Viking Lines aktieemission

ANSVARSBEGRÄNSNING - VIKTIGT

ELEKTRONISKA VERSIONER AV MATERIALET NI FÖRSÖKER FÅ TILLGÅNG TILL HAR GJORTS TILLGÄNGLIGA PÅ DENNA WEBBPLATS ENDAST I INFORMATIONSSYFTE.

DETTA MATERIAL ÄR INTE AVSETT FÖR ATT, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTION KAN UTGÖRA BROTT MOT LAGAR ELLER BESTÄMMELSER SOM TILLÄMPAS I IFRÅGAVARANDE LAND.

Denna webbplats och information som här finns är inte, och utgör inte en del av, ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa värdepapper i något land där erbjudandet eller försäljning inte skulle vara tillåtet enligt tillämplig lag. Värdepapper som omnämns på denna eller följande sidor (”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Förenta staternas värdepapperslag från år 1933 (U.S. Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse), och får inte erbjudas eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller utan tillämpning av ett tillämpligt undantag från registrering i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag och tillämpliga värdepapperslagar på delstatsnivå. Värdepapper kommer inte att erbjudas till allmänheten i Förenta staterna.

Värdepappren får inte erbjudas, säljas, återsäljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till Förenta staterna, Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att erbjuda Värdepappren, och informationen på härefter följande webbsidor eller annat till Värdepappren relaterat material får inte sändas till personer i ovannämnda jurisdiktioner. 

Denna webbplats och information som här finns utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och underliggande lagstiftning. Ett prospekt som upprättats i enlighet med Prospektförordningen och som godkänts av den finska finansinspektionen kommer att publiceras och kan när det publicerats erhållas från Viking Line Abp (”Bolaget”) och andra platser som indikerats i prospektet. För medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (”Relevanta medlemsstater”), med undantag för Finland och Sverige, har inga åtgärder vidtagits och kommet inte att vidtas för att erbjuda Värdepapper till allmänheten, på så sätt att en skyldighet att offentliggöra prospekt i någon av de Relevanta medlemsstater skulle uppstå. Värdepapper får således säljas endast i Relevanta medlemsstater i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Annanstans än i Finland och Sverige är denna del av webbplatsen endast riktad till personer i en EES medlemsstat vilka anses vara ”kvalificerade investerare” enligt Prospektförordningens artikel 2(e) (”Kvalificerade investerare”).

I Förenade kungariket, är denna webbplats och information som här finns endast riktat till (i) personer som har yrkeserfarenhet i ärenden som berör investeringar i enlighet med artikel 19 (5), Regeln 2005 (Financial Promotion Order 2005) (i dess ändrade lydelse, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets Act 2000), eller till (ii) samfund, som har hög förmögenhetsställning (high net worth entity) enligt artikel 49 (2) punkt (A)–(D) i Regeln, eller (iii) andra personer som denna webbplats och information som presenteras där lagligt får riktas till  (samtliga sådana personer nedan "Relevanta personer"). Personer som inte är Relevanta personer ska inte agera på basis av eller förlita sig på informationen som webbplatsen innehåller. Möjliga investeringar eller möjlig investeringsverksamhet som denna webbplats eller informationen som presenteras där hänför sig till är endast tillgängliga för Relevanta personer och idkas enbart med Relevanta personer. 

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara olagligt i vissa länder, och endast vissa grupper av personer kan vara berättigade att få åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till webbplatsen, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Bolaget eller bolagets representant tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar eller bestämmelser.

Om ni inte är tillåtna att granska material på denna webbplats, eller ni är osäkra om ni får granska material på denna webbplats, ombedes ni att lämna denna webbplats. Det är er skyldighet att säkerställa er om att ni fullt ut följer relevant lagstiftning och myndighetskrav.

Bekräftelse:

Genom att gå vidare för att granska materialen som menyn ger tillgång till, bekräftar ni att (1) ni har läst och förstått informationen som anges ovan, (2) ni godkänner att följa dess villkor, (3) ni enligt tillämpliga lagar och bestämmelser tillåts att gå vidare till följande delar av denna webbplats, (4) ni godkänner, att ni inte distribuerar eller annars skickar någon information som denna webbplats innehåller till personer i Förenta staterna eller till publikationer som sprids allmänt i Förenta staterna, och att ni:

(a) inte är bosatta eller befinner er i, eller är ett partnerskap eller bolag organiserat eller registrerat i, och inte kommer att skicka information på denna webbplats till någon person som är bosatt eller fysiskt befinner sig i, Förenta staterna, Australien, Hong Kong Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet distribuera eller publicera informationen;

(b) inte är bosatta eller befinner er i någon av de Relevanta medlemsstaterna, för utom Finland, om ni inte är en Kvalificerade investerare; och

(c) inte är bosatta eller befinner er i Förenade Kungariket om ni inte är en Relevant person. 

Om du inte kan ge dessa bekräftelser, bör du klicka på NEJ, JAG BEKRÄFTAR INTE

Nej, jag bekräftar inte