Orthex Börsintroduktion

Viktig information

Tillgång till information och dokument på dessa internetsidor har begränsats på grund av lagstiftning. Ni ombeds läsa informationen nedan och bekräfta landet där ni befinner er. Er bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

DETTA MATERIAL ÄR INTE RIKTAT TILL ELLER TILLGÄNGLIGT FÖR PERSONER SOM BEFINNER SIG I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I ANDRA JURISDIKTIONER DÄR DESS DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Dessa internetsidor samt informationen på dessa internetsidor är inte ägnat åt, och får inte besökas av och informationen på dessa internetsidor får inte delas till eller distribueras till personer som är bosatta i eller för tillfället befinner sig i Förenta staterna, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore, eller i andra jurisdiktioner där detta kunde strida mot tillämpliga lagar, regleringar eller de lokala bestämmelserna och inte heller utgör informationen på dessa internetsidor ett erbjudande att sälja, köpa eller överlåta Orthex Oy (”Bolagets”) aktier eller andra värdepapper i Förenta staterna, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller Singapore, eller i andra jurisdiktioner där detta kunde resultera i en förbrytelse av den lokala lagstiftningen eller de lokala bestämmelserna. 

Detta material är inte ett erbjudande att sälja aktier i Förenta staterna. Bolagets aktier, rättigheter eller andra värdepapper har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från år 1933, inklusive ändringar. Aktierna får heller inte erbjudas eller säljas i Förenta staterna, förutom om de registrerats eller beviljats undantag från registrering med lagen i fråga.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande internetsidor kan vara lagstridigt i vissa länder, och endast vissa persongrupper kan vara berättigade att få tillgång till denna information och dessa dokument. Alla de personer som bor utanför Förenta staterna, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore som önskar få tillgång till dokumenten på dessa internetsidor bör först försäkra sig om att de inte är föremål för lokal lagstiftning eller lokala bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt att få tillgång till dessa internetsidor, eller som kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av värdepapper. Bolaget åtar sig inget som helst ansvar ifall en person bryter mot tillämpliga lagar eller bestämmelser.

I vilkets som helst annat medlemsland av Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") än Finland (”Relevant Medlemsland”), är detta material och detta erbjudande endast avsedd för och riktad till personer vilka är ”Kvalificerade Investerare” enligt definitionen i Artikel 2(e) av Prospektförordningen. Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende Kvalificerade Investerare. Denna information bör inte ageras på eller förlitas på i något Relevant Medlemsland av personer som inte är Kvalificerade Investerare.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Förenade kungariket. Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Förenade kungariket avseende dessa värdepapper. Denna kommunikation distribueras till, och är endast avsedd för, (i) personer, vilka är utanför Förenade kungariket eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av investeringsverksamhet i enlighet med artikel 19(5) i bestämmelsen från år 2005 (”Bestämmelsen”) i lagen om finansiella tjänster och marknader i Förenade kungariket från år 2000 (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) eller till (iii) aktörer med hög förmögenhetsställning enligt artikel 49(2) (a) till (d) i Bestämmelsen (high net worth entities), eller till andra personer som lagligen kan delges denna information (alla ovan nämnda personer tillsammans, ”Relevanta Personer”). All investeringsverksamhet som hänför sig till detta meddelande är endast tillgänglig för Relevanta Personer och investeringsverksamhet och kommer endast genomföras med Relevanta Personer. Ingen, som inte är en Relevant Person, bör agera på basis av detta dokument eller förlita sig på dess innehåll.

Genom att klicka på länken nedan bekräftar jag att jag har läst och förstår de begränsningar som nämnts ovan och samtycker till att agera i enlighet med dessa samt att jag inte är bosatt i eller för tillfället befinner mig i Förenta staterna, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore, eller i andra jurisdiktioner, där distribution eller tillgänglighet av denna information skulle vara lagstridigt. 

Nej, jag bekräftar inte