E-teckning: vanliga frågor

Måste jag betala för att använda tjänsten?
Visa svaret:

Att använda tjänsten föranleder inga direkta kostnader för placeraren. Beakta dock de avgifter/kostnader som eventuellt uppstår enligt villkoren för bolagshändelsen. Nordea ansvarar inte för eventuella kostnader eller avgifter som annan kontoförvaltare tar ut.

Vad är ett värdeandelskonto?
Visa svaret:

Värdeandelskontot är ett personligt konto där placeraren förvarar värdepapper i form av värdeandelar. Värdeandelskontots nummer består av 19 tecken. De sex första siffrorna utgör en identifikation som definierar den kontoförvaltare som förvaltar kontot. Hos vissa kontoförvaltare består numret på värdeandelskontot av en identifikation på sex siffror och en löpande slutdel. Kontonumret är då under 19 tecken. I dessa fall ska mellanrummet mellan de sex första siffrorna och den löpande slutdelen i kontonumret kompletteras med det antal nollor som behövs. Om du ännu inte har ett värdeandelskonto öppna ett till exempel i din bank innan du fyller i teckningsblanketten.

På teckningsblanketten ska du ge numret på ditt värdeandelskonto på vilket de tecknade värdepappren senare kommer att registreras.

Måste mitt värdeandelskonto eller mitt penningkonto vara i Nordea för att jag ska kunna ge ett teckningsuppdrag via e-teckning?
Visa svaret:

E-teckning är avsedd för placerare som har sitt värdeandels- och penningkonto hos en annan kontoförvaltare än Nordea. E-teckning kan för närvarande användas av kunder i Andelsbanken, Danske Bank, Aktia, S-Banken och Ålandsbanken. Placerare som inte har bankkoder hos dessa kontoförvaltare eller Nordea kan göra en teckning på Nordeas kontor (dock inte på kontor som tillhandhåller endast kassatjänster).

Om du har ditt värdeandels- och penningkonto i Nordea ska du ge dina teckningsuppdrag med bankkoder i Nordeas nätbank, med bankkoder per telefon i Nordeas Kundtjänst eller personligen på Nordeas kontor.

Behöver jag bankkoder för att teckna via e-teckning?
Visa svaret:

Ja. Du behöver din egen banks bankkoder för att identifiera dig och betala teckningen. Se närmare under ”Hur betalar jag teckningen?”.

Identifieras tecknaren?
Visa svaret:

Ja. Tecknaren identifieras med hjälp av TUPAS-tjänsten (bankernas gemensamma identifieringstjänst som används i bankernas nättjänster med bankkoder och baserar sig på den Tupas-standard som Finansbranschens Centralförbund tagit fram) samt med en identifieringsteknik som grundar sig på en s.k. logisk helhet.

Vad är TUPAS-tjänsten och hur identifieras tecknaren?
Visa svaret:

Identifieringen i tjänsten gör du via TUPAS-tjänsten med din egen banks bankkoder och utgående från uppgifternas logiska helhet (s.k. non-face-to-face-identifiering), dvs. utifrån en jämförelse av de uppgifter du gett på teckningsblanketten samt betalnings- och avvecklingstransaktionerna utan att du är fysiskt närvarande vid identifieringen.

Du ska betala teckningsavgiften från det personliga penningkonto i ditt eget namn som du uppgett på teckningsblanketten. På motsvarande sätt betalas eventuell återbetalning alltid till det penningkonto som du uppgett.

Nordea jämför de inkomna uppgifterna för att försäkra sig om att helheten är logisk. Dessutom förkastas förmedlingen av värdepappren till ditt värdeandelskonto om det värdeandelskonto som du uppgett och personbeteckningen på teckningsblanketten inte stämmer överens.

Kommer mina personuppgifter att finnas permanent i Nordea om jag ger ett teckningsuppdrag via e-teckning?
Visa svaret:

Nordea förvarar personuppgifterna i enlighet med det som fastställts i lag. För att verkställa teckningen upprättas tecknarens uppgifter i Nordeas kundregister. När uppgifterna sparas i Nordeas teckningssystem införs informationen i Nordeas teckningsregister.

Hur vet jag när min teckningsblankett har mottagits i Nordea?
Visa svaret:

Efter att du har kontrollerat de uppgifter du angett på teckningsblanketten ska du klicka på ”Godkänn”. När du godkänt teckningsförbindelsen på detta sätt, får du betalningsanvisningar och en bekräftelse över teckningsförbindelsen som du lämnat. På sidan för bekräftelse av teckningsförbindelsen och betalningsanvisning ser du klockslaget då Nordea mottagit din teckningsförbindelse. Kom ihåg att spara/skriva ut sidan.

Hur betalar jag teckningen?
Visa svaret:

Du ska betala teckningsavgiften från ditt personliga penningkonto som står i ditt namn och vars kontonummer du har uppgett på teckningsblanketten. Teckningsavgiften ska betalas omedelbart efter att teckningsförbindelsen godkänts med det referensnummer som syns på sidan för bekräftelse av teckningsförbindelsen och betalningsanvisning. Du kan betala teckningen antingen med bankkoder i din egen nätbank eller till exempel på ditt eget bankkontor eller i betalautomat enligt de anvisningar som du får i samband med teckningen. Ange på teckningsblanketten från vilket penningkonto du betalar teckningen.

Kan jag ge ett teckningsuppdrag i mitt företags namn?
Visa svaret:

Nej. Endast myndiga privatpersoner kan teckna via e-teckning för egen räkning. Företag och organisationer kan ge teckningsuppdrag på Nordeas kontor.

Kan jag betala teckningen till exempel från mitt företags eller någon annan persons penningkonto?
Visa svaret:

Nej. Du ska betala teckningsavgiften från ditt personliga penningkonto i enlighet med villkoren för e-teckning.

Kan jag ge ett teckningsuppdrag via e-teckning för en familjemedlems räkning?
Visa svaret:

Nej. Endast myndiga privatpersoner kan teckna via e-teckning för egen räkning. Alla andra än dina personliga teckningsuppdrag kan du ge på Nordeas kontor.

Kan mina omyndiga barn ge teckningsuppdrag via e-teckning?
Visa svaret:

Nej. Endast myndiga privatpersoner kan teckna via e-teckning för egen räkning. Du kan ge ett teckningsuppdrag i stället för omyndiga familjemedlemmar på Nordeas kontor.

Kan jag ge ett teckningsuppdrag via e-teckning med fullmakt?
Visa svaret:

Nej. Endast myndiga privatpersoner kan teckna via e-teckning för egen räkning. Kontrollera med Nordeas kontor om det är möjligt att ge ett teckningsuppdrag med fullmakt

Kan jag ge ett teckningsuppdrag via e-teckning om jag är kund i Nordea?
Visa svaret:

Om du har ditt värdeandels- och penninkonto i Nordea ska du ge ditt teckningsuppdrag med bankkoder i Nordeas nätbank, med bankkoder per telefon i Nordeas Kundtjänst eller personligen på Nordeas kontor.

När kan jag sälja de värdepapper jag tecknat?
Visa svaret:

Kontrollera i villkoren för bolagshändelsen när du kan sälja de värdepapper du tecknat.

Kan jag efteråt ändra de uppgifter jag angett på teckningsblanketten om jag redan har godkänt teckningsförbindelsen?
Visa svaret:

Nej. Godkännandet av teckningsförbindelsen är bindande och du kan inte ändra det efter att du har skickat uppgifterna.

Vilka är de vanligaste orsakerna till att Nordea måste förkasta ett teckningsuppdrag?
Visa svaret:
  • Teckningsblanketten är bristfälligt eller felaktigt ifylld.
  • Nordea får teckningsblanketten men inte teckningsavgiften. Den betalda summan kan också vara felaktig/inexakt eller inte motsvara det antal tecknade värdepapper som anges på teckningsblanketten. Se till att du alltid betalar teckningsavgiften omedelbart med referensnumret då du godkänner teckningsförbindelsen.
  • Nordea får teckningsavgiften men inte teckningsblanketten. Försäkra dig med andra ord alltid om att du skickar teckningsblanketten genom att godkänna teckningsförbindelsen och får en sammanfattning av din teckningsförbindelse där du också ser det klockslag när teckningsförbindelsen har mottagits i Nordea. Spara bekräftelsen. I bekräftelsen finns också anvisningar för betalning av teckningen.
Vad gör jag om e-teckning inte fungerar eller om den avbryts när teckningen görs?
Visa svaret:

Försök på nytt senare eller börja om teckningen. Uppgifter om teckningen förmedlas inte till Nordea förrän du har fått bekräftelsen över teckningsförbindelsen och betalningsanvisningar.

Vad ska jag göra om jag fyllt i teckningsblanketten och godkänt teckningsförbindelsen men inte fått betalningsanvisningar?
Visa svaret:

Teckningen godkänns inte om den inte betalats med referensnumret på ifrågavarande teckningsblankett. Gör om teckningen genom att identifiera dig med dina bankkoder, fylla i teckningsblanketten och spara betalningsanvisningarna och bekräftelsen över teckningsförbindelsen. Betala teckningen omedelbart genom att använda referensnumret.