VIKTIG INFORMATION

Du försöker komma till den del av webbplatsen som är avsedd för publicering av dokument och information ("Erbjudandematerialet") i samband med det frivilliga offentliga kontanta uppköpserbjudandet av Flybird Holding Oy ("Budgivaren") ("Erbjudandet") för förvärvandet av samtliga emitterade och utestående aktier i Musti Group Plc ("Musti") som inte innehas av Musti eller dess dotterbolag. Läs nedanstående information noggrant.

Tillgång till information och dokument på denna webbplats är begränsad av regulatoriska skäl. Du ombeds att granska följande information och göra följande bekräftelse varje gång du får tillgång till denna begränsade information.

DETTA MATERIAL ÄR INTE RIKTAT TILL ELLER TILLGÄNGLIGT FÖR, DIREKT ELLER INDIREKT, PERSONER I AUSTRALIEN, KANADA, DEN SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGIONEN HONGKONG (FOLKREPUBLIKEN KINA) ("HONGKONG"), JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDET SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen häri är inte avsedd för, och får inte nås av, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta eller fysiskt närvarande i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt. Tillgång till information och dokument som finns på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan ha behörighet att få tillgång till sådan information och sådana dokument. Alla personer bosatta utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika som önskar få tillgång till dokumenten på denna del av webbplatsen bör först säkerställa att de inte omfattas av lokala lagar eller regler som förbjuder eller begränsar deras rätt att få tillgång till denna del av webbplatsen eller kräver registrering eller godkännande för något förvärv av värdepapper av dem. Musti och budgivaren tar inget ansvar om någon person bryter mot tillämpliga lagar eller regler.

Erbjudandet lämnas inte, och aktierna kommer inte att accepteras för köp från eller på uppdrag av personer, direkt eller indirekt i någon jurisdiktion där lämnande eller acceptans av sådant Erbjudande skulle vara förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva registrering, godkännande eller ytterligare åtgärder hos någon tillsynsmyndighet som inte uttryckligen anges i erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen och relaterade acceptformulär samt annat relaterat material kommer inte och får inte distribueras, vidarebefordras eller överföras till eller från någon jurisdiktion där det skulle vara förbjudet enligt tillämpliga lagar och regler. I synnerhet lämnas Erbjudandet inte, direkt eller indirekt, i eller till, eller genom användning av postväsendet i, eller genom något medel eller instrument (inklusive, utan begränsning, e-post, post, fax, telex, telefon eller elektronisk överföring via internet eller på annat sätt) för mellanstatlig eller utländsk handel i, eller några faciliteter hos en nationell värdepappersbörs i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet kan inte accepteras, direkt eller indirekt, genom någon sådan användning, medel eller instrument eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varje påstådd accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt härrör från en överträdelse av dessa restriktioner kommer att vara ogiltig.

De fullständiga villkoren för Erbjudandet kommer att anges i erbjudandehandlingen. Vid beslut om huruvida Erbjudandet ska accepteras eller inte bör aktieägare i Musti endast förlita sig på den information som framgår av erbjudandehandlingen.

Meddelande till aktieägare i USA

Erbjudandet gäller de emitterade och utestående aktierna i Musti, som är ett publikt aktiebolag bildat och upptaget till handel på en reglerad marknad i Finland, och är föremål för finska informations- och procedurkrav. Erbjudandet kommer att lämnas till Mustis aktieägare i USA i enlighet med de tillämpliga amerikanska reglerna för återköpserbjudanden enligt den amerikanska värdepappersbörslagen från 1934, med ändringar ("Börslagen"), och i övrigt i enlighet med kraven i finsk lag. Följaktligen kommer Erbjudandet att vara föremål för informationsskyldighet och andra procedurkrav, inklusive med avseende på ångerrätt, tidtabell för Erbjudandet, avvecklingsförfaranden och tidpunkt för betalningar som skiljer sig från de som gäller enligt amerikansk lag och praxis för återköpserbjudanden. Den finansiella informationen i erbjudandehandlingen har inte upprättats i enlighet med god redovisningssed för bolag i USA (US GAAP), eller härletts därifrån, och kan därför skilja sig från, och inte vara jämförbar med, finansiell information för amerikanska bolag.

I enlighet med finsk lag kan Budgivaren och dess respektive anknutna bolag eller mäklare (som agerar som ombud för Budgivaren eller dess anknutna företag, såsom tillämpligt) från tid till annan, och annat än i enlighet med Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera att köpa utanför USA, aktier i Musti eller värdepapper som omedelbart kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för sådana aktier före eller under den period då Erbjudandet fortfarande är öppet för godkännande, i den utsträckning som tillåts av, och i enlighet med, Rule 14e-5 i Börslagen. Dessa köp kan ske antingen på den öppna marknaden till rådande priser eller i privata transaktioner till förhandlade priser. I den utsträckning som krävs i Finland kommer all information om sådana köp att offentliggöras i Finland på det sätt som krävs enligt finsk lag. I den mån information om sådana köp eller arrangemang för köp offentliggörs i Finland, kommer sådan information att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat sätt som rimligen beräknas informera amerikanska aktieägare i Musti om sådan information. Dessutom, med förbehåll för tillämpliga lagar i Finland och tillämpliga amerikanska värdepapperslagar, inklusive regel 14e-5 enligt Börslagen, kan de finansiella rådgivarna till Budgivaren eller deras respektive anknutna bolag också delta i normal handelsverksamhet med värdepapper i Musti, vilket kan inkludera köp eller arrangemang för att köpa sådana värdepapper.

Varken den amerikanska värdepappers- och börskommissionen ("SEC") eller någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA har godkänt eller underkänt Erbjudandet, tagit ställning till om Erbjudandet är korrekt eller skäligt, eller fastställt om erbjudandehandlingen är korrekt eller fullständig. Alla påståenden om motsatsen är straffbara i USA.

Erbjudandet, om det fullföljs, kan få konsekvenser för Mustis aktieägare enligt amerikansk federal inkomstskattelagstiftning och tillämpliga amerikanska delstatliga och lokala, samt icke-amerikanska, skattelagar. Varje aktieägare i Musti uppmanas att rådfråga sin oberoende professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av Erbjudandet.

Det kanske inte är möjligt för aktieägare i Musti i USA att inom USA delge Musti, Budgivaren, Sonae Holdings, S.A. eller någon annan medlem av konsortiet, eller deras respektive tjänstemän eller styrelseledamöter, av vilka några eller alla kan vara bosatta utanför USA, eller att verkställa domar från domstolar i USA baserade på bestämmelserna om civilrättsligt ansvar i USA:s federala värdepapperslagar eller annan amerikansk lag mot någon av dem. Det kanske inte är möjligt att väcka talan mot Musti, Budgivaren, Sonae Holdings, S.A., någon annan medlem av konsortiet eller deras respektive tjänstemän eller styrelseledamöter (i förekommande fall) i en icke-amerikansk domstol för brott mot amerikansk lag, inklusive den amerikanska värdepapperslagstiftningen. Vidare kan det vara svårt att tvinga ett icke-amerikanskt företag och dess dotterbolag att underkasta sig en amerikansk domstols dom. Dessutom kan det vara svårt att i Finland eller Portugal verkställa ursprungliga stämningsansökningar, eller ansökningar om verkställighet av domar från amerikanska domstolar, baserade på bestämmelserna om civilrättsligt ansvar i de amerikanska federala värdepapperslagarna.

Framåtblickande uttalanden 

Denna webbplats och informationen häri innehåller uttalanden som, i den mån de inte är historiska fakta, utgör "framåtblickande uttalanden". Framåtriktade uttalanden innefattar uttalanden om planer, förväntningar, prognoser, syften, mål, strategier, målsättningar, strategier, framtida händelser, framtida intäkter eller resultat, kapitalutgifter, finansieringsbehov, planer eller avsikter avseende förvärv, konkurrensfördelar och svagheter, planer eller mål avseende finansiell ställning, framtida verksamhet och utveckling, affärsstrategi och trender inom branscherna samt den politiska och juridiska miljön och annan information som inte är historisk information. I vissa fall kan de identifieras genom användning av framåtblickande terminologi, inklusive termerna "anser", "avser", "kan", "kommer" eller "bör" eller, i varje enskilt fall, deras negativa eller variationer av jämförbar terminologi. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med inneboende risker, osäkerheter och antaganden, både allmänna och specifika, och det finns risker för att förutsägelser, prognoser, beräkningar och andra framåtriktade uttalanden inte kommer att uppfyllas. Med tanke på dessa risker, osäkerheter och antaganden varnas investerare för att sätta otillbörlig tilltro till sådana framåtblickande uttalanden. Alla framåtblickande uttalanden i detta dokument gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av den relevanta informationen.

Bekräftelse av förståelse och godkännande

  • Jag har läst och förstått de restriktioner som anges ovan.
  • Jag samtycker till att jag inte kommer att vidarebefordra, överföra eller distribuera (på något sätt, inklusive genom elektronisk överföring) några dokument som ingår i detta område av webbplatsen, varken helt eller delvis, till någon person i någon jurisdiktion där sådan distribution kan vara begränsad av tillämpliga lagar eller förordningar.
  • Jag bekräftar och godkänner att all information om Musti och dess respektive anknutna bolag som presenteras i materialet med hänsyn till Erbjudandet har hämtats från, och har tillhandahållits uteslutande baserat på, offentligt tillgänglig information, och följaktligen ska Budgivaren inte ha något ansvar för sådan information, förutom för korrekt återgivning av sådan information däri.
  • Genom att klicka på knappen "Ja, jag bekräftar" nedan bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att följa alla de restriktioner som anges ovan och att ditt hemland och nuvarande plats inte är Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller sådan åtkomst är olaglig. Om du inte kan intyga detta måste du klicka på knappen "Nej, jag bekräftar inte" nedan eller på annat sätt lämna denna webbplats.
Nej, jag bekräftar inte