Specialplaceringsfond Nordea II Kapitalgaranti 100 avvecklas

Nordea Funds Ab:s styrelse beslöt 24.11.2015 att avveckla Specialplaceringsfond Nordea II Kapitalgaranti 100. Till följd av beslutet har möjligheten att teckna, lösa in och byta fondandelar avbrutits omedelbart.

Enligt fondstadgarna ska fonden övergå till skyddsläge om fondandelens värde sjunker under säkerhetsnivån. Då fonden övergår till skyddsläge säljs fondens placeringar och medlen placeras i ett obligationslån eller i en insättning som förfaller på garantidagen. I enlighet med detta placerades fondens medel i mars 2012 i ett obligationslån som förfaller på garantidagen 1.12.2015.

I skyddsläget är avkastningen på fonden begränsad och fonden har därför inte lockat några nya placeringar. På grund av inlösen har fondens storlek så småningom minskat till en nivå där portföljförvaltningen inte längre uppskattas vara effektiv.

Fondens garantinivå är 11,025 euro/andel. För att nå detta behåller fonden obligationslånet fram till förfallodagen, dvs. fondens garantidag 1.12.2015. Därefter betalas fondmedlen på andelsägarnas konton i Nordea i proportion till deras innehav senast 7.12.2015.

För allmänt skattskyldiga i Finland medför avvecklingen av fonden försäljningsvinst eller -förlust.

Nordea Funds Ab skickar en skriftlig redovisning över avvecklingen till andelsägarna i december 2015.