Ändring av stadgar för Nordea Institutionell Kortränta 6.7.2016

2 § i de fondspecifika stadgarna har ändrats så att i fondens placeringar undviks bolag vilka är verksamma inom industrier relaterade till kolbrytning eller fossilt bränsle. 

Syftet med ändringen är att i fondens placeringsverksamhet utförligare beakta internationella principer om ansvarsfulla investeringar beträffande miljömässigt och samhälleligt ansvar samt ägarstyrning. Enligt fondens stadgar har fondens placeringar redan tidigare undvikits i bolag vilka är verksamma inom industrier relaterade till vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna 13.4.2016 och de träder i kraft 6.7.2016. Ändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Fondspecifika stadgar från och med  6.7.2016 (pdf, 76 KB)Öppnas i nytt fönster

Dokumenten basfakta från och med 6.7.2016 (pdf, 154 KB)Öppnas i nytt fönster