Nokia Abp:s (“Nokia”) kontanterbjudande (“Köperbjudande”) för Comptel Oyj

Viktig information

TILLTRÄDE TILL DENNA SEKTION AV WEBBSIDAN KAN VARA BEGRÄNSAD BASERAT PÅ VÄRDEPAPPERSMARKNADSBESTÄMMELSEEN I VISSA JURISDIKTIONER. DETTA MEDDELANDE KRÄVER ATT DU BEKRÄFTAR VISSA ÄRENDEN (INKLUSIVE DET, ATT DU INTE ÄR MEDBORGARE I NÅGON DYLIK JURISDIKTION) FÖRE DU KAN FÅ TILLTRÄDE TILL INFORMATIONEN. INFORMATIONEN ÄR INTE RIKTAD TILL SÅDANA PERSONER OCH TILLTRÄDE ÄR INTE AVSETT FÖR SÅDANA PERSONER SOM ÄR BOSATTA I NÅGON JURISDIKTION, I VILKEN TILLTRÄDE TILL INFORMATIONEN SKULLE INNEBÄRA ETT BROTT MOT DEN TILLÄMPLIGA LAGSTIFTNINGEN I DEN RELEVANTA JURISDIKTIONEN.    

DENNA SEKTION AV WEBBSIDAN INNEHÅLLER TILLKÄNNAGIVANDEN, DOKUMENT OCH INFORMATION PUBLICERADE AV NOKIA I RELATION TILL KÖPERBJUDANDET ("KÖPERBJUDANDEMATERIALET"). KÖPERBJUDANDEMATERIALET ÄR GJORT TILLGÄNGLIGT BARA I INFORMATIVA SYFTEN OCH DESS TILLÄGÄNGLIGHET ÄR FÖREMÅL FÖR NEDANSTÅENDE VILLKOR. 

Tillträde till informationen

Du försöker tillträda en sektion av webbsidan som är ämnad för publikation av dokument och information i relation till Köperbjudandet. Du bör läsa detta meddelande noggrant. 

För att få tillgång till Köperbjudandematerialet måste du läsa följande information och godkänna att bindas av följande villkor, inkluderat från tid till tid gjorda modifikationer till desamma, genom att välja "jag godkänner". Ifall du väljer "Jag godkänner inte", kommer du inte att få tillgång till Köperbjudandematerialet.  

Nokia har tillställt Köperbjudandematerialet, vilket är föremål för villkoren nedan, endast för informativa syften. Köperbjudandematerialet som är tillgängligt på denna webbsida utgör inte ett erbjudande att köpa eller en begäran om ett erbjudande för säljande av aktier eller andra värdepapper i Comptel Oyj.  Vidare utgör det inte en rekommendation av Nokia Abp, Nokia Solutions and Networks Oy eller någon annan part att sälja aktier eller andra värdepapper I Comptel Oyj.  

DOKUMENTEN I DENNA SEKTION AV WEBBSIDAN FÅR INTE NERLADDAS, VIDAREBEFRORDRAS, ÖVERFÖRAS ELLER DELAS MED NÅGON ANNAN PERSON VARKEN I SIN HELHET ELLER DELVIS, DÅ SÅDANT FÖRFARANDE KUNDE UTGÖRA ETT BROTT MOT NÅGON TILLÄPLIG LAG ELLER BESTÄMMELSE. 

Begränsade personer och jurisdiktioner

Köperbjudandet görs inte, och aktier eller optionsrätter godkänns inte att köpas från eller å någons vägnar som direkt eller indirekt i någon jurisdiktion, i vilken framförande av ett dylikt erbjudande eller godkännande därav skulle bryta mot tillämplig värdepappersmarknadsbestämmelse eller andra sådana lagar eller sådan bestämmelse i den relevanta jurisdiktionen, eller som skulle förutsätta registreringar, godkännanden eller meddelanden till registermyndigheter eller några som helst andra åtgärder i tillägg till åtgärder som krävs i enlighet med Finlands lagar. Köperbjudandematerialet inkluderat i denna del av webbsidan är inte inte och får inte på något sätt, spridas, vidarebefordras eller överföras till eller från någon sådan jurisdiktion, i vilken framförande eller godkännande av Köperbjudandet skulle bryta mot tillämplig värdepappersmarknadsbestämmelse på något som helst sätt, inklusive, men inte begränsat till överföring genom post, fax, e-post, telefon eller internet. Köperbjudandet görs i synnerhet inte och får inte under några omständigheter spridas till Förenta Staterna, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika eller Hongkong eller någon annan jurisdiktion, där detsamma skulle bryta mot tillämplig lag. 

Köperbjudandet görs inte och kommer inte att göras direkt eller indirekt, i eller till, eller genom användning av posten i, eller genom något annat medium (inklusive, utan att begränsas, till fax, telex, telefon, e-post eller andra elektroniska överföringssätt) genom delstater eller utländsk kommers eller genom någon nationell värdepappersbörs i Förenta Staterna, och inget erbjudande kan göras genom ovan nämnda sätt eller ovan nämnda medel från eller inom Förenta Staterna, eller till medborgare i Förenta Staterna (såsom definierat i Förenta Staternas 1933 värdepapperslags Regulation S -regler (med ändringar, "Förenta Staternas värdepapperslag")), eller till personer, som befinner sig eller bor i Förenta Staterna.  I enlighet med detta sänds inte och får inte sändas per post eller annars överföras, spridas eller vidarebefordras eller sändas (inklusive, utan begränsning, av förmyndare, förvaltare eller trustees) direkt eller indirekt, kopior av Köperbjudandematerialet eller några som helst andra dokument och material i relation till Köperbjudandet, i eller till Förenta Staterna, eller till personer son befinner sig eller bor i Förenta Staterna.  Personer som mottar Köperbjudandematerialet (inklusive, men inte begränsat till, förmyndare, förvaltare, trustees eller agenter) får inte sprida, vidarebefordra posta, överföra eller sända det eller några som helst därtill relaterade dokument i, till eller från Förenta Staterna eller använda sig av några som helst sådana medel, instrument eller faciliteter in relation till Köperbjudandematerialet.  Vilket som helst erbjudande som är ett direkt eller indirekt resultat av ett brott mot dessa restriktioner är ogiltigt och erbjudanden gjorda av en person som befinner sig i eller bor i Förenta Staterna eller vilken som helst agent, förvaltare eller annan mellanhand, som handlar annat än godtyckligt för en huvudman som befinner sig eller är bosatt i Förenta Staterna är ogiltigt och accepteras inte. I detta meddelande avses med "Förenta Staterna" Amerikas Förenta Stater, dess territorier och egendom, vilken som helst stat i Förenta Staterna och Columbiadistriktet. 

Köperbjudandematerialet och vilket som helst annat dokument eller material i relation till Köperbjudandet görs inte i enlighet med och sådana dokument och/eller material har inte godkänts av en auktoriserad person i enlighet med punkt 21 I Förenade kungarikets lag om ekonomiska tjänster och marknader från år 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). Likaledes distribueras inte Köperbjudandematerialet eller vilket som helst annat dokument eller material i relation till Köperbjudandet eller överförs inte till offentligheten i Förenade kungariket eller någon annan jurisdiktion, i vilken detsamma vore oförenligt med tillämplig lag. 

Köperbjudandematerialet (och vilket som helst annat dokument eller material i relation till Köperbjudandet) är till för att distribueras endast till personer som (i) har professionell erfarenhet inom ärenden relaterade till investeringar inom tillämpningen för Artikel 19(5) i lagen om ekonomiska tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) bestämmelse 2005 (med ändringar, "Bestämmelsen"), (ii) faller inom tillämpningen för Artikel 49(2)(a) till (d) i Bestämmelsen ("bolag med högt nettovärde, oregistrerade föreningar osv."), (iii) faller inom tillämpningen för Artikel 43 i Bestämmelsen, (iv) befinner sig utanför Förenade kungariket eller (v) är personer till vilka en inbjudan eller ett incitament att uppta investeringsaktiviteter (i enlighet med lagen om ekonomiska tjänster 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) och marknader, sektion 21) i relation till avyttrande eller försäljning av värdepapper kan på annat sätt lagligen direkt eller indirekt tillställas (alla sådana personer gemensamt benämnda "Relevanta Personer"). Köperbjudandet och Köperbjudandematerialet är riktade endast till Relevanta Personer och får inte utföras handlingar baserat på eller litas på av andra än Relevanta Personer. 

I Förenade kungariket är ingen investering eller investeringsaktivitet, till vilken Köperbjudandet eller Köperbjudandematerialet eller vilket som helst annat dokument eller material i relation till Köperbjudandet ämnad att användas av någon annan än Relevanta Personer i Förenade kungariket, och tillställs endast Relevanta Personer. 

Om du inte har tillstånd att tillträda Köperbjudandematerialet som presenteras i denna sektion av webbsidan eller ifall bedömande av sådan information skulle resultera i ett brott mot lagarna i din jurisdiktion, eller ifall du är osäker på huruvida du har rätt att bekanta dig med Köperbjudandematerialet, vänligen lämna denna sida genom att klicka på "Jag godkänner inte" - knappen längre ner. 

Bekräftande av förstående av och accepterande av ansvarsbegränsningen

  • Jag har last och förstått begränsningarna uppräknade ovan. 
  • Jag bekräftar och garanterar härmed att jag inte är (och inte företräder någon som) är medborgare i Förenta Staterna, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika eller Hong Kong eller i någon annan jurisdiktion i vilken spridande av Köperbjudandematerialet eller framförande eller accepterande av Köperbjudandet skulle vara emot den relevanta jurisdiktionens lagstiftning.  
  • Jag godkänner att jag inte vidarebefordrar, överför eller på något sätt sprider (på något som helst sätt, inklusive genom elektronisk överföring) några som helst dokument inkluderade i denna sektion av webbsidan varken i sin helhet eller delvis till någon person i en jurisdiktion där sådan spridning kan vara begränsad baserat på tillämpliga lagar eller bestämmelser. 
  • Jag är medveten om och godkänner att all information gällande Comptel Oyj, vilken är presenterad i Köperbjudandet, har blivit extraherad från och har tillställts exklusivt baserat på offentligt tillgänglig information, och därmed ska varken Nokia Abp eller Nokia Solutions and Networks Oy ha något ansvar för sådan information, bortsett från riktig återgivning av sådan information. 
  • Jag godkänner ovan framförda villkor som mig bindande och bekräftar att jag är tillåten att fortsätta till denna sektion av webbsidan. 

Jag godkänner

Jag godkänner inte