Nordeas egna placeringsprocesser

Nordea Investment Management, alltså NIM, är en nordisk organisation för diskretionär portföljförvaltning med flera portföljförvaltningsteam som specialiserat sig på olika tillgångsslag och placeringsprocesser.

Övertygande portföljförvaltningsresultat

Nordea Investment Management, alltså NIM, är en nordisk organisation för diskretionär portföljförvaltning med flera portföljförvaltningsteam som specialiserat sig på olika tillgångsslag och placeringsprocesser. Vi är övertygade om att specialiserade portföljförvaltningsteam med tillgång till en bred organisations kunnande skapar förutsättningar för framgång.

I vår portföljförvaltning följer vi till exempel följande aktieplaceringsprocesser som tagits fram i Nordea (en delk av termerna endast på engelska):

Global Diversified Equities

 • Målet med aktieplaceringsprocessen Global Diversified Equities är bra relativ avkastning i alla marknadslägen oberoende av vilken typ av aktier marknaden prefererar för stunden, t.ex. värde-/tillväxtaktier, små/stora företag.
 • I processen kombineras olika källor för tilläggsavkastning på aktiemarknaden: aktierna som bildar kärnan i portföljen väljs utifrån företagens ekonomiska fundament, aktiernas värderingsnivå och risknivån. Slutligen påverkas sammansättningen av portföljen dessutom av en aktiv syn på marknadsläget och allokeringen.

International Focus Equities

 • International Focus Equities är en placeringsprocess som vid valet av placeringsobjekt fokuserar på en djupgående analys av företagens fundamenta.
 • Processen inriktar sig på att identifiera företag med starka fundamenta och aktier med attraktiva värderingsnivåer. I processen koncentrerar man sig på aktier som enligt portföljförvaltarens syn, är undervärderade i förhållande till bolagets förmåga att generera kassaflöde på lång sikt.
 • Skillnaderna mellan den relativt koncentrerade placeringsportfölj som portföljförvaltaren sammanställt och jämförelseindexet förklaras i första hand av aktiespecifika kriterier och inte av faktorer som är relaterade till sektor- eller landsfördelningen.

Stable Equities 

 • Aktieplaceringsprocessen Stable Equities prefererar aktier i företag med stabil avkastnings- och kursutveckling och måttlig värdering.
 • Som placeringsobjekt väljer vi företag med stabil resultattillväxt, jämnt växande dividendutdelning och starkt kassaflöde.

Value

 • Value-aktieplaceringsprocessen fokuserar på värdeaktier/värdeföretag.
 • Value-placeringarna inriktar sig på aktier och företag i vilka aktiekursen är nedvärderad, dvs. priset är för lågt både i förhållande till bolagets bokvärde (eget kapital per aktie) och resultatförmåga, men som har en stark finansiell ställning och goda framtidsutsikter.

Fundamental Equities

 • Aktieplaceringsprocessen Fundamental Equities använder sig av kvantitativ och kvalitativ analys av enskilda företag och sektorer.
 • Syftet är att kartlägga olika sektorers och företags möjligheter att skapa mervärde. Målet är att identifiera företag med den bästa tillväxtpotentialen.
 • Att förstå hur marknaden fungerar är en central aspekt i placeringsprocessen. I portföljförvaltningen utnyttjas undersökningar som förklarar placerarnas beteende.