Målspar

Nordea Målspar lämpar sig väl för regelbundet sparande. Vare sig ditt mål är att trygga kommande pensionsdagar eller förverkliga långvariga drömmar, är Målspar-avtalet ett flexibelt sätt att spara och njuta av sparmedlen.

Målspar Placeringsobjekt Priser Produktmaterial Målspar

Dra nytta av fördelarna med Nordea Målspar

  • Du får genom ett avtal tillgång till ett brett utbud av placeringsobjekt.
  • Du kan byta placeringsobjekt utan skattekonsekvenser - i nätbanken gör du det gratis.
  • Du kan fritt och smidigt ta ut sparkapital till exempel månatligen.
  • Vi rekommenderar en placeringstid på minst fem år. Nyttan av Målsparavtal blir tydligast då spartiden är lång.

 
Nordea Målspar beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Placeringsobjekt

Avkastningskorg

Avkastingskorg passar sparare och placerare som eftersträvar måttlig avkastning på lång sikt. Korgen strävar efter att värdet på kapitalet stiger på lång sikt. Detta sker genom aktiv förvaltning av placeringskorgen enligt en tydlig placeringsstrategi. Aktiv förvaltning innebär fortlöpande uppföljning av placeringarna och risknivån i korgen, och väl avvägda ändringar vid behov. Kärnan i placeringsstrategin är spridningen av placeringarna i statslån, företagslån, aktier och fastigheter. Avkastningskorgen består av finländska och utländska placeringsobjekt. 

Här kan du ta del av stadgarna (pdf, 85 KB)Öppnas i nytt fönster för Avkastningskorg.

Aktiekorgar

Med Aktiekorgarna kan du gynnas av värdeutvecklingen i stora finländska börsbolag. Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Aktiekorgen som anslutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgens värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Totalavkastningen består av aktiens kursutveckling och dividendavkastning. 

Nordeas Aktiekorgar passar dig som

  • är intresserad av att placera i finländska bolag.
  • följer med utvecklingen på den finländska aktiemarknaden och känner till riskerna med aktieplaceringar.
  • vill gynnas av värdeutvecklingen i utvalda finländska börsbolag.

Här kan du ta del av stadgarna (pdf, 39 KB)Öppnas i nytt fönster för Nordea Aktiekorgar.

Värdeförändringen i placeringskorgarna beror på hur värdet på placeringsobjekten i korgen utvecklas. Placeringskorgarna saknar kapitalskydd.

Nordeas fonder

Om du själv vill förvalta din placering kan du välja mellan ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget. Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder Nytt.  

Till Fonder Nytt

Öka spridningen med placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer valda av Nordea Livförsäkring Finland Ab under placeringsobligationernas teckningstid.  I Nordeas nätbank kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Försäkringskonto passar som tillfälligt placeringsobjekt

Om du vill ha ett placeringsalternativ med låg risk för försäkringssparande och -placering ska du läsa mer om Försäkringskonto, som erbjuder en parkeringsplats för ditt kapital under fluktuationer på marknaden. Försäkringskontot passar också mycket bra som ett temporärt objekt medan du söker nya placeringsobjekt.

Värdeutvecklingen för försäkringskontot är bunden till räntan på checkkonto i euro som Nordea Bank Finland Abp tillhandahåller. Räntan på kontot är en veckas euriborränta med avdrag för en marginal som för tillfället är 0,4 %. Om en veckas euriborränta är lägre än 0,4 % ackumuleras inte någon kalkylmässig avkastning. Ett värde beräknas dagligen för Försäkringskonto och dagsräntan som betalas på kontot ändras enligt detta värde. Enligt gällande skattelagstiftning är avkastning på försäkringsbesparingar som är bundna till kontot inte föremål för källskatt på ränteinkomster. 

Försäkringskontot förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Priser
Priser från 1.1.2018
DebiteringarPris
BelastningsavgiftFör tillfället uppbärs ingen belastningsavgift för premierna.
Förvaltningsprovision

För sparkapitalet tas för tillfället ut en årlig förvaltningsavgift på 0,50 %. 

Försäkringsbolaget har rätt att höja förvaltningsavgift till
högst 1 %.

Förvaltningsprovisioner för placeringskorgar

För placeringskorgar som ansluts till avtalet uppbärs utöver förvaltningsprovisionen för avtalet även stadgeenliga avgifter. För tillfället är de årliga förvaltningsprovisionerna för placeringskorgarna följande:

  • Avkastningskorg 0,95 %
  • Aktiekorgar 0,50 %

Förvaltningsprovisionen för placeringskorgarna har dragits av från det dagliga värdet på korgarna. Försäkringsbolaget har rätt att höja placeringskorgarnas årliga förvaltningsprovision enligt gällande stadgar.

Ändring av placeringsplanFörsäkringsägaren har rätt att ändra placeringsplanen och bestämma hur framtida premier fördelas mellan olika placeringar. Detta kan ske avgiftsfritt 6 gånger per kalenderår. Därefter debiteras 20 euro för varje uppdrag som görs på bankens kontor. Tills vidare kan ändringar i placeringsplanen göras via nätbanken utan åtgärdsavgift.
Överföring av sparkapital mellan placeringsobjektAvtalsägaren har rätt att överföra sparkapital från ett placeringsobjekt till ett annat avgiftsfritt 6 gånger per kalenderår. Därefter debiteras 20 euro för varje överföring som görs på kontoret. Överföringar via nätbanken är tills vidare avgiftsfria.
Ändring av uttagsplanÄndring av uttagsplan kan göras avgiftsfritt på kontor. Tills vidare kan ändringar i uttagsplanen inte göras via nätbanken.
Pantsättningsbekräftelse50,00 €
Extra kontoutdrag10,00 €
Ändring av ägaren100,00 €
Uttagsavgift

Uttagsavgift debiteras för det uttagna beloppet när avtalet har gällt i
under 5 år: 1 % 

över 5 år: ingen uttagsavgift
Kostnader för placeringsobjektVid värdeberäkningen av placeringsobjekt beaktas kostnaderna enligt gällande stadgar. Från fondandelens värde avdras till exempel fondbolagets förvaltningsprovision.
Minimibelopp

Det minsta tillåtna premiebeloppet vid månadssparande är 50 euro/månad.

Det minsta tillåtna uttaget enligt uttagsplanen är 50 euro/månad. 

Försäkringsbolaget har rätt att höja alla provisioner, avgifter och premier som uppgetts i euro i proportion till förändringar i konsumentprisindex.
Produktmaterial

Läs mer i villkoren (pdf, 55 KB)Öppnas i nytt fönsterproduktbeskrivningen (pdf, 114 KB)Öppnas i nytt fönster och faktablad (pdf, 106 KB)Öppnas i nytt fönster.

Nordea Målspar är ett kapitaliseringsavtal som beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Bolaget är en del av Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring säljer Nordea Målspar via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland. 

De placeringsobligationer som ansluts till Nordea Målspar emitteras av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland och Nordea Funds Ab förvaltar de Nordeafonder som anslutits till avtalet.

Placeringarna ger möjlighet till vinst då värdet på sparkapitalet ökar, men förknippas också med risk för att kapitalet går förlorat. Nordea Målspar omfattas inte av insättningsgarantin för bankkonton eller Ersättningsfonden för investerare. Beroende på marknadsläget kan värdet på placeringarna stiga eller sjunka, och den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida avkastningen. Skatteuppgifter enligt läget 1.1.2018. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Stöd för beslut

Feet in sand  

Diversifiering minskar risken

Genom att fördela placeringarna i ränte- och aktieinstrument kan du minska risken med placeringarna.

Sail boat stem  

Analyser och översikter

På webben hittar du våra ekonomers prognoser och information om såväl placeringsmarknaden som enskilda placeringsobjekt.