kan avge en ny, godtagbar hälsoutredning. Om skyddet gäller arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga krävs dessutom en ny arbetsutredning.

Lånet står i både mitt och makens namn. Ska jag teckna två försäkringar om jag vill att vi båda är försäkrade?

Du kan teckna Låneskydd Plus som ett gemensamt skydd för dig själv och din make. Försäkringspremien för gemensamt skydd är alltid förmånligare än det sammanlagda priset för två separata försäkringar.

Vilken nytta har en singel av låneskyddet?

Kredithanteringsförmågan är i hög grad beroende av hälsotillståndet och arbetet. När du tecknar skydd i händelse av arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom och permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall tryggar du din kredithanteringsförmåga även om din livssituation skulle förändras.

Är försäkringsersättningarna skattepliktiga?

Månadsersättning som utbetalas med stöd av skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga är skattepliktig förvärvsinkomst. Engångsersättning som utbetalas med stöd av skydd vid allvarlig sjukdom och skydd vid permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall är skattefri när den utbetalas till den försäkrade själv. Försäkringsersättning som betalas ut till följd av att den försäkrade dör beskattas enligt livförsäkringsskattelagstiftningen.
Alla bolåneprodukter Ränteskydd Alla bolåneprodukter

Bostadslån

Hos Nordea får du bostadslån förmånligt, skräddarsytt för dig

Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

EgenGaranti

Med EgenGaranti får du ett eget hem med mindre startkapital

Med EgenGaranti minskar din egen kapitalinsats vid bostadsköpet, och du behöver inte nödvändigtvis ställa någon annan säkerhet för bostadslånet.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

BSP

Spara 10 % av bostadens pris, vi lånar dig resten

Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.

Låneskydd Plus

Skydd vid oväntade situationer i livet

Behändigt sätt att trygga lånebetalningen om du drabbas av sjukdom, olycka eller arbetslöshet eller vid dödsfall.

BoFlex

Stora inköp med liten månadsrat

Vill du renovera eller ska bostadsbolaget göra ett stambyte? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån

Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss.

Lös in bostadsbolagslånet

Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostadsbolag är för stort?

Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.

Ränteskydd

Fast ränta

När räntan på lånet är fast

vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.