Avsägelseavgiften för lån med fast ränta som lyft i KOP under perioden 8.3.1991-1.1.1994

En gäldenär som upptagit en kredit med fast ränta har under hela kredittiden rätt att säga upp skulden eller en del därav före förfallodagen endast genom att betala en årlig avsägelseavgift (provision) om 1,25 % på det uppsagda kapitalet räknat från betalningsdagen till kredittidens slut.
 
I provision uppbärs dock högst 10 % av det uppsagda kreditbeloppet.

Avsägelseavgiften uppbärs inte om marknadspriset för räntan för den återstående kredittiden på betalningsdagen är högre än den ränta som används för krediten.