BSP-lån När du sparar minst 10 procent av bostadens pris lånar vi dig resten. Staten betalar en del av låneräntan om räntan överstiger 3,8 procent.

BSP Egenskaper Priser Villkor BSP

BSP-konto

 • Öppna ett BSP-konto och börja spara för din första bostad. Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.
 • Om du sparar på ett BSP-konto tillsammans med din make kan hon eller han vara över 40 år. Sambor ska båda vara under 40 år.
 • Den första insättningen är minst 150 euro.
 • Du sparar 150–3 000 euro på BSP-kontot  kalenderkvartalsvis. Det minsta antalet  kvartalsinsättningar är åtta, men de behöver inte följa på varandra.
 • Den minsta spartiden är omkring två år.
 • Efter att du nått ditt sparmål lånar vi dig resten.

BSP-lån

 • Du får BSP-lån för att köpa din första bostad.
 • BSP-lånet kan också användas för byggande av egnahemshus eller för köp av en bostad som byggs (RS object).
 • Olika orter har olika övre gränser för räntestödslånet (se Egenskaper).
 • Bostaden utgör säkerhet för lånet upp till 75 % av bostadens anskaffningspris, och dessutom kan du få avgiftsfri statsborgen för räntestödslån för upp till 90 procent av bostadenes anskaffningspris. Om du behöver mer lån än räntestödslånet är statsborgen avgiftsbelagd i fråga om tilläggslånet.
 • BSP-lånet är inte avsett för köp av en tomt eller en bostadsrätts- eller delägarbostad.
 • Lånetiden är 10–25 år.
 • Du kan ta ut BSP-lånet tidigast vid 18 års ålder.
Egenskaper

 • BSP-lånet består av ett BSP-räntestödslån och ett eventuellt tilläggslån.
  Tilläggslån får du om räntestödslånet inte räcker till för bostadsköpet.
 • Räntan på BSP-räntestödslån är lägre än räntan på motsvarande nya bostadslån.
 • Staten betalar en del av låneräntan som räntestöd under de första tio åren om räntan överstiger 3,8 procent.
 • Bostaden ska vara belägen i Finland.

Räntestödslånets maxbelopp när köpet har gjorts eller byggandet inletts 1.11.2014 eller senare:

 • Helsingfors 180 000 €
 • Esbo, Vanda och Grankulla 145 000 €
 • Övriga kommuner 115 000 €

 • Räntan på bostadslånet utgörs av referensränta och marginal.
 • Du kan välja mellan annuitet och jämn amortering.
  Amorteringssättet inverkar på räntekostnaderna under lånetiden.
 • Valet av amorteringssätt beror t.ex. på om du alltid vill betala en viss fast månadsrat eller om det är viktigt för dig att återbetala lånet under en viss tid.
 • Se vilket amorteringssättÖppnas i nytt fönster passar dig.

Du kan få BSP-lån då du har sparat i minst åtta kvartal och sparsumman under varje kvartal uppgår till 150 - 3000 euro. Du kan få BSP-lån 9-faldigt av BSP- sparsumman och högst 90 procent av bostadens anskaffningspris. Dessutom inverkar den kommun där bostaden är belägen pä beloppet av BSP-lån med räntestöd.

Exempel på BSP-lån: Du tar upp ett lån på 100 000 euro. Lånetiden är 23 år och räntan på lånet 0,82 % (10/2017). Den effektiva räntan är 0,9 % och omfattar uppläggningsavgift på 400 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,30 euro/ månad. Antalet betalningsrater är 276. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är 110 942 euro. Månadsraten (annuitet) är 400 euro. Den effektiva räntan har räknats utifrån Finansinspektionens antagande om lånetiden (15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter) som är ett representativt exempel på bostadslån som Nordea erbjuder. Det handlar dock om ett riktgivande exempel som har beräknats utifrån antaganden. Exemplet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas.

Om du köper en fastighet ska du också beakta kostnader för lagfart ock inteckning samt Lantmäteriverkets kostnader. Dessutom ska fastigheten brandförsäkras. Prislist.Öppnas i nytt fönster

I de situationer där banken inte kan värdera säkerheten för bostaden, avtalar banken med kunden om en separat värdering och kunden debiteras för värderingen.

Nordea betalar en årlig skattefri inlåningsränta på 1 % på BSP-kontot samt en tilläggsränta på 4 % för kontots öppningsår och de fem följande åren från 1.9.2009.

Konsumenterna beviljas inte kredit i någon annan valuta än euro.

En bostadskredit betraktas som valutakredit om krediten beviljas i någon annan valutan i den medlemsstat i Europeiska unionen eller den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där konsumenten är bosatt eller i annan valuta än valutan i den stat där konsumenten får sin utkomst eller där hen har de tillgångar med vilka krediten ska återbetalas. 

Valutarisk uppstår då gäldenärens inkomster och tillgångar som är avsedda för betalning av krediten inte är i samma valuta som krediten eller on krediten inte är i samma valuta som valutan i gäldenärens bosättningsland. Med valutarisk avses värdeförändringar mellan olika valutor. Värdet på krediten och beloppet av betatalningsraten kan under lånetiden stiga i förhållande till gäldenärens inkomster eller tillgångar eller valutan i gäldenärens bosättningsland. Om valutan för kredittagarens inkomster eller tillgångar sjunker med 20 procent i förhållande till euro får kredittagaren en varning att kredittagarens kreditbelopp ökar i kredittagarens nationella valuta.

Priser
Bostadslån och konsumentkredit med säkerhet, de vanligaste avgifterna för Nyckelkunder
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift *)0,4 % dock minst 300 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet 
*Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån.
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 €
FlexAmortering till ett nytt bostadslån0,00 €

FlexAmortering till ett befintligt bostadslån

En avgift enligt prislistan tas ut för automatisk debitering av lånets betalningsrat.

0,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken 0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan200,00 € 
Ändring av förfallodag eller låneskötselkonto (Mindre ändring av betalningsplanen)40,00 €
Byte av gäldenär200,00 €
Byte av ränta eller ändring av marginalen200,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.120,00 €
*) Avgiften debiteras i samband med det fösrta uttaget, en höjning eller förnyelse av ett lån.
Bostadslån och konsumentkredit med säkerhet, de vanligaste avgifterna för Stamkunder
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift *)0,4 % dock minst 300 € 
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet  
*Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån.
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 €
FlexAmortering till ett nytt bostadslån0,00 €

FlexAmortering till ett befintligt bostadslån

En avgift enligt prislistan tas ut för automatisk debitering av lånets betalningsrat.

0,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan200,00 €  
Ändring av förfallodag eller låneskötselkonto (Mindre ändring av betalningsplanen)40,00 €
Byte av gäldenär200,00 €
Byte av ränta eller ändring av marginalen200,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.120,00 €
*) Avgiften debiteras i samband med det fösrta uttaget, en höjning eller förnyelse av ett lån.
Bostadslån och konsumentkredit med säkerhet, de vanligaste avgifterna för Check-in kunder
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift *)200 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet  
*Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån.
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 €
FlexAmortering till ett nytt bostadslån0,00 €

FlexAmortering till ett befintligt bostadslån

En avgift enligt prislistan tas ut för automatisk debitering av lånets betalningsrat.

0,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan200,00 €  
Ändring av förfallodag eller låneskötselkonto (Mindre ändring av betalningsplanen)40,00 €
Byte av gäldenär200,00 €
Byte av ränta eller ändring av marginalen200,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.120,00 €
*) Avgiften debiteras i samband med det fösrta uttaget, en höjning eller förnyelse av ett lån.
De vanligaste avgifterna för bostadslån och konsumentkredit med säkerhet
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift *)0,4 % dock minst 300 €  
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet   
*Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån.
100,00 € 
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 €
FlexAmortering till ett nytt bostadslån0,00 €

FlexAmortering till ett befintligt bostadslån

En avgift enligt prislistan tas ut för automatisk debitering av lånets betalningsrat.

0,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan200,00 €  
Ändring av förfallodag eller låneskötselkonto (Mindre ändring av betalningsplanen)40,00 €
Byte av gäldenär200,00 €
Byte av ränta eller ändring av marginalen200,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.120,00 €
*) Avgiften debiteras i samband med det fösrta uttaget, en höjning eller förnyelse av ett lån.
Villkor

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.