Till andelsägarna i fonden Nordea 1 – Global Value

Fonden Nordea 1 – Global Value Fund fusioneras med fonden Nordea 1 – Global Dividend II* 10.6.2016. Båda fonderna är registrerade i Luxemburg, och tillsynsmyndigheten i Luxemburg har godkänt fusionen.

Fonderna fusioneras eftersom kapitalet i den överlåtande fonden Global Value har minskat i den utsträckning att en effektiv portföljförvaltning av fonden inte längre är möjligt. När kapitalet i och portföljförvaltningen av fonder med liknande placeringsinriktning koncentreras till en fond kan vi åstadkomma skalfördelar som förväntas möjliggöra relativt sett lägre kostnader till fördel för fondandelsägarna. 

Detta meddelande förutsätter inga åtgärder av andelsägaren. Fusionen sker automatiskt och påverkar inte värdet av andelsägarnas nuvarande fondandelar. 

  • I fusionen blir du innehavare i den övertagande fonden i en proportion som motsvarar ditt nuvarande fondinnehav.
  • Fusionen påverkar inte dina fondandelars ursprungliga anskaffningspris, fondbesparingarna eller innehavstiden.
  • Fondens risknivå och förvaltningsprovision ändras inte.
  • Om du har haft ett avtal om regelbundet sparande i fonden Global Value kommer avtalsteckningarna att göras i fonden Global Dividend II.
  • Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland.

I samband med fusionen har andelsägarna möjlighet att kostnadsfritt lösa in eller byta sina fondandelar. Om du före fusionen vill lösa in eller byta dina fondandelar i Global Value ska du ge uppdrag om detta senast 3.6.2016 före kl. 16.30 finsk tid. Därefter avslutas handeln med fondandelarna i Global Value. Vänligen notera att inlösen eller byte av fondandelar realiserar en vinst eller förlust i din beskattning i enlighet med lagstiftningen om överlåtelsevinst.

Ytterligare information

Närmare uppgifter om fusionen finns i det Luxemburgbaserade fondbolagets officiella meddelande till andelsägarna och ett faktablad om fonden Global Dividend II.

Meddelandet till andelsägarna – utarbetat av fondbolaget som är verksamt i Luxemburg (pdf, 331 KB)Öppnas i nytt fönster

Dokumentet basfakta för investerare för fonden Nordea 1 – Global Dividend II (pdf, 116 KB)Öppnas i nytt fönster

*Fondens officiella namn i registreringslandet Luxemburg är Nordea 1 – Global Dividend.