Ändringar av stadgarna för placeringsfonderna Nordea Discretionary Asset Allocation och Nordea Allokeringsfond per 15.1.2018

Stadgarna för placeringsfonderna Nordea Discretionary Asset Allocation och Nordea Allokeringsfond har ändrats på så sätt att man till skillnad från tidigare praxis kan placera 100 procent av fondmedlen i värdepapper eller penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanterats av en enskild stat. Det krävs ändå att placeringarna härstammar från åtminstone sex emissioner och att ingen enskild emission står för en större andel av fondmedlen än 30 procent.

Fondernas vikt i aktier och ränteinstrument kan variera betydligt. Med hjälp av ändringen kan placeringsstrategin utnyttjas effektivt enligt den aktuella marknadssynen.

Ytterligare information

Finansinspektionen har fastställt ovan nämnda ändringar i placeringsfondernas stadgar 13.11.2017 och de träder i kraft 15.1.2018. Ändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Stadgarna, faktabladen och provisionerna för Nordeafonderna samt andra tilläggsuppgifter finns på webbadressen www.nordea.fi /fonder och fås även via  Nordea Kundtjänst tfn 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20 samt på Nordeas kontor som tillhandahåller placeringstjänster.

Nordea Funds Ab

Styrelsen