Till andelsägarna i fonden Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund

Fonden Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund fusioneras med fonden Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund 15.6.2016. Båda fonderna är registrerade i Luxemburg, och tillsynsmyndigheten i Luxemburg har godkänt fusionen.

Fonderna fusioneras eftersom kapitalet i den överlåtande fonden Senior Generations Equity har minskat i den utsträckning att en effektiv portföljförvaltning av fonden inte längre är möjligt. När kapitalet i och portföljförvaltningen av fonder med liknande placeringsinriktning koncentreras till en fond kan vi åstadkomma skalfördelar som förväntas möjliggöra relativt sett lägre kostnader till fördel för fondandelsägarna. Den mottagande fonden Global Ideas Equity har jämförelseindexet MSCI All Country World Index – Net Return Index och kan i enlighet med fondens placeringsstrategi investera en del av sina tillgångar i aktier på tillväxtmarknader samt använda derivat som en del av effektiv portföljförvaltning eller i säkringssyfte.  

Detta meddelande förutsätter inga åtgärder av andelsägaren. Fusionen sker automatiskt och påverkar inte värdet av andelsägarnas nuvarande fondandelar.

  • I fusionen blir du innehavare i den övertagande fonden i en proportion som motsvarar ditt nuvarande fondinnehav.
  • Fusionen påverkar inte dina fondandelars ursprungliga anskaffningspris, fondbesparingarna eller innehavstiden.
  • Fondens risknivå enligt SRRI-riskindikatorn (Synthetic Risk Reward Indicator) sjunker från 6 till 5. 
  • Fondens förvaltningsprovision ändras inte.
  • Om du har haft ett avtal om regelbundet sparande i fonden Senior Generations Equity kommer avtalsteckningarna att göras i fonden Global Ideas Equity.
  • Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland.

I samband med fusionen har andelsägarna möjlighet att kostnadsfritt lösa in eller byta sina fondandelar. Om du före fusionen vill lösa in eller byta dina fondandelar i Senior Generations Equity ska du ge uppdrag om detta senast 8.6.2016 före kl. 16.30 finsk tid. Därefter avslutas handeln med fondandelarna i Senior Generations Equity. Vänligen notera att inlösen eller byte av fondandelar realiserar en vinst eller förlust i din beskattning i enlighet med lagstiftningen om överlåtelsevinst.

Ytterligare information

Närmare uppgifter om fusionen finns i det Luxemburgbaserade fondbolagets officiella meddelande till andelsägarna och ett faktablad om fonden Global Ideas Equity.

Meddelandet till andelsägarna – utarbetat av fondbolaget som är verksamt i Luxemburg (pdf, 380 KB)Öppnas i nytt fönster

Dokumentet basfakta för investerare för fonden Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund (pdf, 119 KB)Öppnas i nytt fönster