På grund av legala restriktioner tillåts du inte åtkomst till detta material

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna hemsida är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information.

DETTA MATERIAL ÄR INTE RIKTAT TILL ELLER TILLGÄNGLIGT FÖR PERSONER SOM BEFINNER SIG I USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE VARA OLAGLIGT.

Denna hemsida och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller befinner sig i USA, Storbritannien, Kanada, Australien, eller Japan och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Koskisen Oyj (”Bolaget”) i USA, Storbritannien, Canada, Australien, Japan eller i något annat land där det kan utgöra brott mot lagar eller bestämmelser som tillämpas i ifrågavarande land. 

Detta material är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) tillsammans med tillhörande lagstiftning. Ett prospekt som upprättats i enlighet med Prospektförordningen och godkänts av den finska Finansinspektionen kommer att publiceras tidigast 18.11.2022, och kan när publicering skett erhållas från Bolaget och andra platser som anges i prospektet. Investerare bör inte teckna eller förvärva de värdepapper som omnämns i detta material förutom på grundval av informationen i prospektet.

Detta material utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De aktier, rättigheter eller andra värdepapper i Bolaget som omnämns på denna hemsida har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas i USA såvida inte registrering sker eller genom tillämpning av ett undantag från registreringskraven däri.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande hemsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer som är bosatta utanför USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan som önskar åtkomst till dokumenten på denna hemsida måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna hemsida, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av värdepapper. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

I varje EES-medlemsstat, förutom Finland, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta material och erbjudande endast avsett för och riktat till ”Kvalificerade Investerare” såsom definierat i Artikel 2(e) i Prospektförordningen. Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende Kvalificerade Investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är Kvalificerade Investerare ska inte agera utifrån eller förlita sig på denna information. 

I Storbritannien distribueras och riktas detta material endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta material är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av personer som (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka detta material lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2) i Ordern (samtliga personer ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Varje investeringsåtgärd som detta dokument avser är enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen som finns i detta dokument.

Genom att klicka på länken nedan bekräftar du att (i) du har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan; och (ii) att du inte är bosatt i eller befinner dig i USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan eller i någon annan jurisdiktion där distribution av eller åtkomst till detta material är olagligt.

Nej, jag bekräftar inte