Förvalta din pensionsförsäkring

En frivillig pensionsförsäkring ger dig tilläggsskydd under pensionen. En pensionsförsäkring är en långsiktig sparform med skattestöd med vilken du kan komplettera din lagstadgade pension och trygga en bättre inkomstnivå under pensionstiden.

Vi beviljar inte längre nya frivilliga pensionsförsäkringar, men de befintliga försäkringarna har fördelar som inte längre går att få enligt den nuvarande lagstiftningen. Ta alltså väl hand om din pensionsförsäkring.

Spartid När du går i pension Pensionstid Spartid

Är ditt sparbelopp tillräckligt för att komplettera ditt pensionsskydd? När har du senast uppdaterat din sparplan? Satsa på trevliga pensionsår och kontrollera regelbundet att din plan för pensionssparande är ajour.

Pensionsförsäkringspremier

Du kan själv bestämma hur mycket och hur ofta du sparar i din pensionsförsäkring. Du gör klokt i att fundera på hurdan pension du strävar efter och skräddarsy sparbeloppet enligt ditt mål.

Betalningsplanen flexar enligt din livsituation – du kan till exempel ändra ditt månatliga sparbelopp eller göra engångsplaceringar. Du kan ändra din betalningsplan i Nordea Kundtjänst eller på Nordeas kontor. Engångsplaceringar gör du enkelt i Nordeas nätbank.

Du kan dra av premier till din frivilliga pensionsförsäkring i beskattningen upp till 5 000 euro per kalenderår. Om premierna understiger 5 000 euro per år kan det beroende på situationen vara bra att komplettera sparbeloppet och därmed utnyttja skatteförmånen.

Allokering av sparkapital och kommande premier

Om din pensionsförsäkring omfattar fondanknutet sparkapital är det bra att tidvis kontrollera i vilka placeringsobjekt dina medel placerats. Du kan enkelt ändra allokeringen av sparkapital och kommande premier i nätbanken där du avgiftsfritt kan byta fonder och andra placeringsobjekt så ofta du vill. Du får hjälp och råd för att välja placeringsobjekt i Nordea Kundtjänst eller på Nordeas kontor som skräddarsyr en sparplan för dig.

I Pensionsskydd som tecknats efter 10.1.2010 placerar Nordea Livförsäkring pensionsförsäkringspremierna och sparkapitalet under spartiden.

Förmånstagarförordnande

Om försäkringstagaren avlider betalas med stöd av försäkringens dödsfallsskydd en dödsfallssumma till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Om din livssituation ändrats är det bra att du försäkrar dig om att förmånstagarförordnandet är ajour. Nordea Kundtjänst eller Nordeas kontor ger dig instruktioner för att uppdatera förmånstagarförordnandet. Läs mer om förmånstagarförordnandet.

Gör ändringar enkelt i nätbanken

Du kan lätt följa upp och uppdatera din försäkring i Nordeas nätbank under Försäkringar.

  • Du kan följa upp hur ditt sparkapital utvecklas.
  • Du kan göra tilläggsplaceringar.
  • Du kan ändra allokeringen av försäkringens sparkapital.
  • Du kan ändra placeringsplanen för kommande försäkringspremier.
  • Du kan sköta dina ärenden elektroniskt.

Om du har frågor om din pensionsförsäkring kan du ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20 eller besöka Nordeas kontor.

Nordea Livförsäkring Finland Ab tillhandahåller frivilliga pensionsförsäkringar via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

När du går i pension

Praktiska anvisningar

Vi skickar dig ett brev ungefär två veckor innan pensionstiden börjar. I brevet ser du pensionstiden enligt din frivilliga pensionsförsäkring och en uppskattning av beloppet på den frivilliga pensionen. Du kan ta ut din pension enligt kalkylen i brevet, ändra din pensionstid eller skjuta fram pensionens startdatum. I brevet hittar du närmare information om alternativen och instruktioner för att fylla i bilagan till brevet.

Om du inte fyller i bilagan, skjuts pensionens startdatum automatiskt framåt med ett år. Du får ett nytt brev om startdatumet för pensionen om cirka ett år.

Den första pensionsutbetalningen kommer in på det bankkonto som du angett inom cirka en vecka från ingången av pensionstiden. I fortsättningen utbetalas den frivilliga pensionen den första bankdagen i månaden.

Beskattning av frivillig pension

Pensionen som utbetalas på basis av pensionsförsäkringen är skattepliktig inkomst. Beskattningen av pensionsförsäkringar som tecknats vid olika tidpunkter varierar. I regel beskattas pension som förvärvs- eller kapitalinkomst.

Pensionstid

Ändringar under pensionstiden

Om du tecknat din pensionsförsäkring efter 1.1.2005, kan du ändra pensionstiden och -beloppet också då du gått i pension. Du kan också ändra allokeringen av sparkapitalet. Du kan göra önskade ändringar i Nordea Kundtjänst eller på Nordeas kontor.

Beskattning

Om ditt pensionsbelopp betydligt ändras eller det sker ändringar i beskattningen, gör du klokt i att beställa ett nytt skattekort för din frivilliga pension. På basis av skattekortet verkställer Nordea förskottsinnehållning på din frivilliga pension och du betalar inte för litet eller mycket i skatt.