Fonder i fokus

Här har du några fonder som är särskilt intressanta just nu. De aktuella fonderna väljs månatligen enligt Nordeas placeringssyn.

Fonder i fokus Europa European Cross Credit Global Dividend Fonder i fokus

Dessa fonder är särskilt intressanta just nu. De aktuella fonderna passar bra som en del av en väldiversifierad placeringsportfölj.

 • Nordea Europa
  Ger en smidig diversifiering på den europeiska aktiemarknaden.
 • Nordea 1 - European Cross Credit
  Placeringarna riktas till gränsytan mellan investment grade-obligationer och high yield-obligationer.
 • Nordea Global Dividend 
  Placerar globalt i bolag som ger bra utdelning på aktien.
Europa

Nordea Europa

En fond som diversifierats på den europeiska aktiemarknaden och som på lång sikt söker tilläggsavkastning framför allt genom aktieval.

Varför löner det sig att placera i denna fond?

 • Till fondens portfölj väljs aktier som enligt vår syn är undervärderade i förhållande till det framtida kassaflödet.
 • Portföljförvaltarteamet och placeringsprocessen som förnyades 2014 har gett lovande resultat.


Största risker med fonden:

 • Aktiemarknadsrisk som innebär att avkastningen på aktiemarknaden kan variera till följd av den allmänna ekonomiska utvecklingen och/eller särskilda händelser, såsom politiska eller juridiska förändringar.
 • Geografisk risk som är en följd av att fonden koncentrerar sina placeringar geografiskt till Europa.
 • Fonden placerar också i värdepapper i annan valuta än euro, och därför är fonden behäftad med valutarisk.


Läs mer om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader i fondstadgarna, faktabladet och det officiella fondprospektet i Fonder Nytt innan du fattar placeringsbeslutet.

Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab.

European Cross Credit

Nordea 1 - European Cross Credit

En placering som har diversifierats mellan olika företagsobligationer. Målet är att dra nytta av ränteskillnaderna och värdefluktuationerna mellan olika kreditbetyg.

Varför lönar det sig att placera i denna fond?

 

 • Gränsytan mellan högt och lågt kreditbetyg, det så kallade crossover-området, är inte särskilt känslig för ändringarna i räntenivån.
 • Investment grade-obligationerna och high yield-obligationerna är enligt vår syn intressanta alternativ på räntemarknaden i det rådande marknadsläget.
 • Denna placering ger en möjlighet att dra nytta av företagsobligationernas prisändringar som beror på att företagens kreditbetyg stiger och sjunker.

 

Största risker med fonden:

 

 • Kreditrisk, dvs. osäkerheten om emittentens återbetalningsförmåga.
 • Ränterisk som beskriver hur fonden påverkas av ändringarna i räntenivån.
 • Likviditetsrisk, dvs. risken för att placeringarna inte kan omsättas i kontanter inom planerad tid eller till önskat pris.

 

Läs mer om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader i basfakta för investerare och det officiella fondprospektet som innehåller fondstadgarna i Fonder Nytt innan du fattar placeringsbeslutet.

Fonden förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. som är ett Luxemburgbaserat fondföretag.

Global Dividend

Nordea Global Dividend

Till fonden väljs bolag på de viktigaste aktiemarknaderna som har balanserad tillväxt och ger stabilt stigande utdelning. En stor andel av placeringarna görs i amerikanska aktier med hög utdelning.

Varför lönar det sig att placera i denna fond?

 • Bra utdelning signalerar företagets skick, stabilt stigande utdelning tyder på resultattillväxt.
 • Utbudet på aktier som genererar stabilt stigande utdelning är större på de internationella marknaderna.
 • Att söka utdelning från utlandet via en fond är förnuftigt eftersom det är komplicerat att återkräva källskatter.


Största risker med fonden:

 • Aktiemarknadsrisk som innebär att avkastningen på aktiemarknaden kan variera till följd av den allmänna ekonomiska utvecklingen och/eller särskilda händelser, såsom politiska eller juridiska förändringar.
 • Geografisk risk som är en följd av att fonden koncentrerar sina placeringar geografiskt.
 • Fonden placerar huvudsakligen i värdepapper i annan valuta än euro, och därför är fonden behäftad med valutarisk.


Läs mer om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader i fondstadgarna, faktabladet och det officiella fondprospektet i Fonder Nytt innan du fattar placeringsbeslutet. 

Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab.