Reglerna för placeringsverksamhet

Reglerna för värdepappersmarknaden och placeringsrådgivning trädde i kraft i början av november 2007. Reglerna påverkar alla företag inom EU som tillhandahåller placeringstjänster.

MiFID II införs i början av 2018. Läs mer.

Investerarskydd

Nivån på investerarskyddet beror på om kunden räknas som en icke-professionell eller professionell kund. Därtill kan en del av professionella kunder vara s.k. godtagbara motparter, t.ex. pensions- och fondbolag. Största delen av kunderna är icke-professionella placerare. Banken meddelar kundens placerarkategori.

Icke-professionella kunder är bäst skyddade och ur kundens synvinkel är det i regel fördelaktigare att vara icke-professionell placerare: banken är då skyldig att inhämta mer information om kundens

  • placeringserfarenhet och -kunskap
  • finansiella ställning och
  • placeringsmål

än vad som krävs när det är fråga om en professionell kund. Kunden vinner på att lämna uppgifterna eftersom det då är lättare att avgöra vilka tjänster och produkter som lämpar sig för kunden.

Placeraren får nu också mer information om sin tjänsteleverantör och de tjänster som intresserar honom eller henne. Sådana uppgifter är bland annat risker som hänför sig till placeringsalternativet och placering i det, kostnader för uppdraget, riktlinjer för orderutförande samt förfaringssätt i eventuella tvister mellan kunden och tjänsteleverantören.

De nya reglerna baserar sig på EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID, Markets in Financial Instruments Directive).Arvopaperimarkkinoita ja sijoitusneuvontaa koskevat säädökset astuivat voimaan marraskuun 2007 alussa. Sääntely vaikuttaa kaikkiin sijoituspalveluja tarjoaviin yrityksiin koko EU-alueella.

Mer information
På finskaPå engelska
Riktlinjer för orderutförande (pdf, 279 KB)Öppnas i nytt fönster (på finska)Execution policy (pdf, 341 KB)Öppnas i nytt fönster
Riktlinjer för intressekonflikter (pdf, 25 KB)Öppnas i nytt fönster (på finska)Conflict of Interest Policy (pdf, 24 KB)Öppnas i nytt fönster
Kundklassifiering, informations- och utredningsskyldighet (pdf, 75 KB)Öppnas i nytt fönster (på finska)Client classification, disclosure requirement and obligation to obtain information (pdf, 75 KB)Öppnas i nytt fönster (in Finnish)
Bankens ersättning för förmedling av fondandelar (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster
Handelsplatser (pdf, 53 KB)Öppnas i nytt fönster (på engelska)Main trading venues (pdf, 53 KB)Öppnas i nytt fönster
MiFID-asiakirjat
SuomeksiEnglanniksi
Toimeksiantojen toteutusperiaatteetÖppnas i nytt fönsterExecution policyÖppnas i nytt fönster
Eturistiriitoja koskevat periaatteetÖppnas i nytt fönsterConflict of Interest PolicyÖppnas i nytt fönster
Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus (pdf, 75 KB)Öppnas i nytt fönsterClient classification, disclosure requirement and obligation to obtain information (pdf, 75 KB)Öppnas i nytt fönster (in Finnish)
Pankin saama korvaus rahasto-osuuksien välityksestä (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster Compensation received by the bank for fund unit brokerage (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster
Kauppapaikat (englanniksi) (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönsterMain trading venues  (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönster