Ändringar i stadgarna och KIID-dokumenten för de börsnoterade Nordea UCITS ETF-fonderna 19.02.2014

Ändringar i stadgarna för de börsnoterade fonderna Nordea Global Emerging Markets 
Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF träder i kraft den 19.2.2014.

 

Namnet på det bolag som förvaltar fonderna har ändrats i 6 § i stadgarna.

I stadgarna har ändringar gjorts i paragraferna avseende teckning och inlösen av andelar, värdering
 av fondens placeringar och beräkningen av fondandelens officiella värde på så sätt att teckning, 
inlösen och värdering av fondandelar noterade på Nasdaq OMX Stockholm i Sverige beaktas i 
stadgarna.

Därtill har Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Danmark A/S lagts till som market maker i 
stadgarna.

Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna 23.12.2013, och de träder i kraft 19.2.2014. 
Ändringen föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Dokumenten basfakta för investerare, KIID-dokumenten, har även uppdaterats per den 19.2.2014.

Stadgarna, basfakta för investerare, provisionerna och övrig information om 

Nordeas fonder finns på webbadressen www.nordea.fi/fonder


Stadgar_Global.pdf (pdf, 42 KB)Öppnas i nytt fönster 
Stadgar_Stable.pdf (pdf, 42 KB)Öppnas i nytt fönster

KIID_Global.pdf (pdf, 209 KB)Öppnas i nytt fönster 
KIID_Stable.pdf (pdf, 205 KB)Öppnas i nytt fönster