Nordea Capital

Nordea Capital är en mångsidig och flexibel placeringslösning som särskilt lämpar sig för aktiv och långsiktig placering. Inom ett avtal placerar du i flera olika placeringsobjekt och byter dem utan att avkastningen beskattas vid bytet.

Nordea Capital Placeringsobjekt Priser Produktmaterial Nordea Capital

Dra nytta av fördelarna med Nordea Capital

 • Du får genom ett avtal tillgång till ett brett utbud av placeringsobjekt, t.ex. fonder, placeringskorgar och placeringsobligationer.
 • Avgiftsfria byten av placeringsobjekt inom avtalet.
 • Eventuell avkasting beskattas inte vid byten, och du behöver inte deklarera bytena.
 • Du betalar skatt på avkastningen först i samband med uttag eller när avtalet går ut.
 • Du kan när som helst göra tilläggsplaceringar.
 • Du kan ta ut medlen helt eller delvis under avtalsperioden.
 • Vi rekommenderar en placeringstid på minst tre år.    


Nordea Capital-avtalet beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Placeringsobjekt

Avkastningskorg

Avkastingskorg passar sparare och placerare som eftersträvar måttlig avkastning på lång sikt. Korgen strävar efter att värdet på kapitalet stiger på lång sikt. Detta sker genom aktiv förvaltning av placeringskorgen enligt en tydlig placeringsstrategi. Aktiv förvaltning innebär fortlöpande uppföljning av placeringarna och risknivån i korgen, och väl avvägda ändringar vid behov. Kärnan i placeringsstrategin är spridningen av placeringarna i statslån, företagslån, aktier och fastigheter. Avkastningskorgen består av finländska och utländska placeringsobjekt.

Här kan du ta del av stadgarna (pdf, 85 KB)Öppnas i nytt fönster för Avkastningskorg.

Aktiekorgar

Med Aktiekorgarna kan du gynnas av värdeutvecklingen i stora finländska börsbolag. Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Aktiekorgen som anslutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgens värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Totalavkastningen består av aktiens kursutveckling och dividendavkastning.

Nordeas Aktiekorgar passar dig som

 • är intresserad av att placera i finländska bolag.
 • följer med utvecklingen på den finländska aktiemarknaden och känner till riskerna med aktieplacering.
 • vill dra nytta av värdeutvecklingen i utvalda finländska börsbolag.

Här kan du ta del av stadgarna (pdf, 39 KB)Öppnas i nytt fönster för Nordea Aktiekorgar.

Värdeförändringen i placeringskorgarna beror på hur värdet på placeringsobjekten i korgen utvecklas. Placeringskorgarna saknar kapitalskydd.

Nordeas fonder 

Om du själv vill förvalta din placering kan du välja mellan ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget. Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder Nytt.

Till Fonder Nytt

Öka spridningen med placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer valda av Nordea Livförsäkring Finland Ab under placeringsobligationernas teckningstid.  I Nordeas nätbank kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Försäkringskonto passar som tillfälligt placeringsobjekt

Om du vill ha ett placeringsalternativ med låg risk för försäkringssparande och -placering ska du läsa mer om Försäkringskonto, som erbjuder en parkeringsplats för ditt kapital under fluktuationer på marknaden. Försäkringskontot passar också mycket bra som ett temporärt objekt medan du söker nya placeringsobjekt.


Värdeutvecklingen för försäkringskontot är bunden till räntan på checkkonto i euro som Nordea Bank Finland Abp tillhandahåller. Räntan på kontot är en veckas euriborränta med avdrag för en marginal som för tillfället är 0,4 %. Om en veckas euriborränta är lägre än 0,4 % ackumuleras inte någon kalkylmässig avkastning. Ett värde beräknas dagligen för Försäkringskonto och dagsräntan som betalas på kontot ändras enligt detta värde. Enligt gällande skattelagstiftning är avkastning på försäkringsbesparingar som är bundna till kontot inte föremål för källskatt på ränteinkomster. 

Försäkringskontot förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Priser

Priser från 1.1.2018
Debiteringar
Pris
BelastningsavgiftEn belastningsavgift på 1 % dras av från försäkringspremier på upp till 100.000 euro.
BelastningsavgiftFör placeringsanknutet sparkapital debiteras för tillfället en årlig förvaltningsavgift på 0,40 %, på den del av det placeringsanknutna sparkapitalet som överstiger 100 000 euro är förvaltningsavgiften 0,1 %. Försäkringsbolaget har rätt att höja förvaltningsavgiften till högst 1 procent. 
Förvaltningsavgifter

För placeringskorgar som ansluts till avtalet uppbärs utöver förvaltningsprovisionen för avtalet även stadgeenliga avgifter.
För tillfället är de årliga förvaltningsprovisionerna för placeringskorgarna följande:

 • Avkastningskorg 0,95%
 • Aktiekorgar 0,50%

Förvaltningsprovisionen för placeringskorgarna har dragits av från det dagliga värdet på korgarna. Försäkringsbolaget har rätt att höja placeringskorgarnas årliga förvaltningsprovision enligt gällande stadgar.

Ändring av placeringsplanenAtt genom ändring av placeringsplan bestämma hur de premier som betalas i framtiden skall fördelas är avgiftsfritt 6 gånger per år, varefter 10 euro debiteras för varje uppdrag. Överföringar i Nätbanken är tillsvidare avgiftsfria.
Omfördelning av sparkapital mellan placeringsobjektAvtalsägaren har rätt att överföra sparkapital från ett placeringsalternativ till ett annat avgiftsfritt 6 gånger under året, varefter 50 euro debiteras för varje uppdrag. Tills vidare kan placeringsplanen ändras i Nätbanken utan åtgärdsavgift. Åtgärder som inte omfattas av avtalet och priset på dem kan avtalas separat. 
Pantsättningsbekräftelse50,00 €
Återköp50,00 €
Extra kontoutdrag10,00 €
Ändring av ägaren
100,00 €
UttagsavgiftEn uttagsavgift debiteras det uttagna beloppet. Då avtalet har gällt i under 1 år 3 %, 1-2 år 2 % och 2-3 år 1 %. Ingen uttagsavgift debiteras för den del som överstiger det kumulativa beloppet 100.000 euro. Då sparkapitalet tas ut under de tre första åren avdras även beloppet av de tilläggsräntor som krediterats avtalet.
MinimibeloppMinsta tillåtna försäkringspremie är 2.000 euro
Produktmaterial

Läs mer i villkoren (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönsterproduktbeskrivningen (pdf, 115 KB)Öppnas i nytt fönster och faktablad (pdf, 106 KB)Öppnas i nytt fönster.

Faktablad för Private Banking-kund: Nordea Capital Private (pdf, 106 KB)Öppnas i nytt fönster och Nordea Capital Private Portfolio (pdf, 107 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Capital är ett kapitaliseringsavtal, som beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Bolaget är en del av Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncern i Norden och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring säljer Nordea Capital-placeringar via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland. 

De placeringsobligatoner som kopplats till Nordea Capital-avtalet emitteras av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland och Nordea Funds Ab förvaltar de Nordeafonder som anslutits till avtalet.

Placeringarna ger möjlighet till vinst då värdet på sparkapitalet ökar, men förknippas också med risk för att kapitalet går förlorat. Nordea Capital-avtalet omfattas inte av insättningsgarantin för bankkonton eller Ersättningsfonden för investerare. Beroende på marknadsläget kan värdet på placeringarna stiga eller sjunka, och den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida avkastningen. Skatteuppgifter enligt läget 1.1.2018. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Stöd för beslut

Feet in sand  

Diversifiering minskar risken

Genom att fördela placeringarna i ränte- och aktieinstrument kan du minska risken med placeringarna.

Sail boat stem  

Analyser och översikter

På webben hittar du våra ekonomers prognoser och information om såväl placeringsmarknaden som enskilda placeringsobjekt.