Sparlivförsäkringen Nordea Vision

Sparlivförsäkringen Nordea Vision är en flexibel och långsiktig spar- och placeringsform. Den lämpar sig särskilt väl för arvsplanering och överlåtelse av förmögenhet till nära anhöriga.

Nordea Vision Placeringsobjekt Beskattning Priser Produktmaterial Nordea Vision

Dra nytta av Nordea Visions fördelar och flexibilitet

 • Du får genom ett avtal tillgång till ett brett utbud av placeringsobjekt, t.ex. fonder, placeringskorgar och placeringsobligationer.
 • Eventuell avkastning beskattas inte vid byte av placeringsobjekt och byten behöver inte deklareras.
 • Du kan göra tilläggsplaceringar och vid behov också ta ut medel under pågående avtalsperiod.
 • Du kan styra medlen till arvingarna på önskat sätt utan separat testamente.
 • Behändigt att följa upp och förvalta i nätbanken.


Nordea Vision-avtalet beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab, vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Placeringsobjekt

Avkastningskorg

Avkastingskorg passar sparare och placerare som eftersträvar måttlig avkastning på lång sikt. Korgen strävar efter att värdet på kapitalet stiger på lång sikt. Detta sker genom aktiv förvaltning av placeringskorgen enligt en tydlig placeringsstrategi. Aktiv förvaltning innebär fortlöpande uppföljning av placeringarna och risknivån i korgen, och väl avvägda ändringar vid behov. Kärnan i placeringsstrategin är spridningen av placeringarna i statslån, företagslån, aktier och fastigheter. Avkastningskorgen består av finländska och utländska placeringsobjekt.

Här kan du ta del av stadgarna (pdf, 85 KB)Öppnas i nytt fönster för Avkastningskorg.

Aktiekorgar

Med Aktiekorgarna kan du gynnas av värdeutvecklingen i stora finländska börsbolag. Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Aktiekorgen som anslutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgens värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Totalavkastningen består av aktiens kursutveckling och dividendavkastning.

Nordeas Aktiekorgar passar dig som

 • är intresserad av att placera i finländska bolag.
 • följer med utvecklingen på den finländska aktiemarknaden och känner till riskerna med aktieplacering.
 • vill dra nytta av värdeutvecklingen i utvalda finländska börsbolag.

Här kan du ta del av stadgarna (pdf, 39 KB)Öppnas i nytt fönster för Nordea Aktiekorgar.

Värdeförändringen i placeringskorgarna beror på hur värdet på placeringsobjekten i korgen utvecklas. Placeringskorgarna saknar kapitalskydd.

Nordeas fonder 

Om du själv vill förvalta din placering kan du välja mellan ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget. Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder Nytt.

Till Fonder Nytt

Öka spridningen med placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer valda av Nordea Livförsäkring Finland Ab under placeringsobligationernas teckningstid.  I Nordeas nätbank kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Försäkringskonto passar som tillfälligt placeringsobjekt

Om du vill ha ett placeringsalternativ med låg risk för försäkringssparande och -placering ska du läsa mer om Försäkringskonto, som erbjuder en parkeringsplats för ditt kapital under fluktuationer på marknaden. Försäkringskontot passar också mycket bra som ett temporärt objekt medan du söker nya placeringsobjekt.

Värdeutvecklingen för försäkringskontot är bunden till räntan på checkkonto i euro som Nordea Bank Finland Abp tillhandahåller. Räntan på kontot är en veckas euriborränta med avdrag för en marginal som för tillfället är 0,4 %. Om en veckas euriborränta är lägre än 0,4 % ackumuleras inte någon kalkylmässig avkastning. Ett värde beräknas dagligen för Försäkringskonto och dagsräntan som betalas på kontot ändras enligt detta värde. Enligt gällande skattelagstiftning är avkastning på försäkringsbesparingar som är bundna till kontot inte föremål för källskatt på ränteinkomster. 

Försäkringskontot förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Beskattning

Beskattning

 • De placeringsobjekt som avgör hur värdet på en sparlivförsäkring utvecklas kan bytas utan att avkastningen beskattas. 
 • Ändringarna av placeringsobjekten i försäkringen behöver inte deklareras separat.
 • Uttag från försäkringen innan försäkringen upphör sker främst från kapitalet, och avkastningen beskattas först när kapital tas ut.
 • Den försäkringsersättning som betalas till nära anhöriga vid dödsfall beskattas i samband med arvsbeskattningen. Den dödsfallssumma som betalas till andra än nära anhöriga är i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.

Observera: Om försäkringsersättningen grundar sig på ett dödsfall som inträffat före 2018, är ersättningen till nära anhöriga helt arvsskattefri upp till 35 000 euro per förmånstagare. Om förmånstagaren är den försäkrades efterlevande make, får hen hälften av dödsfallssumman skattefritt, dock minst 35 000 euro.

Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2018. Kontakta alltid Nordeas experter för att utreda vad beskattningen av försäkringen innebär i just ditt fall. 

Priser
Gäller avtal som trätt från och med 8.10.2015 
DebiteringarPriser
BelastningsavgiftEn belastningsavgift på 1 % dras av från försäkringspremier på upp till 100.000 euro.
FörvaltningsavgifterEn årlig förvaltningsavgift på 0,65 % dras av från sparkapital på upp till 100.000 euro, på sparkapital över 100.000 euro är förvaltningsavgiften 0,1 % på det överskjutande beloppet. Förvaltningsavgiften är minst 4 euro per månad. Försäkringsbolaget har rätt att höja förvaltningsavgiften till högst 1 procent.
Förvaltningsprovisioner för placeringskorgarna

Förutom förvaltningsprovisionen debiteras en provision enligt stadgarna för de placeringsanknutna placeringskorgar som kan anslutas till sparkapitalet.
För tillfället är de årliga förvaltningsprovisionerna för placeringskorgarna följande:

 • Avkastningskorg 0,95%
 • Aktiekorgar 0,50%

Förvaltningsprovisionen för placeringskorgarna har dragits av från det dagliga värdet på korgarna. Försäkringsbolaget har rätt att höja placeringskorgarnas årliga förvaltningsprovision enligt gällande stadgar.

Premier för livförsäkringsskyddFör att upprätthålla försäkringsskyddet för dödsfall debiteras en månatlig försäkringspremie enligt beräkningsgrunderna. Beloppet av premierna beror på den försäkrades ålder och försäkringsskyddets storlek.
Ändring av placeringsplanenFörsäkringsägaren har rätt att ändra placeringsplanen och kan bestämma hur framtida försäkringspremier fördelas mellan olika fonder. Detta kan ske avgiftsfritt 6 gånger per kalenderår, varefter 10 euro debiteras för varje ändring som gjorts på bankens kontor. Tills vidare kan ändringar i placeringsplanen göras via nätbanken utan expeditionsavgift.
Omfördelning av sparkapital mellan olika fonderFörsäkringsägaren har rätt att överföra sparkapital från en fond till en annan avgiftsfritt 6 gånger under kalenderåret, varefter 50 euro debiteras för varje uppdrag som görs på kontoret. Överföringar via nätbanken är tills vidare avgiftsfria. Åtgärder som inte omfattas av försäkringsavtalet och priset på dem kan avtalas separat.
Pantsättningsbekräftelse50,00 €
Återköp50,00 €
Extra kontoutdrag10,00 €
InlösenavgiftenFör utbetalningar debiteras 1 % inlösenavgiften på grund av återköp eller förfallande besparing på upp till sammanlagt 250.000 euro.
MinimibeloppMinsta tillåtna försäkringspremie är 10.000 euro
Försäkringsbolaget har rätt att höja alla provisioner, avgifter och premier som uppgetts i euro i proportion till förändringar i konsumentprisindex.
Produktmaterial

Läs mer om Nordea Vision i villkoren (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönsterproduktbeskrivningen (pdf, 224 KB)Öppnas i nytt fönsterfaktablad (pdf, 147 KB)Öppnas i nytt fönster och Arvsskyddegenskapens faktablad (pdf, 150 KB)Öppnas i nytt fönster.

Nordea Sparlivförsäkring tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Nordea Livförsäkring Finland Ab ingår i Nordeakoncernen, som är den ledande finanskoncernen i Nordean och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring säljer Nordea Sparlivförsäkring via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland. 

De placeringsobligationer som ansluts till Nordea Sparlivförsäkring emitteras av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland och Nordea Funds Ab förvaltar de Nordeafonder som anslutits till avtalet.

Placeringarna ger möjlighet till vinst då värdet på sparkapitalet ökar, men förknippas också med risk för att kapitalet går förlorat. Nordea Sparlivförsäkring omfattas inte av insättningsgarantin för bankkonton eller Ersättningsfonden för investerare. Beroende på marknadsläget kan värdet på placeringarna stiga eller sjunka, och den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida avkastningen. Skatteuppgifter enligt läget 1.1.2018. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Stöd för beslut

Feet in sand  

Diversifiering minskar risken

Genom att fördela placeringarna i ränte- och aktieinstrument kan du minska risken med placeringarna.

Sail boat stem  

Analyser och översikter

På webben hittar du våra ekonomers prognoser och information om såväl placeringsmarknaden som enskilda placeringsobjekt.