Frågor och svar om Mifid

Vad är Mifid II och vad innebär det? 

Den europeiska lagstiftningen om placeringstjänsterna reformeras. Mifid II är en ny version av direktivet om marknader för finansiella instrument som träder i kraft 3.1.2018. 

Syftet med Mifid II är bland annat att öka transparensen på finansmarknaden och bidra till att det blir lättare att jämföra placeringstjänster, vilket är en bra sak för placerarna och hela sektorn. Placerarna får mer information än tidigare som underlag för sina placeringsbeslut. Dessutom definieras det mer detaljerat till vilken kundgrupp olika placeringsprodukter kan saluföras. 

Konkreta fördelar:

  • det blir lättare att jämföra placeringsprodukter
  • utbudet av placeringsalternativ ökar
  • kraven på placeringsrådgivarnas kompetens skärps 
  • kompetensnivån i sektorn harmoniseras. 

Dessutom ställer vi allt utförligare frågor i syfte att utreda respektive kunds individuella situation.

Var borde jag se inverkan av Mifid II-regelverket?

Du får mer och utförligare information om kostnaderna och de olika spar- och placeringsalternativen. 

I samband med placeringsrådgivningen ställer vi fler och mer detaljerade frågor till dig för att kartlägga din ekonomiska situation bättre än tidigare samt för att se till att de placeringsprodukter som vi erbjuder passar just dig. 

Vi ger dig mer information om kostnaderna, vad de beror på och vilka tilläggstjänster du får. 

Vårt produktutbud ökar och omfattar även fonder som utomstående aktörer tillhandahåller. Kunderna kan alltså placera i alternativ och tillgångsslag, för vilka banken inte har egna produkter, som stora internationella aktörer tillhandahåller. Dessutom lanserar Nordea fler passiva placeringsalternativ.

Jag har fått kundmeddelandet i mobilbanken. Varför fungerar inte länkarna i meddelandet? 

Om du använder mobilbanken med iPhone öppnas länken tyvärr inte. Vi åtgärdar felet då mobilbanken uppdateras nästa gång. Fram till dess kan du läsa meddelandet som vanligt i nätbanken: Kontakta oss > Meddelanden > Inkorgen.

Jag fick ett brev om villkorsändringar. Måste jag göra något? 

Du behöver inte göra någonting – ändringarna träder automatiskt i kraft. 

Varför har jag fått ett brev av Nordea om villkorsändringar trots att jag inte är kund hos Nordea?

Brevet har skickats till alla kunder som det nya regelverket för placeringstjänsterna gäller. Det kan hända att du har till exempel ett giltigt avtal om placeringstjänster i Nordea även om din kundrelation till Nordea har upphört. Avtalet om placeringstjänsterna har ingåtts då placeringstjänster har köpts, och i avtalet fastställs kundens rättigheter och skyldigheter samt bankens rutiner.

Vad är en LEI-kod? 

Företag, organisationer och stiftelser behöver en LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna handla med offentligt noterade värdepapper. Koden kan ansökas hos Patent- och registerstyrelsen. Det går inte att handla utan koden som behövs för derivathandel från 1.11.2017 och för handel med noterade aktier, obligationslån och börsnoterade fonder (ETF) från 3.1.2018.

En privatperson behöver ingen LEI-kod.

Läs mer om LEI-koden

Varför spelar banken in samtalen? 

Regelverket kräver att banken spelar in alla telefonsamtal i anslutning till placeringsrådgivning. Att samtalen spelas in ligger i ditt intresse. Med hjälp av inspelningen kan vi i efterskott säkerställa vad som har sagts och hur placeringsrådgivningen har genomförts.

Varför ber banken uppgifter om min ekonomiska situation? 

Banken ställer dig fler frågor än tidigare i syfte att utreda din individuella situation. Vi behöver uppgifterna för att kunna ge dig en placeringsrekommendation som passar just dig och din situation och för att hitta lämpliga placeringsprodukter i anslutning till rekommendationen. 

Mifid II kräver att kundens bakgrundsuppgifter och behov kartläggs allt noggrannare.

Varför frågar ni efter mitt medborgarskap i samband med börshandel?

Vid börshandel i EU-området ska privatpersoner använda endast en beteckning som specificerar identiteten. För finska medborgare är personbeteckningen denna beteckning och den kräver inga åtgärder. Medborgare i andra EU-länder och personer med dubbelt medborgarskap ska dock i vissa situationer ge banken en beteckning som fastställer identiteten i det andra medborgarskapslandet. 

Vad betyder det att placeringskostnaderna ska vara transparenta? 

Tack vare transparensen blir det lättare att uppskatta kostnaderna för placeringsprodukter och jämföra olika placeringsprodukter mellan Nordea och konkurrenter.

I fortsättningen berättar vi mer detaljerat vad priset på en placeringsprodukt består av. Vi presenterar kostnaderna transparent i euro och som procentuell andel av beloppet som placeras. Vi redogör också för alla sporrar, dvs. provisioner som vi får av vårt eget fondbolag och andra samarbetspartners.

Vi skickar kunden kvartalsvis en förmögenhetsrapport och årligen en rapport över de betalda kostnaderna.

Varför tillhandahåller Nordea fonder också av andra fondbolag? 

Vi vill erbjuda våra kunder många olika placeringsalternativ. Via fonder som utomstående aktörer tillhandahåller kan Nordeas kunder placera i sådana alternativ och tillgångsslag, för vilka banken inte har egna fonder, som stora internationella aktörer tillhandahåller.

Hur drar banken nytta av Mifid II?

Mifid II är en bra sak för hela branschen. Det harmoniserar kompetensnivån och förbättrar kvaliteten på placeringsrådgivningen ytterligare. Bankerna har inte själv fastställt kraven i Mifid II utan de är lagstiftarens krav på branschen.