Så här ansöker du om ersättning

På den här sidan hittar du råd om hur du ansöker om ersättning med stöd av person-, pensions- och sparlivförsäkringar som Nordea har beviljat.

Allmänna anvisningar om ansökan om försäkringsersättning
 1. Fyll i ersättningsansökan omsorgsfullt.
 2. Bifoga de bilagor som nämns i anvisningarna för ansökan.
 3. Skicka ersättningsansökan med förmånstagarens underskrift och bilagorna till försäkringsbolaget. Portot är betalt inom Finland och från utlandet. 

Beakta när du ansöker om dödsfallsersättning (med stöd av livförsäkring):  
Dödsfallsersättningen betalas ut i enlighet med förmånstagarförordnandet i försäkringen. Om det finns flera förmånstagare ska varje förmånstagare lämna sin egen ersättningsansökan jämte bilagor. Mer information om förmånstagarförordnanden hittar du på denna sida under Förmånsförordnandena vid dödsfall.

Nordeas pensions- och sparlivförsäkringar

Ersättningsansökan 
(pdf, 1000 KB)Öppnas i nytt fönster

 • Dödsfall (livförsäkring)
 • Förfallen försäkring

Nordea Låneskydd och Nordea Låneskydd Plus

Ersättningsansökan (pdf, 1002 KB)Öppnas i nytt fönster för följande försäkringsfall: 

 • Dödsfall (livförsäkring)
 • Allvarlig sjukdom
 • Permanent arbetsoförmåga eller permanent skada till följd av olycksfall

Ansökan om ersättning med stöd av skyddet vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet) i låneskyddsförsäkringen lämnar du i AXA:s elektroniska ersättningstjänstÖppnas i nytt fönster

Nordea MyLife

Ersättningsansökan (pdf, 1002 KB)Öppnas i nytt fönster för följande försäkringsfall: 

 • Dödsfall (livförsäkring)
 • Allvarlig sjukdom
 • Permanent arbetsoförmåga
 • Permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall

Ersättningsansökan (pdf, 589 KB)Öppnas i nytt fönster med stöd av skyddet vid tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet)

Ersättningsansökan (pdf, 593 KB)Öppnas i nytt fönster med stöd av skyddet vid arbetslöshet

Nordea Personskydd

Ersättningsansökan (pdf, 1002 KB)Öppnas i nytt fönster för följande försäkringsfall:   

 • Dödsfall (livförsäkring)
 • Allvarlig sjukdom
 • Permanent arbetsoförmåga
 • Permanent arbetsoförmåga eller permanent skada till följd av olycksfall

Postadress inom Finland

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Postadress från utlandet

Svarsförsändelse
Réponse Payee Finlande
Nordea Bank Finland Plc
2478 Nordea Life Assurance Finland Plc
FI-00006 SVARSFÖRSÄNDELSE
FINLAND

Lägg till följande uppgift på kuvertet då du skickar ansökan från utlandet: IBRS/CCRI, 5009665-2478.

Ersättningsansökan i nätbanken

Med den elektroniska ersättningsansökan i nätbanken kan du ansöka om ersättning med stöd av Personskydd och MyLife samt alla andra försäkringsskydd utom dödsfallsskyddet.

Så här ansöker du om ersättning elektroniskt 

 • Logga in på nätbanken.
 • Gå till fliken Försäkringar och vidare till avsnittet Försäkringar.
 • Välj Ansök om ersättning i menyn.
 • Fyll i ansökan och bekräfta sändningen med kodappen eller kodkalkylatorn.
 • Skicka bilagorna per post, adress: 
  Nordea Livförsäkring Finland Ab 
  Försäkringstjänster/ Ersättningsansökningar 
  5009665-2478 
  00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Du kan följa upp statusen för ersättningshandläggningen i nätbanken under Försäkringar.

Förmånsförordnandena vid dödsfall

Förmånsförordnandena vid dödsfall

Dessa anvisningar gäller alla Nordeas person-, pensions- och sparlivförsäkringar då ersättning söks för dödsfall (livförsäkring).

Om de anhöriga är förmånstagare, delas försäkringsersättningen till hälften mellan den äkta maken och de i ärvdabalken avsedda arvingarna. Om det inte finns bröstarvingar, får maken försäkringsersättningen ensam. Om det inte finns någon make, får arvingarna försäkringsersättningen. 

Som bilaga till ersättningsansökan behövs en kopia av släktutredning eller förteckning över dödsbodelägarna som fastställts av magistraten. Med släktutredning avses en obruten kedja av ämbetsbetyg (från 15 års ålder framåt) från försäkringstagaren till förmånstagaren.

Om barnen är förmånstagare, delas försäkringsersättningen jämnt mellan bröstarvingarna. Som bilaga behövs en oavbruten kedja av ämbetsbetyg av försäkringstagaren och eventuellt avlidet barn från 15 år.

Om maken är förmånstagare, behövs som bilaga ett ämbetsbetyg varav framgår uppgifter om försäkringstagarens äktenskap.

Om dödsboet är förmånstagare, betalas försäkringsersättningen till dödsboet och delas därifrån på samma grunder som övrigt arv. Ersättning ska sökas i dödsboets namn och till dödsboets konto. Ansökan ska undertecknas av någon av dödsbodelägarna. Som bilaga behövs en med ämbetsbetyg påvisad utredning om delägarställningen för den som undertecknat ersättningsansökan och en utredning om att ersättning söks till dödsboets konto (t.ex. en kopia av kontoutdraget).

För särskilt namngivna förmånstagare, som skattemässigt är nära anhöriga till försäkringstagaren, behövs som bilaga till ersättningsansökan ett ämbetsbetyg varav framgår försäkringstagarens och förmånstagarens släktskapsförhållande.  

Om barn och barnbarn är förmånstagare, delas försäkringsersättningen mellan de barn och barnbarn som lever vid tidpunkten för försäkringstagarens dödsfall i enlighet med huvudtalet. I förmånstagarförordningen ”barn och barnbarn” finns ingen rätt att träda i annans ställe, om det inte särskilt nämns i förmånstagarförordningen. Som bilaga till ersättningsansökan behövs en oavbruten kedja av ämbetsbetyg för försäkringstagaren och barnen från 15 år.

Beskattning av ersättning