A meeting or a workshop in an office community

Fonder i fokus

Här har du några fonder som är särskilt intressanta just nu. De aktuella fonderna väljs månatligen enligt Nordeas placeringssyn.

Nordea Eurooppa

Tarjoaa vaivattoman hajautuksen eurooppalaisille osakemarkkinoille.

 • Euroopan osakemarkkinoilla on nousuvaraa, mikäli taloustilanne vahvistuu odotusten mukaan
 • Rahaston salkkuun poimitaan osakkeita, jotka ovat näkemyksemme mukaan aliarvostettuja suhteessa tuleviin kassavirtoihin.
 • Vuonna 2014 uudistetun salkunhoitotiimin ja sijoitusprosessin tulokset ovat lupaavia. 

Nordea 1 - European Cross Credit

Kohdistaa sijoitukset vakavaraisten yritysten lainojen ja riskiyrityslainojen rajapintaan.

 • Korkean ja matalan luottoluokituksen rajapinta, nk. crossover-alue, ei ole kovin herkkä yleisen korkotason muutoksille.
 • Vakavaraisten yritysten lainat ja riskiyrityslainat ovat näkemyksemme mukaan tässä markkinatilanteessa mielenkiintoisia vaihtoehtoja korkomarkkinoilla.
 • Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä niistä yrityslainojen hintamuutoksista, jotka aiheutuvat yritysten luottoluokitusten nousuista ja laskuista.

Nordea Maailma Osinko

Sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka jakavat osakkeelleen korkeaa osinkoa.

 • Hyvä osinko kertoo yrityksen tilasta, tasaisesti nouseva osinko on merkki tuloksen kasvusta.
 • Kansainvälisillä markkinoilla valinnanvara vakaasti kasvavaa osinkovirtaa tarjoavissa osakkeissa on laajempi.
 • Ulkomaisten osinkotuottojen tavoittelu rahaston kautta on järkevää myös lähdeverojen hankalan takaisinperinnän vuoksi.
Europa

Nordea Europa

En fond som diversifierats på den europeiska aktiemarknaden och som på lång sikt söker tilläggsavkastning framför allt genom aktieval.

Varför löner det sig att placera i denna fond?

 • Till fondens portfölj väljs aktier som enligt vår syn är undervärderade i förhållande till det framtida kassaflödet.
 • Portföljförvaltarteamet och placeringsprocessen som förnyades 2014 har gett lovande resultat.

Största risker med fonden:

 • Aktiemarknadsrisk som innebär att avkastningen på aktiemarknaden kan variera till följd av den allmänna ekonomiska utvecklingen och/eller särskilda händelser, såsom politiska eller juridiska förändringar.
 • Geografisk risk som är en följd av att fonden koncentrerar sina placeringar geografiskt till Europa.
 • Fonden placerar också i värdepapper i annan valuta än euro, och därför är fonden behäftad med valutarisk.

Läs mer om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader i fondstadgarna, faktabladet och det officiella fondprospektet i Fonder Nytt innan du fattar placeringsbeslutet.

Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab.

European Cross Credit
Global Dividend