Tokmannis börsintroduktion 2016

Viktig information

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna webbplats är begränsad av regulatoriska skäl. Du uppmanas att granska följande information och göra följande bekräftelse varje gång du söker få åtkomst till denna begränsade information.

DETTA MATERIAL RIKTAR SIG INTE TILL ELLER ÄR INTE TILLGÄNGLIGT FÖR PERSONER I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN DET SKULLE VARA OLAGLIGT.

Informationen på denna webbplats är inte avsedd för, och får inte åtkommas av, eller distribueras eller spridas till, personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier, teckningsrätter eller andra sådana rättigheter eller andra värdepapper i Tokmanni Group Oyj i USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lagar eller föreskrifter i det landet.

Detta material utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Tokmanni Group Oyj aktier, teckningsrätter eller andra sådana rättigheter eller andra värdepapper som omnämns på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller föreskrifter som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Tokmanni Group Oyj och Nordea Bank Finland Plc tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Denna information distribueras och riktas endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det lagligen får kommuniceras, som avses i artikel 49(2) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Investeringsaktiviteter till vilka detta dokument hänför sig kommer endast att vara tillgänglig för, och kommer endast att inlåtas i med, relevanta personer. Varje person som inte är relevant person ska inte agera eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.  

Genom att klicka på länken nedan bekräftar jag att jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan och att mitt bosättningsland och min nuvarande plats inte är USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore eller någon annan jurisdiktion i vilken en sådan distribution eller sådan åtkomst är olaglig.

Jag bekräfter                                                                                 Jag bekräftar inte