Ändring av stadgarna för Nordeafonder 17.08.2015

Placeringsfond Nordea Corporate Bond 
Paragraf 2 i fondens stadgar har i fråga om placeringsobjekt ändrats på så sätt att fonden i regel placerar i eurodenominerade obligationer och andra ränteinstrument. Fondens placeringsinriktning fokuserar på placeringsobjektets emissionsvaluta medan den tidigare har fokuserat på placeringsobjektets emissionsort. Dessutom har formuleringarna om kraven på kreditbetyg och de aktieinnehav och de aktiebundna innehav som eventuellt tillkommer fonden t.ex. i form av lånekoversion preciserats.

Placeringsfond Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities 
Paragraf 2 i fondens stadgar har ändrats på så sätt att fondens placeringsinriktning fokuserar på att granska placeringsobjektet i stället för emittenten. Fonden placerar globalt i obligationer och andra ränteinstrument som företag, stater, kommuner och andra offentliga samfund har emitterat. Kreditbetyg används inte längre som särskild grund vid placering. Därför har formuleringen om kreditbetygen för placeringsobjekt slopats. Dessutom har formuleringen om de aktieinnehav och de aktiebundna innehav som eventuellt tillkommer fonden t.ex. i form av lånekoversion preciserats.

Placeringsfonderna Nordea Indien och Nordea Kina 
Beskrivningen av placeringsinriktningen för mottagarfonden i § 2 i stadgarna för de båda matarfonderna har ändrats för att motsvara de preciseringar som har gjorts i fondprospektet för Nordea 1, SICAV.

Dessutom har § 2 i stadgarna för fonden Nordea Kina kompletterats med ett omnämnande enligt vilket mottagarfonden framöver kan placera högst 10 procent av sina medel i kinesiska A-aktier via programmet Stock Connect. Ytterligare uppgifter om programmet Stock Connect finns i Nordea Funds Ab:s officiella fondprospekt.

Ytterligare information 
Finansinspektionen har den 8 juli 2015 fastställt stadgeändringarna och de träder i kraft den 17 augusti 2015. Ändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Fondspecifika stadgar och officiellt fondprospekt finns tillgängliga i tjänsten Fonder Nytt.