Ändringar av stadgarna för fonden Nordea European New Frontiers

Styrelsen för Nordea Funds Ab har beslutat att ändra stadgarna för placeringsfonden Nordea European New Frontiers.

Ändringar som införs

Vi vill ge andelsägarna allt bättre avkastningsmöjligheter. Därför ökar vi manöver­utrymmet för fondens placeringsinriktning. Efter ändringen kan fonden placera på nya växande perifera marknader och tillväxtmarknader överallt i världen. Hittills har fonden placerat på växande perifera marknader bara i Europa.

Finansinspektionen har 1.3.2017 godkänt ändringarna och de träder i kraft 27.11.2017.

Nedan finns en sammanfattning av ändringarna.

  • Namnet på fonden ändras till Placeringsfond Nordea Nya Tillväxtmarknader.
  • Fondens geografiska allokering utvidgas till att omfatta nya växande perifera marknader och tillväxtmarknader runt om i världen.
  • I fortsättningen är fondens jämförelseindex en kombination av indexen MSCI Frontier Markets (50 %) och MSCI Frontier Emerging Markets (50 %).
  • Fondförvaltarna är Jorry Rask Nøddekær och Jakob Zierau som har en lång erfarenhet av aktiemarknaderna i tillväxtekonomierna.
  • Dessutom ändras tidpunkten då fonduppdragen verkställs på så sätt att de uppdrag som getts före kl. 16.30 finsk tid verkställs till det fondandelsvärde som beräknas följande bankdag efter uppdragsdagen. På motsvarande sätt kommer de uppdrag som getts efter kl. 16.30 att verkställas till det fondandelsvärde som beräknas två bankdagar efter uppdragsdagen.
  • Ändringarna ovan väntas inte påverka fondens allmänna risknivå. Fondens förvaltningsprovision­ ändras inte heller utan den är fortsättningsvis 1,85 procent.

Ytterligare information

Du behöver inte göra något med anledning av det här brevet. Om du har frågor kan du ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 eller Nordea Business Centre på 0200 2525.

Nordea Funds Ab

Styrelsen