På grund av legala restriktioner tillåts du inte åtkomst till detta material

VIKTIG INFORMATION

Du försöker tillträda den del av nätsidan som är avsedd för publicering av dokumentation och information (”Material för Uppköpserbjudandet”) angående det frivilliga offentliga uppköpserbjudandet av DNV AS (”Anbudsgivaren”) att förvärva samtliga aktier och optioner i Nixu Oyj (”Nixu”), som inte innehas av Nixu eller dess dotterbolag (”Uppköpserbjudandet”). Läs nedanstående information noggrant.

Åtkomst till informationen och dokumentationen på denna nätsida är begränsad av regulatoriska skäl. Vi uppmanar er att granska följande information och göra följande bekräftelse varje gång ni får åtkomst till denna begränsade information.

DETTA MATERIAL ÄR INTE RIKTAT TILL ELLER TILLGÄNGLIGT FÖR, DIREKT ELLER INDIREKT, PERSONER SOM BEFINNER SIG I AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av nätsidan samt den information den innehåller är inte avsedd för, och får inte åtkommas av, distribueras eller spridas till personer som är bosatta eller fysiskt befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där det skulle strida mot tillämplig lag. Tillhandahållandet av informationen och dokumentationen på denna del av nätsidan kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner, och endast vissa personkategorier kan vara berättigade att ta emot denna information och dokumentation. Alla personer som bor utanför Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika som vill få åtkomst till dokumentationen på denna del av nätsidan bör först försäkra sig om att de inte omfattas av lokala lagar och bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt att komma åt denna del av nätsidan, eller som kräver registrering eller godkännande för anskaffning av värdepapper. Nixu och Anbudsgivaren ansvarar inte ifall någon person bryter mot tillämpliga lagar eller bestämmelser.

Uppköpserbjudandet görs inte och aktierna och optionerna kommer inte att accepteras för förvärv från eller på uppdrag av personer, direkt eller indirekt, i någon jurisdiktion i vilken Uppköpserbjudandet eller en accept därav skulle strida mot tillämpliga lagar och bestämmelser, eller där en registrering, ett godkännande eller någon annan regulatorisk myndighetsåtgärd skulle krävas för Uppköpserbjudandet, utöver det som uttryckligen fastställts i erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen, tillhörande formulär för godkännande samt annat relaterat material, kommer inte och får inte distribueras, vidarebefordras eller på annat vis överföras till eller från en sådan jurisdiktion där det skulle stå i strid med tillämpliga lagar eller bestämmelser. Uppköpserbjudandet lämnas i synnerhet inte, direkt eller indirekt, genom användning av posttjänsten, eller på något annat sätt eller medel (inklusive, utan begränsning, e-post, post, faxöverföring, telefon eller elektronisk överföring via internet eller på annat sätt), genom mellanstatlig eller utrikeshandel, eller genom någon nationell värdepappersbörs, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Uppköpserbjudandet kan inte accepteras, direkt eller indirekt, på något av ovanstående sätt eller medel, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varje försök att acceptera Uppköpserbjudandet som är ett resultat av att dessa begränsningar direkt eller indirekt har överträtts är ogiltig.

Villkoren för Uppköpserbjudandet kommer att finnas i sin helhet i erbjudandehandlingen. Aktieägarna i Nixu ska endast tillförlita sig på informationen som finns i erbjudandehandlingen då de beslutar om de ska acceptera Uppköpserbjudandet eller inte.

Till kännedom för Nixus aktieägare i USA

Uppköpserbjudandet lämnas för de emitterade och utestående aktierna i Nixu (”Aktierna”), vars hemort är i Finland och som är föremål för finsk informationsskyldighet och finska processkrav. Uppköpserbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) av USA:s värdepappersbörslag från 1934 (the U.S. Securities Exchange Act of 1934), i dess ändrade lydelse (”U.S. Securities Act”), och de tillämpliga regler och förordningar som utfärdades i enlighet med denna, inklusive förordningen Regulation 14E (i varje fall med förbehåll för eventuella undantag eller befrielse från detta ifall tillämpligt), och övrigt i enlighet med finsk lagstiftning beträffande informationsskyldighet och processuella krav, inklusive vad gäller Uppköpserbjudandets tidtabell, avvecklingsförfaranden, återkallande, avstående från villkor samt betalningstidpunkter, som skiljer sig från motsvarande regler i USA. I synnerhet har den finansiella informationen som ingår på denna nätsida utarbetats i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder i Finland, vilka nödvändigtvis inte är jämförbara med finansiella rapporter eller finansiella uppgifter för bolag i USA. Aktieägarna i USA informeras om att Aktierna inte är noterade på en amerikansk värdepappersbörs och att Nixu inte berörs av de regelbundna rapporteringskraven i U.S. Securities Act och inte är skyldig, och därmed inte gör det, att registrera några rapporter till USA:s värdepappersmyndighet (the U.S. Securities and Exchange Commission) (”SEC”).

Uppköpserbjudandet lämnas till Nixus aktieägare bosatta i USA med samma villkor som för alla andra aktieägare i Nixu till vilka ett erbjudande lämnas. Alla informationsdokument utlämnas till aktieägare i USA på ett sätt som är jämförbart med sättet som dessa dokument tillhandahålls Nixus andra aktieägare.

I den utsträckning det är möjligt enligt tillämpliga lagar och bestämmelser, kan Anbudsgivaren och dess närstående bolag eller dess mäklare och mäklares närstående bolag (i egenskap av ombud för Anbudsgivaren eller dess närstående bolag) från tid till annan, efter dagen för offentliggörandet av Uppköpserbjudandet och under acceptperioden av Uppköpserbjudandet samt annars än i enlighet med Uppköpserbjudandet och dess sammanställning, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av Aktier eller andra värdepapper som är utbytbara eller som kan konverteras till sådana Aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om köp offentliggörs i Finland, kommer sådan information att offentliggöras genom börsen, bolagsmeddelanden eller på annat lämpligt sätt som skäligen kan uppskattas nå Nixus aktieägare i USA. Vidare kan de finansiella rådgivarna för Anbudsgivaren också bedriva ordinarie handel med värdepapper i Nixu, vilket kan inkludera köp eller arrangemang för att köpa sådana värdepapper. I den utsträckning som det krävs i Finland, offentliggörs information om sådana köp i Finland på det sätt som krävs enligt finsk lag.

Varken SEC eller någon amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet har godkänt eller avvisat Uppköpserbjudandet, uttalat sig om Uppköpserbjudandets värde eller skälighet eller uttalat sig om huruvida informationen om Uppköpserbjudandet är tillräcklig, korrekt eller komplett. Varje påstående om motsatsen utgör ett brott i USA.

Mottagandet av kontant på basen av Uppköpserbjudandet kan för en amerikansk innehavare av Aktierna utgöra en beskattningsbar transaktion enligt den amerikanska federala inkomstbeskattningen och enligt tillämpliga delstatliga och lokala skattelagar i USA, samt utländska och andra skattelagar. Varje innehavare av Aktier uppmanas att omgående konsultera sina oberoende professionella rådgivare angående skattepåföljderna och andra påföljder av godkännandet av Uppköpserbjudandet.

Det kan vara svårt för Nixus aktieägare att verkställa sina rättigheter och eventuella anspråk som kan uppstå enligt amerikanska federala värdepapperslagar, eftersom Anbudsgivaren och Nixu har sin hemvist i jurisdiktioner utanför USA och eftersom vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter kan vara bosatta i jurisdiktioner utanför USA. Nixus aktieägare kan inte nödvändigtvis stämma Anbudsgivaren eller Nixu eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en jurisdiktion utanför USA för överträdelser av amerikanska federala värdepapperslagar. Det kan vara svårt att tvinga Anbudsgivaren och Nixu samt deras närstående bolag att underkasta sig domar givna av en domstol i USA.

Framåtblickande uttalanden

Denna nätsida och informationen häri innehåller uttalanden som, i den mån de inte är historiska fakta, utgör ”framåtblickande uttalanden”. Framåtblickande uttalanden omfattar uttalanden om planer, förväntningar, prognoser, syften, mål, strategier, framtida händelser, framtida intäkter eller resultat, investeringar, finansieringsbehov, planer eller avsikter relaterade till förvärv, konkurrensfördelar och svagheter, planer eller mål avseende finansiell ställning, framtida verksamhet och utveckling, affärsstrategi och trender inom industrin, den politiska och juridiska miljön och annan information som inte är historisk information. I vissa fall kan de identifieras med hjälp av framåtblickande terminologi, inklusive termerna ”tror”, ”avser”, ”kan”, ”kommer” eller ”borde” eller, i varje fall, deras negativ eller variationer på jämförbar terminologi. De framåtblickande uttalandena är till sin natur förknippade med inneboende risker, osäkerheter och antaganden, både allmänna och specifika, och det finns risker att förutsägelser, prognoser och andra framåtblickande uttalanden inte kommer att uppnås. Med tanke på dessa risker, osäkerheter och antaganden får inte otillbörlig tillit ges till sådana framåtblickande uttalanden. Eventuella framåtblickande uttalanden som finns häri talar endast om det datum då relevant information offentliggörs.

Bekräftelse av förståelse och godkännande

Jag har läst och förstått de begränsningar som anges ovan.

Jag samtycker till att jag inte kommer att vidarebefordra, överföra eller distribuera (på något sätt, inklusive genom elektronisk överföring) dokument som finns på denna del av nätsidan, vare sig helt eller delvis till någon person i någon jurisdiktion där sådan distribution kan vara begränsat av tillämpliga lagar eller förordningar.

Jag bekräftar och samtycker till att all information om Nixu och dess respektive närstående bolag som presenterats i materialet angående Uppköpserbjudandet har insamlats från och har framförts uteslutande på grundval av allmänt tillgänglig information, och Anbudsgivaren skall följaktligen inte ha något ansvar för sådan information, med undantag för ett korrekt återgivande av sådan information.

Genom att trycka på knappen ”Jag bekräftar” nedan bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker att följa alla begränsningar som anges ovan och att du inte är bosatt i eller för tillfället vistas i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan distribuering eller tillgång till denna nätsida är olaglig. Om du inte kan bekräfta detta, måste du trycka på knappen ”Jag bekräftar inte” nedan eller på annat sätt lämna den här nätsidan.

Nej, jag bekräftar inte