Kundkontroll – varför frågar banken?

Bankens verksamhet bygger på förtroende som skapas genom bra service, kundkontroll och -identifiering samt rätta lösningar. Vi ställer olika slags frågor eftersom vi vill känna dig och förstå din livssituation. På så sätt kan vi ge dig goda råd och erbjuda dig banktjänster efter dina behov.

Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Nordea är en av de största bankerna i Europa, och vi vill ta vårt samhällsansvar. Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Vi ställer frågor när du blir kund hos oss och också därefter när du sköter ärenden på kontoret, via nätbanken eller per telefon i Nordea Kundtjänst 0200 5000 eller Nordea Business Centre 0200 2525.

Var alert på webben

Se till att enheten du använder är skyddad, att antivirusprogrammet är uppdaterat och att brandväggen fungerar. Var på alerten när du sköter dina ärenden på nätet och öppnar e-post och länkar från obekanta källor. Förvara och använd bankkoderna omsorgsfullt, och låt inte andra personer använda dina konton.

Varför frågar banken? Förfrågan till kunder Varför frågar banken?

Vilka frågor ställer vi?

Banken har en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Utöver personuppgifterna ska banken ha tillräckliga uppgifter om kundens verksamhet, ekonomiska ställning och medlens ursprung. Genom att svara på frågorna stöder du vårt arbete mot brottslighet och tar din del av samhällsansvaret. Vi hanterar alla uppgifter du gett konfidentiellt i enlighet med lagarna om banksekretess.

Vi kan ställa dig frågor om till exempel ursprunget av och användningsändamålet för medel som sätts in på ditt konto. För att reda ut ursprunget av medlen kan vi utöver en skriftlig utredning behöva exempelvis köpebrev eller andra handlingar.

Banken måste också veta om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller en sådan persons familjemedlem eller nära bolagspartner. Det här betyder inte att vi frågar om dina politiska åsikter.

Vi skaffar kunduppgifter via olika kanaler 

Vi ställer frågor om kunden och hens bankärenden via olika kanaler. En del kunder kontaktar vi per brev eller telefon och en del får frågeformuläret i nätbanken, mobilbanken eller på nordea.fi/ta.

Du kan svara på frågorna tryggt i nätbanken efter att du loggat in. I nätbanken kan du kontrollera webbplatsens säkerhet och SSL-kryptering genom att klicka på bilden av hänglåset i webbläsarens övre eller nedre balk.

Vi kontrollerar både personuppgifter och uppgifter om bankärenden. Vi ställer bland annat frågor om medborgarskap, födelseland, beskattningsland och ursprung av medlen som kommer till Nordea. Frågorna är desamma som de som vi går igenom på möten på kontoren.

Vi vill ännu påminna dig om att vi inte någonsin kontaktar dig per e-post eller telefon för att fråga om personliga bankkoder, kortuppgifter eller personbeteckning. Läs frogor och svar.

Identitetshandlingar som Nordea godkänner

Banken är skyldig att kontrollera kundens identitet i en officiell och intakt identitetshandling. Detta gäller både befintliga och nya kunder.

Läs mer: Indentitets handlingar som Nordea gokänner 

Förfrågan till kunder
FrågaSvar
Ställer ni de här frågorna till alla kunder?

Ja. Vi ber alla våra kunder svara på frågorna, men frågorna ställs inte alla kunder samtidigt.

Vi vet att så gott som alla våra kunder är ärliga men vi måste ställa frågorna till alla kunder för att hitta de kunder som inte är ärliga. Genom att svara på frågorna hjälper du och de övriga kunderna oss att bekämpa olaglig verksamhet.

Varför ställer ni sådana här frågor?

Alla banker i Finland är skyldiga att identifiera sina kunder och utöva kundkontroll samt att ta sitt samhällsansvar

På Nordea arbetar vi aktivt för att bevaka dina ekonomiska intressen. Dessutom bekämpar bankerna olaglig verksamhet såsom bedrägeriförsök, identitetsstölder, människohandel, narkotikahandel, finansiering av terrorism samt ekonomisk brottslighet såsom penningtvätt och skatteflykt. Kunderna litar på oss och Nordea betraktas som en ansvarsfull aktör i samhället. Vi vill upprätthålla detta förtroende.

Vi tar vårt ansvar på allvar och är skyldiga att ha kännedom om hur våra kunder använder bankens produkter och tjänster. I sista hand är det fråga om myndigheternas krav som förpliktar oss att samla in dessa uppgifter om våra kunder.

För vilka ändamål används dessa uppgifter?

Vi använder uppgifterna för att lära oss känna och förstå våra kunder. På detta sätt kan vi bevaka kundernas ekonomiska intressen och upptäcka eventuell kriminell verksamhet. Vi vill skydda våra kunder och hela samhället. Vi vet att de flesta kunder hos Nordea är ärliga.

Dessa uppgifter uppdateras i kundsystemen så att alla uppgifter om dig är korrekta och ajour.

Måste jag svara på frågorna?

Ja, alla kunder måste svara på frågorna. I egenskap av bank och en ansvarsfull aktör i samhället är Nordea skyldig att ställa dessa frågor till alla sina kunder.

Om du besvarar frågorna på nätet, är det viktigt att du sparar alla sidor av formuläret. Då försvinner inte uppgifterna även om du inte besvarar alla frågor i samband med att du loggar in för första gången.

Om du inte har fyllt i formuläret ombeds du göra det.

Vad händer det om jag inte svarar på frågorna?

Om du inte svarar på alla frågor kan det i sista hand innebära att vi inte kan erbjuda dig alla tjänster eller ge dig den rådgivning du behöver.

Det är viktigt att spara alla sidor av formuläret. Då försvinner inte uppgifterna även om du inte besvarar alla frågor i samband med att du loggar in för första gången.

Om du inte har fyllt i formuläret ombeds du göra det.

Avslutar ni min kundrelation hos Nordea om jag låter bli att besvara frågorna?

Eftersom vi behöver dina svar på frågorna, försöker vi kontakta dig om du inte svarat på dem. Du kan ha flera orsaker till att inte svara på frågorna, och därför vill vi kontakta dig.

Om vi inte lyckas kontakta dig kan det i sista hand innebära att vi inte kan erbjuda dig alla tjänster eller ge dig den rådgivning du behöver.

Ställer alla banker sådana här frågor?

Ja, myndigheterna kräver att alla banker ska ställa dessa frågor till sina kunder. Bankerna kan dock själv bestämma hur och när de ställer frågorna. Myndighetskraven är emellertid desamma på alla banker.

Bankerna får själv bestämma hur de skaffar dessa uppgifter.

Ytterligare information: www.finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster.

Kan jag svara på frågorna vid ett senare tillfälle?

Du kan besvara frågorna senare, men vi önskar att du gör det inom ett par veckor. Om du har fått ett brev med en personlig kod, kom ihåg att koden gäller 20 dagar.

Överlåter ni mina uppgifter även till andra banker?

Nej, det gör vi inte. Med hjälp av svaren försäkrar vi oss endast om att alla uppgifter om dig är korrekta och ajour. Dessutom används uppgifterna i samband med lagstadgad rapportering.

Uppgifterna som du ger behandlas konfidentiellt i enlighet med bankens tystnadsplikt. Vi iakttar även personuppgiftslagen.

Kan jag ändra på mina svar senare?

Om du vill korrigera eller uppdatera de uppgifter som du tidigare gett kan du kontakta ditt kontor eller ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000.

Hur ofta ställer ni sådana här frågor?

Vi måste ställa frågorna med jämna mellanrum eftersom myndigheterna kräver att alla banker i Finland uppdaterar sina kunduppgifter.

Vi vill framför allt bevaka dina ekonomiska intressen och skydda dig mot kriminell verksamhet, såsom identitetsstöld, bedrägerier och nätfiske. Vi måste ställa de här frågorna eftersom det är en del av vårt ansvar som bank.

Varför frågar ni efter min skatterättsliga hemvist?

OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har fattat beslut om den gemensamma rapporteringsstandard som gäller automatiskt informationsutbyte om finansiella konton. Över 40 länder, inklusive Finland och alla EU-länder, har godkänt denna standard.

Standarden innebär att finansiella institut är skyldiga att reda ut vilket land eller vilka länder som är kundens skatterättsliga hemvist. Uppgifterna om de kunders konton som är skattskyldiga i andra länder eller inom andra jurisdiktioner ska rapporteras årligen.

Varför ställer ni frågor om mitt födelseland och min nationalitet?

Rätten att samla in denna uppgift är lagstadgad.

Hur vet jag att detta brev verkligen har kommit från Nordea och att webbsidan är Nordeas och inte ett försök till bedrägeri eller nätfiske?

Om du har fått ett brev med en länk och en personlig kod, kom ihåg att själv skriva in webbadressen.

När du har loggat in på nätbanken eller skrivit in webbadressen, ser du en låsinkon i adressfältet. Det signalerar att du befinner dig på en säker webbsida.

Innan du fyller i formuläret kan du kontrollera att ditt namn och din personbeteckning har fyllts i automatiskt.

Om du är osäker på om det verkligen är Nordea som kontaktat dig kan du ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000.

Jag känner att vissa frågor kränker mitt integritetsskydd. Har ni verkligen rätt att ställa dessa frågor till mig?

Vi är skyldiga att samla in dessa uppgifter om våra kunder. Nordea betraktas som en ansvarsfull och pålitlig aktör i samhället. Vi vill upprätthålla detta förtroende.

Myndigheterna kräver att vi samlar in dessa uppgifter om våra kunder. Genom att besvara frågorna hjälper du oss att fullgöra vår skyldighet och bekämpa olaglig verksamhet.

Vi vet att så gott som alla våra kunder är ärliga men vi måste ställa frågorna till alla kunder för att hitta de kunder som inte är ärliga. Vi ställer inte de här frågorna för att vi skulle misstänka dig för något.

Jag har varit kund hos Nordea i drygt 10/20/30 år.
Varför måste jag svara på dessa frågor just i det här skedet? Jag känner min bankrådgivare personligen.
Varför behöver ni de här uppgifterna?Mina kunduppgifter har inte ändrats sedan jag blev kund hos Nordea. Måste jag ändå svara på frågorna?

Myndigheterna kräver att alla banker i Finland uppdaterar sina kunduppgifter. Vi vill framför allt bevaka dina ekonomiska intressen och skydda dig mot kriminell verksamhet, såsom identitetsstöld, bedrägerier och nätfiske. Vi måste ställa de här frågorna eftersom det är en del av vårt ansvar som bank.

Vi ställer frågorna till alla våra nya och befintliga kunder oberoende av hur länge de varit kunder hos oss.

Vi ställer frågorna just nu eftersom de finska myndigheterna och lagstiftarna har infört och börjat tillämpa allt striktare regler. I reglerna fastställs vilka uppgifter finansiella institut ska ha om sina kunder.

Kommer ni att kontakta mig om mina svar på frågorna inte stämmer överens med verkligheten?

Vårt viktigaste mål är att bevaka dina ekonomiska intressen. Det innebär att vi skyddar dig mot identitetsstölder, bedrägeriförsök och annat slags ekonomisk brottslighet.

Beroende på dina svar kan vi behöva ytterligare uppgifter. Om uppgifterna är motstridiga kan vi kontakta dig för att försäkra oss om att uppgifterna du gett är korrekta.

Ni har ställt dessa frågor redan tidigare i år. Varför ställer ni dem på nytt?

Vi beklagar om du nyligen svarat på liknande frågor. Vi ber dig ändå besvara frågorna även den här gången. Om du vet svaren tar det bara några minuter att besvara frågorna.

Jag är kund hos andra banker också, och de agerar inte så här. Hur kan ni påstå att alla banker ställer sådana här frågor?

Myndigheterna kräver att alla banker i Finland uppdaterar sina kunduppgifter. Vi ställer frågorna för att försäkra oss om att uppgifterna om dig är korrekta och ajour.

Varje bank kan själv bestämma hur och när den kontaktar sina kunder. Myndighetskraven är emellertid desamma på alla banker.

Ytterligare information: www.finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster

Varför får jag ett brev även om min fru fick svara på frågorna i nätbanken och min far på kontoret?

Vi ställer frågorna till kunderna på olika sätt beroende på hur de använder våra tjänster. Vi kontaktar våra kunder antingen i nätbanken, mobilbanken, per telefon eller brev och försäkrar oss om att uppgifterna om dem är korrekta och ajour.

Brevet skickas endast till de kunder som inte använder nätbanken eller mobila tjänster.