Ahlstrom-Munksjö köpeanbud

ANSVARSFRISKRIVNING

Denna del av Nordeas hemsida riktar sig inte till och ska inte vara åtkomlig för personer som befinner sig i USA. För att komma åt denna del av Nordeas hemsida måste du därför först bekräfta att du inte befinner dig i USA. Genom att klicka på ”Ja, jag bekräftar” bekräftar du det. I annat fall måste du klicka på ”Nej, jag bekräftar inte”.

På grund av legala restriktioner är åtkomst till informationen och dokumenten på denna hemsida begränsad. Du ombeds ta del av följande information och att lämna följande bekräftelse varje gång du begär åtkomst den information som är föremål för begränsning.

DETTA MATERIAL ÄR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, RIKTAT TILL ELLER TILLGÄNGLIGT FÖR NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I AUSTRALIEN, KANADA, FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN DET OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDET VORE FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna hemsida och informationen häri är inte avsedd för, och får inte ges åtkomst till, eller distribueras eller spridas till personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong (”Hongkong”), Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken den vore otillåten. Åtkomst till informationen och dokumenten på de följande hemsidorna kan vara otillåten i vissa jurisdiktioner och endast vissa kategorier av personer kan få åtkomstbehörighet till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, som önskar få åtkomst till dokumenten på denna hemsida, bör först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller regler som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna hemsida, eller kräver registrering eller godkännande för något förvärv av värdepapper, av dem. Därutöver är denna del av Nordeas hemsida vare sig riktad till eller tillgänglig för personer som befinner sig i USA. Personer i USA kan få tillgång till uppköpserbjudandets handlingar på adressen tenderoffer.fi/ahlstrom-munksjo/sv. Nordea åtar sig inte ansvar för någon annans överträdelse av tillämpliga lagar eller regler.

Det offentliga uppköpserbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i någon jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag och erbjudandehandlingen samt relaterade anmälningssedlar kommer och får inte distribueras, vidarebefordras eller överföras till eller från någon jurisdiktion, där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Det offentliga uppköpserbjudandet lämnas i synnerhet inte, varken direkt eller indirekt, i, till, genom användning av post eller kommunikationsmedel eller andra hjälpmedel (innefattande, men inte begränsat till, fax, telex, telefon eller elektronisk överföring via internet eller liknande) för mellanstatlig eller utrikes handel, eller genom nationella handelsplatser för värdepappers system, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det offentliga uppköpserbjudandet får inte, direkt eller indirekt, accepteras genom något sådant användande, kommunikationsmedel eller hjälpmedel från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Ingen innehavare, eller någon som agerar för en innehavares räkning eller till förmån för en innehavare i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika ska tillåtas acceptera det offentliga uppköpserbjudandet.

Genom att klicka på nedanstående länk bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att följa alla de ovanstående begränsningarna, samt att du är bosatt och befinner dig utanför Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken en sådan distribution eller åtkomst är otillåten, eller USA. Personer i USA kan få tillgång till uppköpserbjudandets handlingar på adressen tenderoffer.fi/ahlstrom-munksjo/sv.

Nej, jag bekräftar inte