Nordea Funds Ab

Nordea Funds Ab är en del av Nordeakoncernen, som är den största finansgruppen i Norden och Östersjöregionen. Fondbolaget har tillgång till hela koncernens placeringsexpertis och resurser. Med cirka 60 fonder är Nordeas omfattande fondutbud ett av de största på den finska marknaden. Utöver det marknadsför Nordea i Finland mer än 20 Luxemburgregistrerade Nordea SICAV-fonder.

Nordea Funds Ab är en innovativ förvaltare av högklassiga fonder som skapar mervärde för placeraren. Hörnstenar i fondverksamheten är tillförlitlighet, öppenhet och transparens samt aktiv bolagsstyrning och socialt ansvarsfulla investeringar.

På den finska marknaden för placeringsfonder har Nordeafonderna varit marknadsledande under många år med en marknadsandel på cirka 35 %.

  • Fondernas värderingsprinciper
    Fondandelsägare kan få ytterligare information on de principer som tillämpas vid värdering av fondernas placeringar på begäran kostnadsfritt från fondbolagets registrerade adress i Finland.

Fondbolagets firma var Nordea Fondbolag Finland Ab t.o.m. 11.12.2013.