Puuilo Börsintroduktion

Ansvarsfriskrivning

Tillgång till information och dokument på dessa internetsidor har begränsats på grund av lagstiftning. Ni ombeds läsa informationen nedan och göra följande bekräftelse varje gång Ni granskar information som är begränsad.

DETTA MATERIAL ÄR INTE RIKTAT TILL ELLER TILLGÄNGLIGT FÖR PERSONER SOM BEFINNER SIG I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER PÅ NÅGOT ANNAT OMRÅDE DÄR DESS DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Dessa internetsidor samt informationen på dessa internetsidor är inte ägnat åt, och får inte besökas av och informationen på dessa internetsidor får inte delas till eller distribueras till personer som är bosatta i eller för tillfället befinner sig i Förenta staterna, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore, och inte heller utgör informationen på dessa internetsidor ett erbjudande att sälja, köpa eller överlåta Bolagets aktier, rättigheter eller andra värdepapper i Förenta staterna eller i andra länder där detta kunde resultera i en förbrytelse av den lokala lagstiftningen eller de lokala bestämmelserna. 

Detta material är inte ett erbjudande att sälja aktier i Förenta staterna. Bolagets aktier, rättigheter eller andra värdepapper har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från år 1933, inklusive ändringar. Aktierna får heller inte erbjudas eller säljas i Förenta staterna, förutom om de registrerats eller beviljats undantag från registrering med lagen i fråga.

Tillgängligheten av informationen och dokumenten på följande internetsidor kan vara lagstridigt på vissa områden, och endast vissa persongrupper kan vara berättigade att få ta del av denna information och dessa dokument. Alla de personer som bor utanför Förenta staterna, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore som vill ta del av dokumenten som finns på dessa internetsidor bör först försäkra sig om att de inte berörs av lokal lagstiftning eller lokala bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt att få tillgång till dessa internetsidor, eller som förutsätter registrering av eller godkännande för förvärvandet av värdepapper. Bolaget åtar sig inget som helst ansvar ifall en person bryter mot tillämpliga lagar eller bestämmelser.

Denna information distribueras endast till och är endast riktat till (i) personer som befinner sig utanför Förenade kungariket (ii) personer som har professionell erfarenhet av investeringsverksamhet i enlighet med artikel 19(5) i bestämmelsen från år 2005 (”Bestämmelsen”) i lagen om finansiella tjänster och marknader i Förenade kungariket från år 2000 (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) eller till (iii) bolag med hög förmögenhetsställning (high net worth companies) samt andra personer som lagligen kan delges denna information enligt artikel 49(2) i Bestämmelsen (alla ovan nämnda personer tillsammans, ”relevanta personer”). All investeringsverksamhet som hänför sig till detta meddelande är endast tillgänglig för relevanta personer och investeringsverksamhet inleds endast med relevanta personer. Ingen, som inte är en relevant person, bör agera på basis av detta dokument eller förlita sig på dess innehåll.

I vilket som helst annat medlemsland av Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) än Finland, där Förordning (EU) 2017/1129 (inklusive ändringar, ”Prospektförordningen”) tillämpas distribueras denna information och är endast ägnad till personer inom EES som är ”kvalificerade investerade” i enlighet med definitionen i artikel 2(e) av Prospektförordningen.

Genom att klicka på länken nedan bekräftar jag att jag har läst och förstår de begränsningar som nämnts ovan och samtycker till att agera i enlighet med dessa samt att jag inte är bosatt i eller för tillfället befinner mig i Förenta staterna, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore, eller på något annat område, där distribuering eller tillgänglighet av denna information skulle vara lagstridigt. 

Nej, jag bekräftar inte