Kundkontroll – varför frågar banken?

Bankens verksamhet bygger på förtroende som skapas genom bra service, kundkontroll och -identifiering samt rätta lösningar. Vi ställer olika slags frågor eftersom vi vill känna dig och förstå din livssituation. På så sätt kan vi ge dig goda råd och erbjuda dig banktjänster efter dina behov.

Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Nordea är en av de största bankerna i Europa, och vi vill ta vårt samhällsansvar. Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Banken kan också i tillämpliga delar använda de uppgifter som du gett i samband med de banktjänster där vi som bank har en skyldighet att utreda vissa saker om dig, till exempel då vi bedömer om en placeringsprodukt eller en placeringstjänst lämpar sig för dig. Då behöver vi inte fråga samma saker flera gånger.

Vi ställer frågor när du blir kund hos oss och också därefter när du sköter ärenden på kontoret, via nätbanken eller per telefon i Nordea Kundtjänst 0200 5000 eller Nordea Business Centre 0200 2525.

Var alert på webben

Se till att enheten du använder är skyddad, att antivirusprogrammet är uppdaterat och att brandväggen fungerar. Var på alerten när du sköter dina ärenden på nätet och öppnar e-post och länkar från obekanta källor. Förvara och använd bankkoderna omsorgsfullt, och låt inte andra personer använda dina konton.

Varför frågar banken? Förfrågan till kunder Varför frågar banken?

Vilka frågor ställer vi?

Banken har en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Utöver personuppgifterna ska banken ha tillräckliga uppgifter om kundens verksamhet, ekonomiska ställning och medlens ursprung. Genom att svara på frågorna stöder du vårt arbete mot brottslighet och tar din del av samhällsansvaret. Vi hanterar alla uppgifter du gett konfidentiellt i enlighet med lagarna om banksekretess.

Vi kan ställa dig frågor om till exempel ursprunget av och användningsändamålet för medel som sätts in på ditt konto. För att reda ut ursprunget av medlen kan vi utöver en skriftlig utredning behöva exempelvis köpebrev eller andra handlingar.

Banken måste också veta om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller en sådan persons familjemedlem eller nära bolagspartner. Det här betyder inte att vi frågar om dina politiska åsikter.

Vi skaffar kunduppgifter via olika kanaler 

Vi ställer frågor om kunden och hens bankärenden via olika kanaler. En del kunder kontaktar vi per brev eller telefon och en del får frågeformuläret i nätbanken, mobilbanken eller på nordea.fi/ta.

Du kan svara på frågorna tryggt i nätbanken efter att du loggat in. I nätbanken kan du kontrollera webbplatsens säkerhet och SSL-kryptering genom att klicka på bilden av hänglåset i webbläsarens övre eller nedre balk.

Vi kontrollerar både personuppgifter och uppgifter om bankärenden. Vi ställer bland annat frågor om medborgarskap, födelseland, beskattningsland och ursprung av medlen som kommer till Nordea. Frågorna är desamma som de som vi går igenom på möten på kontoren.

Vi vill ännu påminna dig om att vi inte någonsin kontaktar dig per e-post eller telefon för att fråga om personliga bankkoder, kortuppgifter eller personbeteckning. Läs frogor och svar.

Identitetshandlingar som Nordea godkänner

Banken är skyldig att kontrollera kundens identitet i en officiell och intakt identitetshandling. Detta gäller både befintliga och nya kunder.

Läs mer: Indentitets handlingar som Nordea gokänner 

Förfrågan till kunder
FrågaSvar
Ställer ni de här frågorna till alla kunder?

Ja. Vi ställer dessa frågor till alla våra kunder redan då kundrelationen upprättas. Dessutom kontrolleras och uppdateras uppgifterna under kundrelationen. Därför ställs inte frågorna samtidigt till alla kunder. Uppgifterna skapar grunden för en konfidentiell bankrelation och kundkontrollen är en viktig del av de lagstadgade skyldigheter som banken måste iaktta för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Genom att svara på frågorna hjälper du och de övriga kunderna oss att bekämpa olaglig verksamhet.

Varför ställer ni sådana här frågor?

Alla banker i Finland är skyldiga att identifiera sina kunder och utöva kundkontroll samt att ta sitt samhällsansvar.

På Nordea arbetar vi aktivt för att bevaka dina ekonomiska intressen. I och med att bankerna har rapporteringsskyldighet är de i en nyckelposition vid bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Eftersom den vinning som uppstår genom brott kan användas för att finansiera nya brott är förhindrande av penningtvätt en viktig del av arbetet för att bekämpa organiserad brottslighet, såsom människohandel, narkotikahandel och finansiering av terrorism. Kunderna litar på oss och Nordea betraktas som en ansvarsfull aktör i samhället. Vi vill upprätthålla detta förtroende.

Vi tar vårt ansvar på allvar och är skyldiga att ha kännedom om hur våra kunder använder bankens produkter och tjänster. I sista hand är det fråga om lagstadgade krav som förpliktar oss att samla in dessa uppgifter om våra kunder.

För vilka ändamål används dessa uppgifter?

Vi använder uppgifterna för att lära oss känna våra kunder och förstå deras verksamhet och hur de använder våra tjänster. På detta sätt kan vi bevaka kundernas ekonomiska intressen och upptäcka eventuell kriminell verksamhet och om tjänster används på ett sätt som avviker från det sedvanliga.

Vi vill skydda våra kunder och hela samhället. Vi vet att de flesta kunder hos Nordea är ärliga. Dessa uppgifter uppdateras i våra kundsystem så att alla uppgifter om dig är korrekta och ajour. Uppgifter om kundkontroll och övriga personuppgifter kan användas i syfte att förhindra och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism samt i syfte att inleda en utredning av finansiering av terrorism och det brott genom vilket egendom eller vinning har fåtts .

Banken kan också i tillämpliga delar använda de uppgifter som du gett i samband med de banktjänster där vi som bank har en skyldighet att utreda vissa saker om dig, till exempel då vi bedömer om en placeringsprodukt eller en placeringstjänst lämpar sig för dig. Då behöver vi inte fråga samma saker flera gånger.

Måste jag svara på frågorna?

Ja, alla kunder måste svara på frågorna. I egenskap av bank och en ansvarsfull aktör i samhället är Nordea skyldig att ställa dessa frågor till alla sina kunder.

Om du besvarar frågorna på nätet, är det viktigt att du sparar alla sidor av formuläret. Då försvinner inte uppgifterna även om du inte besvarar alla frågor i samband med att du loggar in för första gången.

Om du inte har fyllt i formuläret ombeds du göra det.

Vad händer det om jag inte svarar på frågorna?

Om du inte svarar på alla frågor kan det i sista hand innebära att vi inte kan erbjuda dig alla tjänster eller ge dig den rådgivning du behöver.

Det är viktigt att spara alla sidor av formuläret. Då försvinner inte uppgifterna även om du inte besvarar alla frågor i samband med att du loggar in för första gången.

Om du inte har fyllt i formuläret ombeds du göra det.

Avslutar ni min kundrelation hos Nordea om jag låter bli att besvara frågorna?

Eftersom vi behöver dina svar på frågorna, försöker vi kontakta dig om du inte svarat på dem. Du kan ha flera orsaker till att inte svara på frågorna, och därför vill vi kontakta dig.

Om vi inte lyckas kontakta dig kan det i sista hand innebära att vi inte kan erbjuda dig tjänster eller ge dig den rådgivning du behöver. Enligt lagen får banken inte upprätta en kundrelation, utföra en affärstransaktion, genomföra en betalningstransaktion via ett betalkonto eller upprätthålla en affärsrelation om den inte kan utföra de föreskrivna åtgärderna för kundkontroll.

Ställer alla banker sådana här frågor?

Ja, lagstiftningen kräver att alla banker ställer sina kunder frågor om uppgifter som behövs för kundidentifiering och -kontroll. Bankerna kan dock själv bestämma hur och när de ställer frågorna. De lagstadgade skyldigheterna för kundkontroll samt myndigheternas anvisningar och bestämmelser är dock samma för alla banker.

Bankerna får själv bestämma hur de skaffar dessa uppgifter.

Ytterligare information: www.finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster.

Kan jag svara på frågorna vid ett senare tillfälle?

Du kan besvara frågorna senare, men vi önskar att du gör det inom ett par veckor. Om du har fått ett brev med en personlig kod, kom ihåg att koden gäller i 20 dagar.

Överlåter ni mina uppgifter även till andra banker?

Nej, det gör vi inte. Med hjälp av svaren försäkrar vi oss endast om att alla uppgifter om dig är korrekta och ajour i Nordea. Dessutom används uppgifterna i samband med lagstadgad rapportering.

Uppgifterna som du ger behandlas konfidentiellt i enlighet med bankens tystnadsplikt och personuppgiftslagen.

Kan jag ändra på mina svar senare?

Om du vill korrigera eller uppdatera de uppgifter som du tidigare gett kan du kontakta ditt kontor eller ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000.

Hur ofta ställer ni sådana här frågor?

Vi måste ställa frågorna med jämna mellanrum eftersom lagstiftningen kräver att alla banker i Finland uppdaterar sina kunduppgifter.

Nordea tar sitt samhällsansvar genom att upprätthålla tillräckliga och uppdaterade uppgifter om sina kunder.

Varför frågar ni efter min skatterättsliga hemvist?

OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har fattat beslut om den gemensamma rapporteringsstandard som gäller automatiskt informationsutbyte om finansiella konton. Över 40 länder, inklusive Finland och alla EU-länder, har godkänt denna standard.

Standarden innebär att finansiella institut är skyldiga att reda ut vilket land eller vilka länder som är kundens skatterättsliga hemvist. Uppgifterna om de kunders konton som är skattskyldiga i andra länder eller inom andra jurisdiktioner ska rapporteras årligen.

Varför ställer ni frågor om mitt födelseland och min nationalitet?

Kundens födelseland och medborgarskap är nödvändiga uppgifter för kundkontroll.

Hur vet jag att detta brev verkligen har kommit från Nordea och att webbsidan är Nordeas och inte ett försök till bedrägeri eller nätfiske?

När du har loggat in på nätbanken eller skrivit in webbadressen, ser du en låsinkon i adressfältet. Det signalerar att du befinner dig på en säker webbsida. Innan du fyller i formuläret kan du kontrollera att ditt namn och din personbeteckning har fyllts i automatiskt.

Om du har fått ett brev med en länk och en personlig kod, kom ihåg att själv skriva in webbadressen.

Om du är osäker på om det verkligen är Nordea som kontaktat dig kan du ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000.

Jag har varit kund hos Nordea i drygt 10/20/30 år.
Varför måste jag svara på dessa frågor just i det här skedet? Jag känner min bankrådgivare personligen.
Varför behöver ni de här uppgifterna?Mina kunduppgifter har inte ändrats sedan jag blev kund hos Nordea. Måste jag ändå svara på frågorna?

Lagstiftningen kräver att alla banker i Finland regelbundet uppdaterar sina kunduppgifter. Vi vill framför allt bevaka dina ekonomiska intressen och skydda dig mot kriminell verksamhet. Nordea tar sitt samhällsansvar genom att upprätthålla tillräckliga och uppdaterade uppgifter om sina kunder.

Vi ställer frågorna till alla våra nya och befintliga kunder oberoende av hur länge de varit kunder hos oss.

Kommer ni att kontakta mig om mina svar på frågorna inte stämmer överens med verkligheten?

Vårt viktigaste mål är att bevaka dina ekonomiska intressen. Nordea tar sitt samhällsansvar genom att upprätthålla tillräckliga och uppdaterade uppgifter om sina kunder.

Beroende på dina svar kan vi behöva ytterligare uppgifter. Om uppgifterna är motstridiga kan vi kontakta dig för att försäkra oss om att uppgifterna du gett är korrekta.

Ni har ställt dessa frågor redan tidigare i år. Varför ställer ni dem på nytt?

Vi beklagar om du nyligen svarat på liknande frågor. Vi ber dig ändå besvara frågorna även den här gången. Om du vet svaren tar det bara några minuter att besvara frågorna.

Jag är kund hos andra banker också, och de agerar inte så här. Hur kan ni påstå att alla banker ställer sådana här frågor?

Lagstiftningen kräver att alla banker i Finland regelbundet uppdaterar sina kunduppgifter. Vi ställer frågorna för att försäkra oss om att uppgifterna om dig är korrekta och ajour.

Var och en bank får själv bestämma hur och när den kontaktar sina kunder och frågorna som bankerna ställer kan avvika något från varandra. De lagstadgade skyldigheterna är dock samma för alla banker.

Ytterligare information: www.finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster

Varför får jag ett brev även om min fru fick svara på frågorna i nätbanken och min far på kontoret?

Förfrågan är personlig och den kan skickas på olika sätt till olika kunder.