Ändringar för stadgarna för fonder 4.4.2016

Nordea Euro Företagslån Plus, Nordea Tillväxtregion Ränta, Nordea Plan Konservativ och Nordea Företagslån Plus

Stadgeändringarna gäller tidpunkten för värderingen av fondernas placeringar och genomförandet av uppdrag i dessa fonder.

I 1 § i de fondspecifika stadgarna har omnämnandet om att fonden är en så kallad fördröjd fond avlägsnats.

3 § eller 3 a § i de fondspecifika stadgarna har ändrats så att fondernas bryttidpunkt för tecknings- och inlösenuppdrag flyttas en bankdag framåt. Om uppdraget har registrerats före bryttidpunkten verkställs uppdraget till ett andelsvärde som beräknas senare samma dag.

Stycket om värderingstidpunkt i 11 § i de gemensamma stadgarna har ändrats så att värderingstidpunkten för fondens placeringar är kl. 17.00 finsk tid, i stället för kl. 10.00 som tidigare.

Nordea Japan och Nordea Fjärran Östern

Stadgeändringarna gäller tidpunkten för värderingen av fondernas placeringar.

I 1 § i de fondspecifika stadgarna har omnämnandet om att fonden är en så kallad fördröjd fond avlägsnats.

3 § i de fondspecifika stadgarna har ändrats så att fondens tecknings- och inlösenvärde är det värde på fondandelen som beräknats efter kl. 17.00 finsk tid den dag uppdraget verkställs, i stället för kl. 10.00 som tidigare.

Stycket om värderingstidpunkt i 11 § i de gemensamma stadgarna har ändrats så att värderingstidpunkten för fondens placeringar är kl. 17.00 finsk tid, i stället för kl. 10.00 som tidigare.

Nordea Tillväxtregion Aktie

I 1 § i de fondspecifika stadgarna har omnämnandet om att fonden är en så kallad fördröjd fond avlägsnats. Stadgeändringen är av teknisk natur och innebär ingen praktisk ändring i fondens värderingstidpunkt.

Ytterligare information

Ändringarna av de gemensamma stadgarna innebär inte någon ändring för övriga fonder än de som nämns ovan.

Andelsägarna i fonderna Nordea Japan, Nordea Fjärran Östern och Nordea Tillväxtregion Aktie uppmanas fästa uppmärksamhet vid att tidtabellen för verkställande av uppdrag inte ändras i dessa fonder. Uppdrag som registrerats före bryttidpunkten verkställs till ett fondandelsvärde som beräknas följande bankdag, på samma sätt som före stadgeändringen.

Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna 26.1.2016 och de träder i kraft 4.4.2016. Ändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Dokumenten basfakta för investerare, officielt fondprospekt samt övriga tilläggsuppgifter finns tillgängliga i Fonder Nytt.