Ditt arv är värt en plan

Här finns fem exempel på saker som du gärna ska fästa uppmärksamhet vid när du skriver ett testamente.

1 Medel till flera generationer 

Med hjälp av dynamiska testamentsbestämmelser kan du låta ditt barn välja huruvida hen vill ta emot den testamenterade egendomen i sin helhet eller avstå från den delvis till förmån för sina egna barn. På så sätt kan testators medel delas ut till flera mottagare och de generationer som sannolikt behöver medlen mest. Detta brukar också vara effektivt med tanke på arvsbeskattningen. 

2 Planera generationsskiftet i god tid 

Det rekommenderas att företagare och företagsägare i sina testamenten tar ställning till hur företagsegendomen överförs. På så sätt säkerställs kontinuiteten i företagsverksamheten. Det lönar sig att upprätta testamentet i så god tid som möjligt och beakta även de skattemässiga element som berör generationsskiftet. 

3 Trygga unga arvtagarens intressen 

Om arvtagaren är under 18 år förvaltar hens intressebevakare, i regel föräldrarna, egendomen.  Dessutom kan man vid behov i testamentet till exempel förordna att den egendom som ett myndigt barnbarn får genom testamentet ska vara under särskild förvaltning tills arvtagaren fyller 25 år. Då finns det dock skäl att försäkra sig om att medel under den tiden kan användas till nödvändiga utgifter. 

4 Behåll förmögenheten inom släkten 

Ett testamente har bland annat till uppgift att göra det möjligt att behålla förmögenheten inom släkten. När man har uteslutit giftorätten för arvtagarnas makar hamnar förmögenheten inte heller vid en skilsmässa utanför släkten. I testamentet kan man ge föreskrifter om vad som ska hända med den ärvda förmögenheten om ett barn som fått ett arv dör utan egna bröstarvingar. Med förordnande om uppskjuten arvsrätt kan det döda barnets makes eller makas arvsrätt kringgås, och man kan fastställa att egendomen går till testatorns andra barn. 

5 Tillämpning av finsk lag 

EU:s nya arvsförordning tillämpas från och med 17.8.2015. Enligt förordningen avgör arvlåtarens boningsort vid dödstillfället vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. Arvlåtaren kan dock genom testamente förordna att lagstiftningen i det land där hen är medborgare, till exempel Finland, ska tillämpas. På så sätt kan arvlåtaren försäkra sig om den önskade arvsordningen.