Skogsägare

Skogsvård är en del av förmögenhetsförvaltningen. Nordea Skog är en avgiftsfri tjänst för skogsägare, som ger dig information i ekonomiska skogsfrågor och möjlighet att skapa kontakter till olika experter inom branschen.

Nordea Skog Skogens värde Avkastning på skogen Skogsvård Generationsväxling Nordea Skog

Tjänsten Nordea Skog har blivit en mötesplats där skogsägarna möter varandra och byter erfarenheter. Speciellt populära är olika skogsdagar, regionala evenemang och skogsskattekvällarna.

Om du är skogsägare, blivande skogsägare eller arbetar inom skogsbranschen och blev intresserad, anmäl ditt intresse med blanketten på denna sida, genom att besöka vårt kontor eller genom att ringa Nordea Kundtjänst. Vi för in dig i Nordea Skog-registret, som redan nu har 45 000 kunder.

Hyria

har redan i cirka 30 år utbildat skogsägare genom olika kortkurser. De enskilda skogskurserna kan också sammanslås till en yrkesexamen för skogsbruksföretagare. Examen riktar sig till nuvarande och framtida skogsägare som behöver basinformation om skogsbruk och skogsvård

Läs mer: www.hyria.fi

Innofor Finland Oy

tillhandahåller alla tjänster för planering och vård av skog. Inom sitt verksamhetsområde erbjuder Innofor medlemmarna i Nordea Skog:

  • kostnadsfritt möte – även i skogen  
  • kostnadsfritt skogsvårdsavtal
  • egna säsongerbjudanden.

Läs mer: www.innofor.fi/nordeametsa

Suonentieto Oy

erbjuder skattebokföringsprogrammet Metsäneuvos till bokslut för skogsbruk och administration av 2C-blanketten. Medlemmar i Nordea Skog får nu 1-företagsversionen för endast 79 euro + moms (normalpris 158 euro + moms).  Nämn "Nordea Skog" när du beställer. Även flerföretagsversioner finns tillgängliga. 

Beställ genom att ringa Suonentieto Oy:s försäljningsorganisation på numret  (017) 264 2642 eller  if.oteitnenous@itnyym.

Du kan ladda ner en avgiftsfri demoversion på adressen www.suonentieto.fi/ kunder punkten Demo.

Stora Enso Oyj

ger en kostnadsfri konsultation beträffande skogsbruk inom Stora Ensos verksamhetsområde i Finland. 

För närmare information kontakta Stora Ensos virkesuppköpare på adressen www.storaensometsa.fi/metsanomistajat eller på numret 020 4621360. 

Metsäliitto

hjälper dig i frågor kring att äga skog, med allt från info för nya skogsägare till generationsväxling. Om du är ny skogsägare hjälper vi gärna med att reda ut hurdan skötsel din skog behöver och berättar om Metsäliittos medlemsförmåner. Som ägarmedlem har du tillgång till alla tjänster i ditt andelslag och dessutom får du bonus på virkespriset.

Du hittar våra kontaktpersoner som arbetar nära din skog på adressen www.metsaliitto.fi eller genom att ringa SkogsLinjen på numret 010 7770.

UPM-Kymmene Metsä

Koskitukki

ger en kostnadsfri konsultation beträffande skogsbruk. I samband med konsultationen utvärderas brådskande avverknings- och skogsvårdsarbeten. För närmare information kontakta de lokala virkesuppköparna på www.koskitukki.fi eller på numret 020 553 40. 

Gäller endast gårdar på minst fem hektar. 

Skogens värde

Skogsfastigheten diversifierar placeringsportföljen väl. Det finns stora regionala skillnader i priset på skogsfastigheter. På priset inverkar skogens läge, avverkningsmöjligheterna, om skogslotten eventuellt har något strandområde, vägnätet och annat förväntat värde.

Priset på sålda skogslägenheter per område och areal i snitt kan du kontrollera i Skogsforskningsinstitutets databas. 

Annat förväntat värde kan vara jakträtt, försäljning av marktäkt eller förväntningar som gäller planläggningen.

Avkastning på skogen

Planera virkeshandeln med omsorg

Virkeshandel är en del av skogsvård. Din skog ger den bästa avkastningen på lång sikt om du avverkar vid rätt tidpunkt med tanke på skogsvården. En skogsbruksplan hjälper dig att planera avverkning och vård. Vid planeringen av virkesförsäljning får du hjälp av skogsbolagen som köper och förädlar virke. 

Även skogsvårdsföreningarna tillhandahåller tjänster både när det gäller skogsvård och virkeshandel. Staten stöder skogsförbättring och naturvård. Skogsvårds- och förbättringsarbeten som får stöd är bl.a. vård av ung skog, tillvaratagande av energivirke, iståndsättningsdikning, dragning av skogsväg och flisning. Stöd beviljas även för vissa andra skogsarbeten. 

Läs mer om arbeten som får stöd och om villkoren för dem på Jord- och Skogsbruksministeriets sidor

Planering av placeringar är viktigast för skogsägaren

Målet för sparande och placering är att bevara och öka värdet på kapitalet. En klar placeringsplan gör det lättare att nå detta mål. Varje placerare bör stanna upp ett tag och tänka över sina planer och mål. Nordeas experter kartlägger noggrant kundens behov och förväntningar. Utgående från dessa uppgifter gör de sedan upp en individuell placeringsrekommendation.

Skogsvård

God skogsvård kräver forskning och erfarenhet, naturvård, utbildning och utbyte av åsikter.
Med hjälp av regionala skogsvårdsprogram främjas skogsvårdens allmänna regionala utvecklingsbehov. Enskilda skogsägare drar nytta av forskningsresultaten när de använder skogsvårdsplanen eller testade redskap eller utför skogsförbättringsarbeten såsom dikning eller vägbygge.

Nya rekommendationer för skogsvård togs i bruk i början av augusti 2006. Rekommendationerna för skogsvård presenterar modeller för förbättring av skogsbrukets lönsamhet, naturvård och skogens mångfald.

För närmare information om skogsvårdsrekommendationer, utbildning för skogsägare, skogslitteratur, redskap och till exempel utfärdsmål se vidstående länkar.

www.metsalehti.fi/

www.utinaturen.fi/

Generationsväxling

Skogen får växa cirka 80 år innan den förnyas beroende på platsen och ägarens målsättningar. Ägarna sköter och avverkar skogen med tanke på vad de förtjänar på den, men samtidigt tänker de redan på nästa generation. Skogsvård är långsiktig verksamhet.

Skogsägarnas medelålder är cirka 59 år. Ofta överförs skog till nästa generation när också mottagarna redan är i medelåldern. Det lönar sig att dryfta överföring av skogsegendom och förberedande åtgärder tillsammans med mottagaren. Då man noga tänker över den egna familjens och mottagarens önskemål, skogsvårdssynpunkter etc. ger det förutsättningar för en lyckad generationsväxling.