Ansöka om ersättning

På den här sidan finns en blankett för ersättningsansökan som du behöver när du ska ansöka om ersättning från låneskydds- och personskyddsförsäkringarna samt dödsfallsersättning från pensions- och sparlivförsäkringarna. Om du vill ansöka om ersättning från låneskyddet på grund av arbetslöshet eller tillfällig arbetsoförmåga, kontakta Nordeas kontor.

Fyll i och skriv ut ersättningsansökan. Dödsfallsersättningen betalas ut i enlighet med förmånstagarförordnandet i försäkringen. Varje förmånstagare ska fylla i en egen ersättningsansökan. Blanketterna försedda med förmånstagarens underskrift och bilagorna kan du sända till den adress som anges på blanketten (Nordea Livförsäkring Finland Ab, Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar 5009665-2478 00006 SVARSFÖRSÄNDELSE) utan frimärke. Fyll i ersättningsansökan omsorgsfullt och sänd oss de nedan angivna bilagorna så går ersättningshandläggningen snabbare.

Allmänna förmånstagarförordnanden och nödvändiga bilagor

Om de anhöriga är förmånstagare, delas försäkringsersättningen till hälften mellan den äkta maken och de i ärvdabalken avsedda arvingarna. Om det inte finns bröstarvingar, får maken försäkringsersättningen ensam. Om det inte finns någon make, får arvingarna försäkringsersättningen.

Som bilaga till ersättningsansökan behövs en kopia av släktutredning eller förteckning över dödsbodelägarna som fastställts av magistraten. Med släktutredning avses en obruten kedja av ämbetsbetyg (från 15 års ålder framåt) från försäkringstagaren till förmånstagaren.

Om barnen är förmånstagare, delas försäkringsersättningen jämnt mellan bröstarvingarna. Som bilaga behövs en oavbruten kedja av ämbetsbetyg av försäkringstagaren och eventuellt avlidet barn från 15 år.

Om maken är förmånstagare, behövs som bilaga ett ämbetsbetyg varav framgår uppgifter om försäkringstagarens äktenskap.

Om dödsboet är förmånstagare, betalas försäkringsersättningen till dödsboet och delas därifrån på samma grunder som övrigt arv. Ersättning ska sökas i dödsboets namn och till dödsboets konto. Ansökan ska undertecknas av någon av dödsbodelägarna. Som bilaga behövs en med ämbetsbetyg påvisad utredning om delägarställningen för den som undertecknat ersättningsansökan och en utredning om att ersättning söks till dödsboets konto (t.ex. kopia av kontoutdraget).

Läs mer (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster

Särskilda förmånstagarförordnanden och bilagor

För särskilt namngivna förmånstagare, som skattemässigt är nära anhöriga till försäkringstagaren, behövs som bilaga till ersättningsansökan ett ämbetsbetyg varav framgår försäkringstagarens och förmånstagarens släktskapsförhållande.

Om barn och barnbarn är förmånstagare, delas försäkringsersättningen mellan de barn och barnbarn som lever vid tidpunkten för försäkringstagarens dödsfall i enlighet med huvudtalet. I förmånstagarförordningen ”barn och barnbarn” finns ingen rätt att träda i annans ställe, om det inte särskilt nämns i förmånstagarförordningen. Som bilaga till ersättningsansökan behövs en oavbruten kedja av ämbetsbetyg för försäkringstagaren och barnen från 15 år.

Läs mer (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster

Övriga nödvändiga bilagor

Om dödsfallsskyddet som överskrider besparingarna är över 2 000 euro, eller om den medförsäkrade har avlidit, behövs ett intyg om dödsorsaken som bilaga till ersättningsansökan.

Vid ansökan om ersättning för allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga eller arbetsoförmåga eller skada till följd av olycksfall behövs ett B-läkarutlåtande som bilaga till ersättningsansökan.

Aktuella produkter Aktuella produkter

Personskydd

Skydda din egen och din familjs ekonomi

Nordea Personskydd är en flexibel och individuell försäkring som hjälper dig då livet inte går som planerat. Skydden beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab

Låneskydd Plus

Skydd vid överraskande livssituationer

Med Låneskyddet säkrar du att återbetalningen av ditt lån löper planenligt även om din livssituation plötsligt ändras. Skydden beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab och AXA

Råd om personförsäkringar

Mom and child 

Läs exemplen

Förbered dig på livets överraskningar med Nordea Personskydd

Woman looking out of window 

Vanliga frågor

Frågor och svar om Låneskyddet