Till andelsägarna i fonden Nordea 1 - Latin Amerika

Fonden Nordea 1 - Brazilian Equity Fund fusioneras med fonden Nordea 1 - Latin Amerika* 22.6.2016. Båda fonderna är registrerade i Luxemburg, och tillsynsmyndigheten i Luxemburg har godkänt fusionen.

Fonderna fusioneras eftersom kapitalet i den överlåtande fonden Brazilian Equity har minskat i den utsträckning att en effektiv portföljförvaltning av fonden inte längre är möjligt. När kapitalet i och portföljförvaltningen av fonder med liknande placeringsinriktning koncentreras till en fond kan vi åstadkomma skalfördelar som förväntas möjliggöra relativt sett lägre kostnader till fördel för fondandelsägarna. 

Fusionen förutsätter inga åtgärder av dig. Fusionen sker automatiskt och påverkar inte värdet av dina nuvarande fondandelar. 

  • Antalet andelsägare och fondkapitalet ökar i den fond du är innehavare i. 
  • Fusionen påverkar inte dina fondandelars ursprungliga anskaffningspris, fondbesparingarna eller innehavstiden.
  • Fusionen ändrar inte Latin Amerika fondens portföljavvägning och fusionen har ingen betydande inverkan på Latin Amerika fondens placeringar. 
  • Fondens stadgar, placeringsinriktning eller risknivå ändras inte. 
  • Latin Amerika fondens nuvarande förvaltningsprovision är 1,85 % p.a.. Förvaltningsprovisonen för fonden Latin Amerika kommer att sänkas till 1,60 % p.a. i samband med fullgörandet av fusionen den 22.6.2016.
  • Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland.

I samband med fusionen har andelsägarna möjlighet att kostnadsfritt lösa in eller byta sina fondandelar. Om du före fusionen vill lösa in eller byta dina fondandelar i fonden Latin Amerika ska du ge uppdrag om detta senast 14.6.2016 före kl. 16.30 finsk tid. Vänligen notera att inlösen eller byte av fondandelar realiserar en vinst eller förlust i din beskattning i enlighet med lagstiftningen om överlåtelsevinst.

Ytterligare information

Närmare uppgifter om fusionen finns i det Luxemburgbaserade fondbolagets officiella meddelande till andelsägarna och ett faktablad om fonden Latin Amerika.

Meddelandet till andelsägarna – utarbetat av fondbolaget som är verksamt i Luxemburg (pdf, 315 KB)Öppnas i nytt fönster

Dokumentet basfakta för investerare för fonden Nordea 1 - Latin Amerika (pdf, 134 KB)Öppnas i nytt fönster

*Fondens officiella namn i registreringslandet Luxemburg är Nordea 1 - Latin American Equity Fund.