Fonder för sparare

Fonder för sparare är något för dig om du tycker att det är för tidskrävande och jobbigt att följa med marknaderna och placeringarna. Bland de här fonderna finns bra placeringsalternativ för både nya och mer erfarna placerare.

Fonder för sparare Mer fakta Priser Stadgar och prospekt Fonder för sparare

Bland fonder för sparare kan du välja det alternativ som lämpar sig för din spartid och risknivå: fonden med minst risk placerar bara på räntemarknaden och fonden med mest risk endast på aktiemarknaden. Mellan de här alternativen finns fyra fonder som placerar på både ränte- och aktiemarknaden. Portföljförvaltaren förvaltar medlen enligt placeringsinriktningen och reagerar på ändringar på marknaden och i framtidsutsikterna för placeringsobjekten.

  • Portföljförvaltaren följer aktivt med marknaden och handlar när läget på marknaden förändras.
  • Portföljförvaltaren säkerställer att den förväntade avkastningen och risknivån inte ändras.
  • Fondandelar kan köpas och säljas när som helst.

Fonder för sparare förvaltas av Nordea Funds Ab.

Mer fakta

Portföljförvaltaren följer upp marknadsläget för dig

I placering är det viktigt att allokera sitt kapital på ränte- och aktiemarknaden. I Fonder för sparare har detta beaktats och medlen i respektive fond har diversifierats mellan olika objekt enligt risk- och avkastningsprofil.

Fonder för sparare är fond-i-fonder som placerar i andra Nordeafonder. Via de här fonderna kan du kostnadseffektivt utnyttja hela Nordeas fondutbud.

Riskprofilerna och avkastningsmålen för de sex Fonderna för sparare skiljer sig från varandra och varje fond har en separat placeringsinriktning. Välj en fond som motsvarar dina mål.

Marknadsläget ändrar på lång sikt. Fondernas portföljförvaltare avgör när det är dags att byta ränteslag, eller i fråga om aktieplaceringar sektor eller region.

  • Spara Ränta: masslånefond
  • Spara 10: ränteviktad blandfond
  • Spara 25: ränteviktad blandfond
  • Spara 50: blandfond
  • Spara 75:  aktieviktad blandfond
  • Aktieportfölj: en aktiefond med bred spridning

Fonder för sparare förvaltas av Nordea Funds Ab.

Avkastning och risk

Avkastningen på placeringsfonden baserar sig på värdeuppgång i och avkastning på fondens placeringar.

Den främsta fördelen med fondplaceringar är spridningen. Med bred diversifiering gör det inget om en region eller sektor utvecklas anspråkslöst medan andra har större framgång.

Spara Ränta är en räntefond

Avkastningen på räntefonderna baserar sig på utvecklingen av räntemarknaden som är stabilare än utvecklingen på aktiemarknaden. En stabil marknad ger dock lägre avkastning. Avkastningen på räntefonderna beror på räntenivån och hur den växlar samt på valda objekt och tajmingen av handel.

De största riskerna som förknippas med räntefonder är ränte- och kreditriskerna. I alla ränteplaceringar hänför sig risken till uppgång i räntenivån under placeringstiden. Om marknadsräntorna stiger och placeraren säljer sina fondandelar kan avkastningen bli mindre än väntat eller rentav negativ. Detta beror på att marknadsvärdet på masslånen eller penningmarknadsinstrumenten i fondportföljen sjunker när räntenivån stiger, och då sjunker också fondandelens värde.

Med kreditrisk avses den osäkerhet som förknippas med emittentens återbetalningsförmåga i masslåneplaceringar.

Spara 10, 25, 50 och 75 är blandfonder

Den risk som förknippas med blandfonder beror på allokeringen mellan fondens ränte- och aktieplaceringar, ränte- och kreditrisken i ränteplaceringarna samt den risk som förknippas med aktiemarknaden i aktieplaceringarna.

I blandfonder är risken större än i räntefonder, eftersom en del av fondens medel placeras i aktier. Risken är ändå mindre än i aktiefonder eftersom ränteplaceringarna tillför fonden stabilitet.

Risknivån beror på andelen aktier i blandfonden. Till exempel fonden Spara 25 placerar endast 25 procent av medlen på aktiemarknaden, så fondens risknivå är lägre än risknivån för fonden Spara 75 där 75 procent av medlen placeras på aktiemarknaden.

Aktieportföljen är en aktiefond

Värdet på andelar i aktiefonder följer utvecklingen på aktiemarknaden.

Uppgång eller nedgång i aktiekurserna inverkar på fondandelarnas värde. En bred spridning av placeringarna bland flera objekt minskar risken. Därigenom är risknivån lägre för fondplaceringar än för enskilda aktieplaceringar. I Fonder för sparare är risken mindre också till följd av att fonderna är fond-i-fonder, vilket betyder att medlen genom en placering diversifieras bland flera hundra placeringsobjekt.

Placeringar i andra regioner än eurozonen förknippas också med valutarisk.

Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka beroende på marknadsläget. Placeraren kan helt eller delvis förlora det placerade kapitalet.

Priser

Teckningsavgift tas ut för köp av fonder, det vill säga teckning av fonder, och inlösenavgift för försäljning av fonder, alltså inlösen av fonder. Det är billigare att teckna fonder i nätbanken.

Fonden betalar fondbolaget förvaltningsprovision, som består av kostnaderna för förvaltning av fonden såsom värdeberäkning, bokföring och rapportering.

Förvaltningsprovisionen anges som ett årligt belopp. Den debiteras inte separat utan dras av från fondandelens dagsvärde. Avgiften för förvaring av fondandelarna ingår i provisionen.

Nordeas Nyckel- och Check-in kunder som sparar regelbundet i Nordeafonder i enlighet med fondsparavtal som ingåtts på kontoret eller i nätbanken betalar ingen teckningsavgift. Stamkunder får 50 procent rabatt på teckningsavgiften.

De fondspecifika fondprovisionerna finns i tjänsten Fonder Nytt.  

Stadgar och prospekt

Stadgar och prospekt

Läs om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader i faktabladet, fondstadgarna och det officiella fondprospektet innan du fattar placeringsbeslut.

Information om fonder

 

Beställ digital fondtidning

Genom att beställa Funds Magazine får du ett arkiv fullt med intressanta nyheter och artiklar om fonder och marknaden. Den digitala tidningen utkommer på finska.

Sail boat stem  

Avkastning med ansvar

I vår fondförvaltning är också frågor om miljö, socialt ansvar och affärsetik en del av det dagliga arbetet. Vi kallar det avkastning med ansvar.