Many people in a conference room

Styrelse och revisorer samt kontaktinformation

Nordeafonderna förvaltas av Nordens ledande fondbolag, Nordea Funds Ab. Nordea Funds Ab förvaltar sammanlagt 206 fonder i Danmark, Finland, Norge och Sverige (12/2016).

Nordeafonderna förvaltas av Nordens ledande fondbolag, Nordea Funds Ab. Nordea Funds Ab förvaltar sammanlagt 206 fonder i Danmark, Finland, Norge och Sverige (12/2016); av dessa 64 är registrerade i Finland. Bolaget har 42 anställda varav 12 i Finland (12/2016).

Den totala fondförmögenheten som förvaltas i Nordeafonderna är 105,6 miljarder euro (12/2016). Detta betyder att Nordea Funds Ab med dess fonder är en av de största institutionella investerarna i Norden.

Nordea Funds Ab är en del av Nordeakoncernen, som är den största finansgruppen i Norden och Östersjöregionen. Fondbolaget har tillgång till hela koncernens placeringsexpertis och resurser.

  • Fondverksamheten i Nordea har genomgått en strukturomvandling år 2014. Förvaltningen av direktivenliga och alternativa fonder har centraliserats i ett fondbolag, Nordea Funds Ab, som har sin hemort i Finland. Fondverksamhet bedrivs i övriga Nordiska länder genom en filialstruktur.
  • Nordea Funds Ab bedriver verksamheten på basis av en direktivenlig koncession beviljad av finansministeriet i Finland. Fondbolagets bransch är placeringsfondsverksamhet och andra aktiviteter som väsentligen är förknippade med den.
  • Finansinspektionen har 2014 beviljat fondbolaget koncession att agera som förvaltare av alternativa investeringsfonder i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Fondbolaget placerar medel som anskaffats av allmänheten i fondandelsägarnas ställe i enlighet med fondstadgarna. Fondbolaget agerar i eget namn på placeringsfondens vägnar och utövar de rättigheter som hör till den egendom som ingår i fonden. Fondbolaget kan anlita ombud för att sköta vissa delar av verksamheten.

Nordea Funds Ab Styrelse

Nordea Funds Ab – Revisorer och kontaktuppgifter

Verkställande direktör
Henrika Vikman 
finsk medborgare

Verkställande direktörens ställföreträdare
Eric Christian Pedersen
dansk medborgare

Styrelse
Jukka Perttula, ordförande
finsk medborgare
Head of Nordea Private Banking Finland

Cecilia Marlow*, vice ordförande  
svensk medborgare 
styrelseproffs  

Torolf Aadnesen*
norsk medborgare
Senior Vice President, Stiftelsen Det Norske Veritas

Katja Bergqvist
svensk medborgare
Head of Nordea Investment Solutions & Advisory Centre (ISAC)

Nils Bolmstrand
svensk medborgare
Head of Nordea Asset Management

Petri Nikkilä   
finsk medborgare  
Head of Personal Banking Finland,
Bank AB (publ), filial i Finland

Marianne Philip*
dansk medborgare
advokat, delägare, Kromann Reumert

Ellen Pløger   
dansk medborgare
Head of Nordea Business Risk Implementation & Support

Reima Rytsölä*
finsk medborgare
vice verkställande direktör,
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

Olav Osland Vik-Mo  
norsk medborgare
Head of Business Development, Nordea Wealth Management

*  av fondandelsägarna vald styrelsemedlem 

Fondbolag

Revisorer för fondbolaget och
för de Finlandregistrerade fonderna
PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning*
– huvudansvarige revisor Juha Wahlroos, CGR
– Martin Grandell, CGR** 

Revisorssuppleanter 
– Jukka Paunonen, CGR*
–Taru Mäenpää, CGR**

Revisorerna är finska medborgare.

* av bolagsstämman vald revisor och revisorssuppleant
** av fondandelsägarna vald revisor och revisorssuppleant

Nordea Funds Ab
(Nordea Fondbolag Finland Ab t.o.m. 11.12.2013)
Besökadress Aleksis Kivis gata 7, 00500
Helsingfors
Postadress Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA,  Helsingfors
FO-nummer 1737785-9
Momsnummer FI17377859
Telefon (09) 1651
Telefax -
E-post Öppnas i nytt fönsterL2488@nordea.comÖppnas i nytt fönster

Tillsynsmyndighet
Placeringsfondsverksamheten och fondbolaget övervakas av Finansinspektionen.

Besöksadress Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors
eller Mikaelsgatan 8, 00100 Helsingfors.  
Postadress PB 103, 00101 Helsingfors
Telefon 010 831 51
Telefax 010 831 5328 

E-post finanssivalvonta@finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster  

Hemsida
www.finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster