Nordea Trygg 75 fusioneras 6.2.2016 med Nordea Spara 10

Nordea Trygg 75 är en blandfond vars kapitalskydd fastställer exakt hur medlen allokeras mellan tryggande placeringar och avkastningsinriktade placeringar. Då marknaden sjunker minskar man andelen avkastningsinriktade placeringar och ökar andelen tryggande placeringar. 

Eftersom den nuvarande räntenivån är mycket låg är den förväntade avkastningen på tryggande placeringar liten. Dessutom orsakar fondens utomstående kapitalskydd kostnader som gör att fonden har en hög förvaltningsprovision. Enligt vår bedömning ger Nordea Spara 10 våra kunder ett bättre förhållande mellan avkastning och risk på lång sikt. Finansinspektionen har godkänt fusionen 2.11.2015.

Andelsägarna i fonden Nordea Trygg 75 bör dock notera att kapitalskydd inte ingår i Nordea Spara 10, och att placeringen därmed är förknippad med högre risk.

Fusionens följder för andelsägarna
Fusionen förutsätter inte några åtgärder av andelsägarna i någondera fond och medför inga kostnader eller skattepåföljder för allmänt skattskyldiga i Finland. Fusionen inverkar inte heller på fondandelarnas ursprungliga anskaffningspris eller innehavstid. Efter fusionen har alla andelsägare samma rättigheter. Skillnaderna mellan fonderna Trygg 75 och Spara 10 redogörs i personliga brev till andelsägarna.

1) Andelsägarna i specialplaceringsfonden Nordea Trygg 75
Vid fusionen blir andelsägarna i fonden Nordea Trygg 75 andelsägare i fonden Nordea Spara 10 i den proportion som motsvarar det nuvarande fondinnehavet. 

2) Andelsägarna i placeringsfonden Nordea Spara 10
För andelsägarna i fonden Nordea Spara 10 innebär fusionen att fondkapitalet och antalet andelsägare i fonden ökar. Fondens placeringsinriktning, risknivå eller stadgar ändras inte.

Inlösen av fondandelar före fusionen
Såsom alltid vid fusioner har andelsägarna i både den överlåtande och den övertagande fonden lagenlig rätt att avgiftsfritt byta eller lösa in sina fondandelar före fusionen. 

Om andelsägare i Nordea Trygg 75 eller Nordea Spara 10 vill lösa in eller byta sina fondandelar utan tecknings- och inlösenprovision måste de ge uppdrag om detta senast tisdag 2.2.2016 före kl. 16.30. Därefter är det inte längre möjligt att lämna uppdrag för fonden Nordea Trygg 75.

Uppdrag kan ges på Nordeakontor som erbjuder placeringstjänster eller i Nordeas Kundtjänst eller nätbank med nätbankskoder. Ingen inlösen- eller bytesavgift tas ut för inlösen eller byte, men eventuell överlåtelsevinst eller -förlust realiseras i beskattningen.

Stadgarna för fonden Trygg 75 ändras före fusionen
Vid fusionen måste värderingstidpunkten för fondernas placeringar vara densamma. Därför ändras värderingstidpunkten för Nordea Trygg 75 före fusionen så att fondens placeringar värderas kl. 17.00. För detta krävs att fondens stadgar ändras (ny 6 §). De ändrade stadgarna träder i kraft 5.2.2016.

Ytterligare uppgifter
Revisorernas utlåtande om fusionen kan efter att fusionen genomförts beställas hos Nordea Funds Ab antingen per e-post på adressen L2488@nordea.com eller genom att ringa 075 326 4070 vardagar kl. 9–10 (lna/msa).

Dokumenten basfakta, fondspecifika stadgar samt officielt fondprospekt finns tillgängliga i Fonder Nytt.