Nokias offentliga köpeanbud avseende samtliga aktier och teckningsoptioner i Comptel

Nokias offentliga köpeanbud avseende samtliga aktier och teckningsoptioner i Comptel – Comptels styrelse stödjer köpeanbudet

Nokia har på onsdagen den 8 februari 2017 ingått ett transaktionsavtal med Comptel, enligt vilket Nokia, genom sina helägda dotterbolag Nokia Solutions och Networks Oy, åtar sig att genomföra ett frivilligt kontant köpeanbud för alla utfärdade och utestående aktier och teckningsoptioner i Comptel som inte är ägda av Comptel eller något av dess dotterbolag.

Comptels styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner att godkänna köpeanbudet. Aktieägare som tillsammans innehar ca 48.3% av Comptels aktier har förbundit sig att acceptera köpeanbudet (förbindelsen innehåller vissa marknadsmässiga villkor).

Anbudspriset per aktie

För varje aktie som inlämnats under köpeanbudet (i enlighet med anbudets villkor) betalas ett kontant vederlag om 3.04 euro.

  • Anbudsvederlaget per aktie motsvarar ett premium om 51,2 procent gentemot det med antalet avslut vägda medelpriset på Nasdaq Helsinki för de senaste 12 månaderna före köpeanbudets offentliggörande
  • Anbudsvederlaget motsvarar ett premium om 28,8% jämfört med avslutspriset för Comptels aktie 8.2.2017, d.v.s. dagen innan köpeanbudet offentliggjordes

Anbudstiden

Anbudstiden för köpeanbudet börjar den 27 februari 2017 kl. 9.30 (finsk tid) och löper ut den 29 mars 2017 kl. 16:00 (finsk tid) såvitt anbudstiden inte förlängs i enlighet med villkoren för köpeanbudet.

Förlängd anbudstid

För att ge de resterande aktieägarna och optionsinnehavarna en möjlighet att ännu godkänna köpeanbudet, har anbudsgivaren beslutat förlänga anbudet i enlighet med anbudets villkor. Den förlängda anbudstiden utgår den 19 april 2017 kl.16:00 (finsk tid). Ett godkännande som inlämnats under den förlängda anbudstiden är bindande och kan inte återtas.

Villkor för anbudet

Anbudsgivarens skyldighet att genomföra köpeanbudet är beroende av att anbudsgivaren uppnår en ägandeandel på över 90 procent av Comptels utestående aktier. Utöver detta är köpeanbudet även beroende av att vissa andra för köpeanbud konventionalla villkor uppfylls. Mer information om villkoren kan hittas i marknadsföringsbroschyren och i anbudshandlingen (bifogade nedan, tillgängliga endast på finska/engelska).

Deltagande i köpeanbudet

  • Köpeanbudet bör godkännas enligt de instruktioner som givits av det egna kontoförande institutet eller förmögenhetsförvaltaren
  • Ifall inga instruktioner har erhållits från det egna kontoförande institutet eller förmögenhetsförvaltaren kan anbudet godkännas vid något av Nordeas bankkontor i Finland.

Viktiga datum

  • 27 februari 2017: Anbudstiden börjar
  • 29 mars 2017: Anbudstiden löper ut (förutsatt att anbudstiden inte förlängts)*
  • 3 april 2017: Slutliga resultatet för köpeanbudet meddelas (uppskattningsvis)
  • 6 april 2017: Betalning av anbudspriset för aktier och teckningsoptioner (uppskattningsvis)
  • 19 april 2017: Den förlängda anbudstiden upphör
  • 24 april 2017: Resultatet for den förlängda anbudstiden meddelas

*Ifall anbudstiden förlängs i enlighet med villkoren för köpeanbudet kommer viktiga datum att ändras därefter

Tilläggsinformation i följande dokument (endast på finska/engelska):

Eventuella frågor kan riktas till det egna kontoförande institutet (den egna banken).