Övriga priser för handel och förvaringstjänster

Handel Tjänster för förmögenhetsförvaltning Värdeandelskonton och förvarsavgiften Handel
Direkthandel med teckningsrätter
Pris
På köp- eller säljuppdragets köpesumma i samband med teckning4,00 %
Vid handel med teckningsrätter uppbärs i överlåtelseskatt av både säljare
och köpare
0,80 %
Bokning av annan affärstransaktion än de som förmedlats av Nordea Markets.
Ingen moms tas ut på priset.
10,00 e

Övervakning/affärstransaktion för värdepappersportföljen som finns som säkerhet.
Dessutom uppbärs avgift för bokning av handeln.

33,91 e 
Derivathandel; Nordeas handelsprovision och lösenavgifter. Avgiften består av Nordeas handelsprovision och de avgifter som debiteras av marknadsplatsen (MP).
Indexfuturer och -terminer (OMX och Eurex)
handel 0,5% av futuravtalets värde *

nettovärdesredovisning (vid förfall av futur-/terminavtal)

0,5% av futuravtalets värde *

* (inkl. MP:s alla avgifter), min 50 €

Aktieterminer (OMX)
handel                                                                                  0,5% av terminavtalets värde *

* + MP:s avgifter

Ingen minsta avgift debiteras för affärer (före förfall) som stänger aktieoptionerna. 

Tjänster för förmögenhetsförvaltning

 

Tjänster för förmögenhetsförvaltning, inhemska värdepapper
Överföring av värdeandelar / slagPris inkl. moms 24 %
Inom Nordea från ett konto till ett annat

4,03 

Från Nordea till ett annat kontoförande institut

26,21 

Överföring av värdepapper i samband med köpslut, då köpslutet verkställs med förmedling av någon annan än Nordea.

10,00
Ingen moms tas ut på priset.

Värdepapper eller dokument inlämnas till/uttas ur förvaretPris inkl. moms 24 %

Uttag av värdepapper eller dokument ur förvar/slag

14,11

Överföring av värdepapper i samband med köpslut, då köpslutet verkställs med förmedling av någon annan än Nordea

 10,00 
Ingen moms tas ut på priset.

Bokning som baserar sig på dokumentPris inkl. moms 24 %

Pantsättning där pantinnehavaren är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland

avgiftsfritt

Rätt till överföring, rätt till avkastning, överlåtelsebegränsning eller behörighet för bokning, tillägg, ändring eller avlägsning

34,27

Pantsättning för annans än Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands räkning, tillägg, ändring eller avlägsning

34,27

Bokning av annan affärstransaktion än de som förmedlats av Nordea.

 10,00
Ingen moms tas ut på priset.

Konvertering av slag för aktieserie

43,35

Rapporter, intyg och nybeställningar

Pris
inkl. moms 24 %

Saldointyg

 

Utdrag över tillgångar på värdeandelskonto och i värdepappersförvar

10,08

Utdrag över tillgångar i fondportfölj

10,08 

Nybeställningar
Årsskiftets förvarsutskrifter

 10,08

Fondtransaktionsförteckning

10,00

Värdepappersutdrag avseende värdeandelskonto och värdepappersförvar

 26,21

Utskrifter som fås på beställning
Värdepappershandel

 26,21

Avkastning från värdepappershandel

 26,21

Nota över värdepappershandel

 26,21

Källskattedeklaration för begränsat skattskyldig

 9,08

Övrigt
För upprättande av annat intyg, annan utskrift eller uträkning debiteras enligt den tid upprättandet tagit i anspråk.

55,45/h 

Tjänster för kunder i Euroclear Finland: Nordea fungerar som kundens ombud.*Pris inkl. moms 24 %
Öppning av värdeandelskonto

26,21

Ansökning om kontoöverföring

26,21

Ändring av kontots grunduppgifter

26,21

Avslutning av konto

26,21

*Avgiften gäller värdeandelskonton som öppnas via Nordea i Euroclear Finland och förvaltning av dem. Det är avgiftsfritt att öppna ett värdeandelskonto i Nordea.
Åtgärder i anknytning till aktier
AktieemissionPris inkl. moms 24 %
Uppgörande, sändning av teckningskalkyl och verkställande av uppdrag 

6,78               

Utbyte av aktiebrev / slag       6,78
Registrering av aktier   

per aktiebrev *1,70
minst *16,95
* därutöver de kostnader som bolaget uppbär
  Utländska värdepapper

Överföring av värdepapper/slag

Pris 
inkl. moms 24 %

Överföring av utländskt värdepapper från ett konto till ett annat i Nordea

14,00 Ingen moms tas ut på priset.

Överföring av utländskt värdepapper till förvar i annan bank eller mottagning till förvar från annan bank. Värdepapper i form av värdeandelar.

68,00 Ingen moms tas ut på priset.

Överföring av utländskt värdepapper till förvar i annan bank eller mottagning till förvar från annan bank. konvertering av fysiska värdepapper till värdeandelar. Avgift tas ut separat för varje fysiskt värdepapper, även om värdepappren till exempel är aktiebrev i samma bolag, om förvaringsinstitutet kräver separat begäran om överföring för varje aktiebrev.

68,00 Ingen moms tas ut på priset.

Kostnader för undersökning av fysiska värdepapper. plus alla kostnader vilka banken har befalt till den tredje partner.

70,00

Återkrav av källskatt på dividend som innehållits utomlandsPris inkl. moms 24 %
Ansökan om skattefrihet
Ansökan om skattefrihet i ett annat nordisk land, pris per land.
Det är inte möjligt att ansöka om skattefrihet i övriga länder.

201,62

Att ansöka om återbetalning av källskatt

Belgien,  Spanien*, Österrike, Frankrike**, Sverige, Tyskland, Schweiz och Danmark

Priset är 100 euro/avkastning. Beloppet av den ansökta skatten ska vara minst 200 euro/avkastning

100,81

Tax voucher, Schweiz (när kunden själv ansöker omåterbäring av skatt), pris per voucher

20,16

Förmedling, Frankrike** (när kunden själv ansöker om återbäring av skatt), pris per avkastning

20,16

Kvitto på betald dividend, pris per avkastning

20,16

* Vid ansökan om återbetalning av källskatt från Spanien debiterar banken förutom sina egna kostnader även de kostnader som debiterats av det franska förvaringsinstitutet. Kostnaden (160 e) debiteras separat för varje aktieslag och dras av från beloppet av den skatt som återbetalas.

** Vid ansökan om återbetalning av källskatt från Frankrike debiterar banken förutom sina egna kostnader även de kostnader som debiterats av det franska förvaringsinstitutet. Kostnaden (30 e) debiteras separat för varje aktieslag och dras av från beloppet av den skatt som återbetalas.

För återkrav av för stor källskatt som innehållits för depåbevis, fastställs separat för varje slag av depåbevis.

KonverteringPris inkl. moms 24 %
Konvertering av värdepapper som är föremål för offentlig handel till en annan marknad på så sätt att de blir föremål för offentlig handel.

120,00

Serviceavgiften debiteras också om kunden gör ändringar i uppdraget eller annullerar uppdraget.
Återkrav av källskatt på dividend utomlands
BolagPris
inkl. moms 24 %
Nordea Bank AB (publ)

50,41

Avgifterna fastställs och publiceras separat för varje värdepappersslag.

Förutom bankens serviceavgifter betalar kunden de avgifter och provisioner Euroclear Finland Ab, förvaringsinstitut och andra parter eventuellt debiterar banken.
 
För förvaring av till exempel depåbevis (ADR och GDR) debiteras utöver bankens avgift förvaltningskostnad. Förvaltningskostnaderna beror på program och är inte kända på förhand. Vi rekommenderar uppföljning av ADR/GDR-programmen direkt på emittentens webbplats eller via bolagets investerarrelationer. 

Värdeandelskonton och förvarsavgiften

Förutom bankens serviceavgifter betalar kunden de avgifter och provisioner Euroclear Finland Ab, förvaringsinstitut och andra parter eventuellt debiterar banken.

För förvaring av till exempel depåbevis (ADR och GDR) debiteras utöver bankens avgift förvaltningskostnad. Förvaltningskostnaderna beror på program och är inte kända på förhand. Vi rekommenderar uppföljning av ADR/GDR-programmen direkt på emittentens webbplats eller via bolagets investerarrelationer.

Förvaringen blir avgiftsfri för följande kvartal om kunden gör minst en värdepappersaffär under ett kvartal. De upplupna avgifterna avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal. Förvaringen är avgiftsfri för både finska och utländska slag. Dessutom är förvaringen avgiftsfri i det fall att värdeandelskontot är tomt. Om kunden inte alls handlar under ett kvartal debiteras förvaringsavgiften enligt prislistan.