Placeringsrådgivning i Nordea

Regleringen av placeringsmarknaden förnyas inom EU när direktivet MiFID II införs i början av 2018. Syftet med reformen är bland annat att öka transparensen på finansmarknaden och bidra till att det blir lättare att jämföra placeringstjänster. Våra placeringstjänster uppfyller i stort sett redan nu de krav som det nya regelverket ställer och nu ändrar vi sättet hur vi informerar dig om bland annat kostnaderna. Vi vill erbjuda dig den bästa placeringsrådgivningen på marknaden samtidigt som vi försäkrar oss om att vi fortsättningsvis handlar i enlighet med bestämmelserna.

Hjälp vid placeringsbeslut Kostnader Digitala tjänster Ändringar i villkoren 1.1.2018 Hjälp vid placeringsbeslut

Mer stöd för dina placeringsbeslut

Placeringsrådgivningen går ut på att hitta lämpliga placeringsprodukter för kunden. 

Vi ställer allt fler frågor till dig för att försäkra oss om att placeringsprodukten i fråga lämpar sig till dina behov. Innan du fattar placeringsbeslut ger vi dig en beskrivning av egenskaperna hos produkten. 

Du får också information om riskerna med och kostnaderna för produkten. Därmed kan du lättare jämföra produkter och fatta placeringsbeslut. 

Kostnader

Mer exakt information om kostnader

När du i fortsättningen diskuterar placeringsprodukter och placeringstjänster med oss får du mer detaljerad information än tidigare också om kostnaderna för dem. Det blir lättare att jämföra olika tjänsteleverantörer då även informationen om kostnaderna är exaktare. 

Du får en rapport över de kostnader som du årligen betalar, både procentuellt och i euro. Dessutom meddelar vi dig kostnaderna innan du fattar ett enskilt placeringsbeslut. Därtill får du en förmögenhetsrapport fyra gånger om året.

Digitala tjänster

Mångsidiga digitala placeringstjänster

Nu hittar du alltmer kompletta tjänster i våra digitala kanaler. Du kan förvalta dina besparingar och placeringar självständigt i nätbanken och Nordea Investor. Du kan kartlägga och analysera olika produkter, ge uppdrag och lära dig mer om placering på vår webbplats.

Inom de närmaste månaderna kommer vi att utvidga fondutbudet till självständiga placerare med cirka 400 fonder som våra samarbetspartner förvaltar.

Dessutom planerar vi nya tjänster som ger dig tillgång till digital placeringsrådgivning.

Ändringar i villkoren 1.1.2018

Ändringar i allmänna avtalsvillkor och värdeandelskonton

EU-direktivet MiFID II som träder i kraft nästa år påverkar kundavtalen. Vi har informerat kunderna per brev om hur det nya direktivet påverkar avtalsvillkoren. Ändringarna kräver inga åtgärder av kunderna.

Ta del av de nya villkoren

Centrala ändringar

Placeringsrådgivning

Karaktären av den placeringsrådgivning som banken ger kunden är enligt definitionen i regelverket icke-oberoende eftersom banken erbjuder rådgivning i regel om sina egna produkter eller om sådana produkter som banken har en stark koppling till. Banken bedömer placeringsprodukternas lämplighet till kunden varje  gång den ger placeringsrådgivning men den erbjuder kunden inte regelbunden bedömning om huruvida de placeringsprodukter som rekommenderats för kunden lämpar sig för hen om inte annat avtalats med kunden.

Försäljningsprovisioner som Nordea får av samarbetspartners 

Banken kan ta emot försäljningsprovisioner, dvs. sporrar, av sina samarbetspartners. Syftet med sporrarna är att förbättra kvaliteten på kundbetjäningen. Banken förbättrar den bland annat genom att rikta intäkterna från sporrarna till ständig utveckling av tjänsterna.

Innan tjänsten erbjuds kunden ges hen uppgift om eurobeloppen av sporrarna som hänför sig till tjänsten i fråga. Om banken inte vet den exakta summan på förhand ges kunden information om hur sporrarna beräknas. I så fall meddelas kunden i efterskott det exakta beloppet av den betalda sporren i euro.

Inspelning av samtal och meddelanden

Även i fortsättningen kommer banken att spela in samtalen med och spara meddelandena från och till kunden som leder eller kan leda till mottagande, förmedling eller genomförande av kunduppdrag. Banken har rätt att använda telefonsamtal och andra inspelningar som bevis för att lösa eventuella meningsskiljaktigheter i anslutning till uppdraget och för andra ändamål som banken meddelar kunden separat.

Banken är skyldig att på begäran överlämna inspelningarna till behöriga myndigheter. En kopia av samtalen med och meddelandena till och från kunden finns tillgänglig på begäran i fem år. På begäran av en behörig myndighet förvaras inspelningarna i sju år.

Privatkundens medborgarskap som en del av handelsrapportering

I och med det nya regelverket utvidgas bankernas skyldighet att rapportera affärer med placeringsprodukter till myndigheter. I fortsättningen använder banken privatkundens medborgarskap i rapporteringen varvid banken ska ha uppgift om alla kunders medborgarskap.

Företag och andra organisationer behöver LEI-kod för värdepappershandel 

Företag och andra organisationer behöver LEI-kod för att kunna handla med noterade aktier, obligationer, börsnoterade fonder (ETF) och derivat. Införandet av LEI-koden grundar sig på EU-regelverk. Företag och andra organisationer kan ansöka om den avgiftsbelagda koden hos Patent- och registerstyrelsen.

Ändring av avtalsvillkor

Om banken använder sin rätt att ändra villkoren för avtalen underrättar banken kunden skriftligen eller i nätbanken om sådana ändringar i villkoren som ökar kundens skyldigheter eller minskar hens rättigheter.

Bankens meddelanden

Mottagaren anses ha fått meddelandet senast den sjunde (7:e) dagen efter att meddelandet postades och ett elektroniskt meddelande samma dag det skickats. Om kundens vanliga boningsort är utomlands, anses kunden ha fått kännedom om meddelandet inom fjorton (14) kalenderdagar efter att meddelandet postats, om inte annat visas.