Diversifierad portfölj

Olika tillgångsslag, såsom aktier och ränteplaceringar, ger sinsemellan olika avkastning vid olika tidpunkter. Du kan minska på placeringsportföljens totalrisk genom att välja flera olika tillgångsslag till portföljen. Då är fluktuationen i avkastningen jämnare.

Tillgångsallokering Placeringsstrategi Portföljanalys Placeringsprodukter Tillgångsallokering

Vi rekommenderar en fördelning mellan tillgångsslagen, det vill säga andelen aktier, räntepapper och eventuella andra tillgångsslag utifrån dina mål – då administrerar du dina placeringar på ett konsekvent och övergripande sätt på lång sikt. 

Vårt sätt att förvalta portföljen baserar sig på centrala placeringsteorier och på förväntad avkastning och risk på lång sikt för olika tillgångsslag enligt Nordeas bedömning.

Det är mycket svårt att på förhand välja det bästa enskilda placeringsobjektet. Dessutom ökar kostnaderna för kapitalförvaltningen om man ständigt säljer och köper placeringsobjekt. En långsiktig placeringsplan hjälper dig att undvika kostnader från överdriven handel och effektiviserar på så sätt förvaltningen av placeringsportföljen. 

Vi anser att en god spridning av placeringarna mellan olika tillgångsslag och enskilda placeringsobjekt är det bästa sättet att hantera riskerna i placeringsportföljen. Då är det också lättare att uppnå det övergripande målet med placeringarna.

Sammansättningen av olika tillgångsslag i din placeringsportfölj avgör i regel totalavkastningen på och -risken med portföljen på lång sikt. Det är dina val av avkastningsmål och risknivå som avgör denna sammansättning.

Placeringsstrategi

Det är inte lätt att fatta placeringsbeslut. Därför ger vi dig tillgång till vår placeringsstrategi, som vi använder för att föreslå ändringar i din portföljstruktur utifrån marknadsläget. 

Förutom marknadsläget och -informationen utgår vi från översikter och rekommendationer om ekonomin och marknaden som Nordeas specialister tar fram.

Vi tar ställning till allokeringen av olika tillgångsslag, marknadsområden och sektorer i din placeringsportfölj. Vi kollar i regel upp vår rekommendation en gång i månaden, vid behov oftare. 

Din placeringschef hjälper dig när du funderar över hur våra rekommendationer påverkar din portfölj.

Portföljanalys

För portföljer med mer än en miljon euro i placeringskapital rekommenderar vi individuell och djupgående portföljanalys. Denna tjänst kan också användas av institutioner. 

Portföljanalysen har utarbetats av Nordea och omfattar analys av din placeringsportföljs struktur och riskkoncentrationer.  Vi utvärderar också portföljens förväntade avkastning och risk på lång sikt i olika portföljalternativ.

Portföljanalysen fungerar som ett verktyg för hur det lönar sig att sprida placeringarna mellan olika tillgångsslag och marknader på så sätt att du får så bra avkastning som möjligt på dina placeringar på den risknivå du valt.

Placeringsprodukter

Som Private Banking-kund kan du välja mellan placeringsalternativ såsom aktier, ETF och certifikat, fonder, obligationslån, placeringsobligationer och placeringsförsäkringar.

Dessutom skräddarsyr våra experter produkter för vissa placeringsobjekt. 

I Private Banking-tjänsten kan du utöver Nordeas egna fonder också placera i noggrant utvalda fonder utanför Nordea.

Du kan även överlämna förvaltningen av din förmögenhet helt eller delvis till oss. Då kan du välja mellan olika former av diskretionär portföljförvaltning.