Meddelande till andelsägarna i fonderna Nordea 1 - European Opportunity och Nordea 1 - European Value

Fonden Nordea 1 - European Opportunity Fund fusioneras med fonden Nordea 1 - European Value Fund 29.6.2016. Båda fonderna är registrerade i Luxemburg, och tillsynsmyndigheten i Luxemburg har godkänt fusionen.

Fonderna fusioneras eftersom kapitalet i den överlåtande fonden European Opportunity har minskat i den utsträckning att en effektiv portföljförvaltning av fonden inte längre är möjligt. När kapitalet i och portföljförvaltningen av fonder med liknande placeringsinriktning koncentreras till en fond kan vi åstadkomma skalfördelar som förväntas möjliggöra relativt sett lägre kostnader till fördel för fondandelsägarna.

Fusionen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Den  sker automatiskt och påverkar inte värdet av nuvarande fondandelar. Fusionen medför inte hellre kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland.

Påverkan om fusionen till andelsärna i fonden Nordea 1 - European Opportunity: 

  • I fusionen blir du innehavare i den övertagande fonden i en proportion som motsvarar ditt nuvarande fondinnehav.
  • Fusionen påverkar inte dina fondandelars ursprungliga anskaffningspris, fondbesparingarna eller innehavstiden.
  • Fondens risknivå enligt SRRI-riskindikatorn (Synthetic Risk Reward Indicator) sjunker från 6 till 5. 
  • Fondens förvaltningsprovision ändras inte.
  • Om du har haft ett avtal om regelbundet sparande i fonden European Opportunity kommer avtalsteckningarna att göras i fonden European Value.

Påverkan om fusionen till andelsärna i fonden Nordea 1 - European Value: 

  • Antalet andelsägare och fondkapitalet ökar i den fond du är innehavare i. 
  • Fusionen påverkar inte dina fondandelars ursprungliga anskaffningspris, fondbesparingarna eller innehavstiden.
  • Fusionen ändrar inte European Value fondens portföljavvägning och fusionen har ingen betydande inverkan på European Value fondens placeringar.   
  • Fondens stadgar, placeringsinriktning, förvaltningsprovision eller risknivå ändras inte.

I samband med fusionen har andelsägarna möjlighet att kostnadsfritt lösa in eller byta sina fondandelar. Om du före fusionen vill lösa in eller byta dina fondandelar ska du ge uppdrag om detta senast 21.6.2016 före kl. 16.30 finsk tid. Vänligen notera att inlösen eller byte av fondandelar realiserar en vinst eller förlust i din beskattning i enlighet med lagstiftningen om överlåtelsevinst.

Ytterligare information

Närmare uppgifter om fusionen finns i det Luxemburgbaserade fondbolagets officiella meddelande till andelsägarna och ett faktablad om fonden Latin Amerika.

Meddelandet till andelsägarna – utarbetat av fondbolaget som är verksamt i Luxemburg (pdf, 375 KB)Öppnas i nytt fönster

Dokumentet basfakta för investerare för fonden Nordea 1 - European Value (pdf, 131 KB)Öppnas i nytt fönster