Starsfonderna

Med Nordeas Starsfonder får du möjlighet till god avkastning på ditt sparande samtidigt som du sparar i fonder som placerar i företag som är finansiellt starka och verkliga stjärnor inom området för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Utgående från våra interna analyser placerar Nordea Starsfonder i utvalda bolag som 

  • effektivt hanterar sina risker 
  • på ett utmärkt sätt beaktar både risker och möjligheter som hänger samman med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och affärsetik.

Eftersom ansvarsfulla bolag tydligt och transparent beaktar dessa faktorer i sin verksamhet bedömer vi att de är förknippade med mindre risker än andra bolag. Detta skapar en stabil grund för en bra avkastning på lång sikt.

Framtidens vinnare tar sitt ansvar

Då bolagen sköter sina skyldigheter i anslutning till miljö, samhälle och bolagsstyrning utmärkt samt aktivt beaktar dem i sin dagliga verksamhet tror vi att dessa bolag är behäftade med lägre risk än konkurrenterna. Utifrån kriterierna för ansvarsfull verksamhet väljer vi till Stjärnorfonderna de bolag som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning. Därför väljer vi endast de mest ansvarsfulla bolag som på lång sikt har den bästa utvecklingspotentialen som placeringsobjekt till Stjärnorfonderna.

Nordea Tillväxtregion Stjärnor
Nordea Nordiska Stjärnor
Nordea Europeiska Stjärnor

Fem saker som utmärker Stjärnorfonderna

1. Fokuserar på framtidens vinnare

Vi tror att framtidens vinnare är de som agerar ansvarsfullt. Stars-fonderna ska därför ses som en långsiktig placering i bolag som visar prov på stort ansvarstagande idag och som förväntas dra nytta av det i framtiden.

2. Inkluderar snarare än exkluderar

Våra Stars-fonder försöker aktivt hitta de bolag som redan agerar ansvarsfullt istället för att senare i investeringsprocessen exkludera de som inte gör det.

3. Genomför en extra analys

Alla bolag som kan komma i fråga för våra Stars-fonder genomgår en mer omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

4. Använder vårt eget unika rankingsystem

Efter extra analysen får de aktuella bolagen en specifik ranking, som sedan kombineras med den finansiella analysen och används aktivt när de slutliga innehaven i Stars-fonderna sätts samman.

5. Fortlöpande utvärdering och dialog med bolagen

Kontinuerlig utvärdering av information relaterad till miljö, socialt ansvar och affärsetik och en löpande dialog med bolagen är ytterst viktigt för att säkerställa att Stars-fonderna lever upp till sitt namn. Nordea har ett särskilt team som sköter båda dessa uppgifter.

Starsfonderna

Teckna i Nätbanken

Till Nätbanken Öppnas i nytt fönster